Enquiry creation date: 2020-03-18

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Świerże Górne

26-900 Kozienice

Tax Identification Number: 8120005470

Enquiry No. Z11/360100

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

„Wzorcowanie wzorców masy o dokładności E2: 200mg- 2 szt., 1g- 3 szt., 10g- 3 szt., 200g- 2szt.; dokładności F2: 500g- 4szt., 1000g- 4szt., 2000g- 3szt. Wraz z wystawieniem świadectw wzorcowania i stwierdzeniem zgodności z wymaganiami.”

Dzień dobry,

ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zaproszeniu.

Miejsce oraz warunki dostawy:

Magazyn ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice.

Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.

W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami do chwili udzielenia zamówienia. Wybór Wykonawcy/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca jest związany Ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW LUB ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

W toku rozpatrywania ważnych ofert, jeżeli jest to konieczne ze względu na potrzebę uzyskania wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów do złożonych ofert, wybór Wykonawcy można poprzedzić wyjaśnieniami potwierdzonymi na piśmie. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany ceny lub innych danych będących przedmiotem oceny oferty.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY:

1) Zamawiający wyklucza Wykonawców z postępowania o udzielenie Zamówienia, jeżeli:

- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Spółce w związku z realizacją zamówienia;

- zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie lub odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził szkodę Spółce, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wypowiedział Spółce umowę w sprawie zamówienia z przyczyn innych niż wina Spółki lub siła wyższa;

- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze jego oferty przez Spółkę;

- otwarto w stosunku do niego likwidację, lub ogłoszono jego upadłość, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

2) Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4) Przesłanka wykluczenia Wykonawcy określona w pkt 1) ppkt. a) nie będzie mieć zastosowania, gdy Wykonawca naprawi szkodę wyrządzoną Zamawiającemu lub podjęte przez Wykonawcę środki w celu naprawienia szkody okażą się wystarczające do wykazania jego rzetelności.

ODRZUCENIE OFERT:

1) Zamawiający odrzuca ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści SWZ,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,

- Wykonawca w terminie trzech dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

- jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- została złożona po terminie składania ofert,

- wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zażądano jego wniesienia;

2) Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze na rozstrzygnięcie postępowania.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

1) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia:

- jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu

- jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia,

- w każdym przypadku, jeżeli dalsze prowadzenie postępowania lub jego realizacja nie leży w interesie Zamawiającego.

- jeżeli kierownik zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty,

- w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów regulaminu, które miało wpływ na wynik postępowania,

- wystąpiły inne uzasadnione przyczyny;

2) W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający powiadamia na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy uczestniczyli w postępowaniu.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:

1) Po rozpatrzeniu ważnych ofert, jeżeli przedmiot Zamówienia i uwarunkowania biznesowe na to pozwalają, Zamawiający może przeprowadzić/przeprowadza Postępowanie uzupełniające w jednej z nw. form:

- pisemnych ofert uzupełniających,

- aukcji elektronicznej,

- licytacji ustnej,

- negocjacji bezpośrednich.

2) Do Postępowania Uzupełniającego Zamawiający kwalifikuje nie więcej niż trzech Wykonawców, którzy złożyli ważne, Najkorzystniejsze oferty (najwyżej ocenione oferty w świetle postawionych kryteriów).

3) Przystępując do Postępowania Uzupełniającego, Zamawiający zawiadamia na piśmie lub drogą elektroniczną wszystkich Wykonawców zakwalifikowanych do Postępowania Uzupełniającego, informując Wykonawców o formie prowadzenia Postępowania Uzupełniającego oraz zasadach uczestnictwa i prowadzenia Postępowania Uzupełniającego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KONTRAHENTA, OSOBY FIZYCZNEJ WSKAZANEJ DO KONTAKTU:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Arkadiusz Zalewski, adres email:ewsa.iod@enea.pl

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a) realizacji postępowania przetargowego (art. 6 ust.1 lit c), lit f) RODO);

b) nawiązywania kontaktów handlowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji postępowania przetargowego.

4. Administrator danych może ujawnić Pana/Pani dane osobowe: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, a w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, ochrony. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator danych wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora danych.

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.

8. Posiada Pan/Pani prawo żądania:

a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

9. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres:ewsa.iod@enea.pl.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:

tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27

email:helpdesk@logintrade.net

Michał Wolszczak

Specjalista ds. Postępowań

KZP

Tel. (48) 486115935, e-mail: Michal.Wolszczak@enea.pl

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. „Wzorcowanie wzorców masy o dokładności E2: 200mg- 2 szt., 1g- 3 szt., 10g- 3 szt., 200g- 2szt.; dokładności F2: 500g- 4szt., 1000g- 4szt., 2000g- 3szt. Wraz z wystawieniem świadectw wzorcowania i stwierdzeniem zgodności z wymaganiami.” 1 services Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "„Wzorcowanie wzorców masy o dokładności E2: 200mg- 2 szt., 1g- 3 szt., 10g- 3 szt., 200g- 2szt.; dokładności F2: 500g- 4szt., 1000g- 4szt., 2000g- 3szt. Wraz z wystawieniem świadectw wzorcowania i stwierdzeniem zgodności z wymaganiami.”"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...