Enquiry creation date: 2020-03-18

ORLEN S.A.

Chemików 7

09-411 Płock

Tax Identification Number: 7740001454

BDO: 000007103

www.orlen.pl

Enquiry No. Z749/248819

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania:
Grupa LOTOS S.A. w imieniu LOTOS Straż Sp. z o.o. zaprasza Dostawców do składania ofert w procesie wyboru kontrahenta w zakresie wymiany, dostawy, przechowywania i naprawy ogumienia samochodowego
.


Informacje dodatkowe:


1. Wybrany warsztat serwisowy powinien znajdować się w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Lotos Straż Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, Gdańsk,
2. Umowa zostanie przygotowana na okres 3 lat do 2023 r.

Przedmiotem Umowy będzie wykonanie usług serwisowych i dostawy opon na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego,
- dostawy i naprawy opon,
- dostawy i naprawy felg,
- wymiany opon, wyważanie kół, demontaż i montaż kół w pojeździe,
- przechowywanie opon/ kół,
- utylizacja opon,
- dostawa akcesoriów do pojazdów: szpilki i nakrętki do kół, wentyle, przedłużki wentyli, czujniki ciśnienia w kołach,
- dodatkowo : konserwacja klimatyzacji samochodowej, wymiana piór wycieraczek szyb .
3. Godziny otwarcia Warsztatu: 6 dni w tygodniu, godziny do ustalenia z Zamawiającym,
4. Zakres usług dla ogumienia zawiera Załącznik nr 1 - Uzupełnia Wykonawca,
5. Wykaz pojazdów w Lotos Straż z ogumieniem pneumatycznym zawiera Załącznik nr 2,
6. Lotos Straż dostarczy i odbierze samochody w uzgodnionym terminie do warsztatu Wykonawcy.
7. Wybrany oferent musi specjalizować się w wymianie i naprawie ogumienia do samochodów osobowych, terenowych, dostawczych i ciężarowych.

Sposób złożenia oferty, ceny i warunki dostawy
1. Drogą elektroniczną za pomocą platformy zakupowej Logintrade.
2. Cena netto w PLN za wykonanie zlecenia uwzględniająca wszelkie niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę prac koszty (dojazd, oczekiwanie, ubezpieczenie, robociznę).
3. Możliwy termin wykonania dostawy licząc od dnia złożenia zamówienia.
4. Warunki płatności - płatność po usłudze, oczekiwana 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. Numer konta bankowego wykonawcy na które będą regulowane należności.
6. Okres gwarancji i rękojmia na dostarczony produkt.
7. Termin ważności oferty – min. 60 dni od upływu wyznaczonego terminu na składanie ofert.
8. Upoważnienie dla osób, które składają oświadczenia w imieniu oferenta, jeżeli wynika to z rejestru.
9. Oferent składając ofertę automatycznie akceptuję warunki które określają dokumenty Bezpieczeństwa i OWZ znajdujących się na stronie:
http://www.lotos.pl/1327/grupa_kapitalowa/dla_dostawcow/wzory_umow,

UWAGA:
1. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią niniejszego dokumentu.
2. Złożenie oferty będzie uznane za akceptację zasad prowadzonego postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.
3. Przed sporządzeniem oferty możliwa jest konsultacja z osobą wskazaną w postępowaniu.
4. Przedstawiciele Wykonawcy przebywający na terenie i platformie Zamawiającego zobowiązani są do przestrzegania zasad Bezpieczeństwa.
5. Cena podana w ofercie powinna być określona jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości (bez tzw. widełek cenowych).
6. Ceny podane w walutach innych niż PLN zostaną na potrzeby porównania ofert.

Klauzule CSR
1.1 BHP i Ochrona środowiska
Wykonawca oświadcza, że przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska, w szczególności w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń, dokonania zgłoszeń i składania informacji oraz respektowania ograniczeń korzystania ze środowiska, wykorzystania potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym w tym, w szczególności należytej gospodarki odpadami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że postępuje zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i podejmuje działania ograniczające negatywny wpływ własnej działalności na środowisko naturalne.
1.2 Przestrzeganie praw człowieka
Wykonawca oświadcza, iż w zakresie dotyczącym zatrudnienia stosuje w prowadzonej działalności gospodarczej obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa krajowego oraz wspólnotowego, w tym w szczególności Kodeks pracy oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie.
1.3 Wpływ na społeczeństwo - działania integrujące
Wykonawca oświadcza, iż uwzględnia w swojej działalności gospodarczej również problematykę społeczną i dąży do maksymalizacji integracji wartości społecznych, środowiskowych, etycznych i tych związanych z prawami człowieka, z działalnością swoją, innych zainteresowanych stron i społeczeństwa jako całości.
1.4 Brak konfliktu interesów
Wykonawca oświadcza, że w przypadku wyboru jego oferty i zawarcia umowy na realizację przedmiotu zapytania ofertowego, wyraża zgodę na umieszczenie w umowie zapisów o następującej treści:
1. Wykonawca oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, w dacie podpisania Umowy, nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla należytego wykonywania Umowy przez Wykonawca, wpływać na jego bezstronność, jakość wykonywanych przez niego prac lub usług, niezależność lub rzetelność,
2. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w zakresie wymaganym dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmować działania zmierzające do unikania konfliktu interesów,
3. Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji Umowy, w przypadku podejrzenia zaistnienia ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie poinformuje na piśmie Grupę LOTOS S.A. o takim podejrzeniu, wskazując jego uzasadnienie i przedstawi propozycję wszelkich niezbędnych działań mających na celu zapobieżenie konfliktowi, uwzględniając szeroko pojęty interes Grupy LOTOS S.A. oraz stosowane przez niego zasady etyki biznesu,
1.5 Klauzula antykorupcyjna
1. Wykonawca oświadcza, że nie oferował, ani nie przekazywał żadnych korzyści majątkowych ani osobistych w celu wywarcia wpływu na decyzję Grupy LOTOS S.A. o wyborze oferty w postępowaniu wyboru kontrahenta nrZ749/248819 dotyczącym usługi serwisowania i dostawy ogumienia  nie wpływał na wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawca lub innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na wynik w/w postępowania.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Usługa Wymiany, dostawy, przechowywania i naprawy ogumienia specjalistystycznych samochodów pożarniczych, 1 services Read

Questions to the inquiry "Wymiana, dostawa, przechowywanie i naprawa ogumienia specjalistystycznych samochodów pożarniczych"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...