Enquiry creation date: 2020-03-16

AMW Rewita Sp. Z O.O.

Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

Tax Identification Number: 7010302456

Enquiry No. Z10/358513

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający AMW REWITA Sp.z o. o., ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa zaprasza
do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostarczenie narzędzi niezmechanizowanych do Oddziału Rewita Rogowo, znak sprawy: RWT/ORGW/ZA/REG-272/24/2020

Zamawiający:

AMW REWITA Sp. z o.o.

ul. Św. J. Odrowąża 15

03-310 Warszawa

Oddział Rewita Rogowo
Rogowo 76

72 – 330 Mrzeżyno Gryfickie
NIP: 701 030 24 56
Regon: 142 990 254

Osoba do kontaktu: Arkadiusz Dylewicz e-mail: a.dylewicz.@rewita.pl, tel. 601 054 668

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa sprzedaż oraz dostarczenie narzędzi niezmechanizowanych:

1) Latarka czołowa z akumulatorem (Ledlenser lub równoważne)

2) Zestaw kluczy dielektrycznych oczkowych (Ergon, Facom lub równoważny)

3) Zestaw wkrętaków (śrubokrętów) dielektrycznych (Ergon, Facom lub równoważne)

4) Zestaw szczypiec elektrycznych (Ergon, Facom lub równoważne):

5) Wskaźniki napięcia

6) Cyfrowy miernik napięcia/faz (UNI-T UT18D UN-T lub równoważny)

7) Klucz nastawny mały (Kingtony, Yato, Neo lub równoważne)

8) Klucz hydrauliczny do rur

9) Zestaw wierteł do metalu fi 1 - 10mm (Dewelt, Bosch lub równoważne

10) Zestaw wierteł (widia) do betonu/kamienia (Makita, dewelt, Bosch lub równoważne)

11) Zestaw bitów do wkrętaka udarowego (Dewelt, Metabo, Makita, Bosch lub równoważne)

12) Piła ręczna do metalu (Yato, Neo lub równoważne)

13) Tarcza diamentowa do cięcia płytek (Bosch lub równiważna)

14) Zestaw wkrętaków i bitów (Neo, Yato, kingtony lub równoważny)

15) Miarka zwijana 5m z blokadą (YATO, NEO Tools, Coval

16) Przyłbica spawalnicza samościemniająca + zestaw 20 szybek spawalniczych PCV

17) Zestaw imbusów oraz torxów (Kingtony, Yato, Neo lub równoważne)

18) Chwytak/szczypce do zbierania śmieci (Manutan, Contacto lub równoważne)

19) Opryskiwacz plecakowy (Stihl lub równoważny)

20) Wykrętaki do śrub (Kukko lub równoważne)

II. Wymagania stawiane przez Zamawiającego Wykonawcy:

- Wymagania co do specyfikacji technicznej są ujęte w formularzu ofertowo-cenowy.

- Zamawiający wymaga aby asortyment był zgodny ze specyfikacją zamówienia.

- Wymaga się aby narzędzia były fabrycznie nowe i spełniały wszelkie normy prawne obowiązujące w kraju.

- Gwarancja producenta

- Dostawa do 14 dni od momentu zlecenie zamówienia

III. Kryterium wyboru oferty:

1. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę nie podlegającą odrzuceniu o najniższej cenie ofertowej brutto za wykonanie zamówienia, która tym samym uzyska największą liczbę punktów w kryterium ( cena= 70%, jakość produktu - 20%). Pozostałe oferty zostaną ocenione jako iloraz najniższy ceny spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i ceny ofertowej brutto za wykonanie odpowiedniej części zamówienia oferty ocenionej pomnożony przez 100. Wynik zostanie przedstawiony w punktach.

2. Punkty w kryterium cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia zostaną przyznane wg poniższego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia

C=………………………………………………………………………………………….x100

cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia oferty ocenianej

3. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim;

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy mogą przekazywać droga elektroniczną.

V. Termin składania ofert:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

2) wypełniony formularz ofertowo-cenowy z wykorzystaniem Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania,

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania.

6. Ofertę można złożyć do dnia: 23.03.2020 roku droga elektroniczną z pomocą Platformy Zakupowej tytułem „narzędzia niezmechanizowane dla Oddziału Rewita Rogowo”.

VI. Pozostałe informacje

  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych
    ( e-mail/telefon) po otrzymaniu ofert.
  2. Jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta/oferta niepodlegająca odrzuceniu zamawiający unieważni postępowanie.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury na każdym jej etapie bez podania przyczyny, a Wykonawca nie ma prawa z tego tytułu do żadnych roszczeń.

4. Brak odpowiedzi ze strony Spółki nie stanowi przyjęcia oferty.

  1. Zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do złożenia ofert i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

VII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMW REWITA Sp. z o.o., ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa;

inspektorem ochrony danych osobowych w AMW REWITA Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Radtke, kontakt: adres e-mail iod@rewita.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotu umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO na sprzedaż i dostarczenie narzędzi niezmechanizowanych do Oddziału Rewita Rogowo nr postępowania: RWT/ORGW/ZA/REG-272/24/2020 prowadzonym zgodnie z Regulaminem zakupów w AMW Sp. z o.o.;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat a jeżeli czas trwania umowy przekracza 6 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji przedmiotu umowy

Załączniki:

1. Formularz ofertowy,

2. Formularz ofertowo-cenowy,

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Latarka czołowa z akumulatorem (LedLenser lub równoważne): - akumulator/y li-lon 18650 ładowany/e za pomocą ładowarki - możliwość stosowania zamiennie akumulatora z bateriami AA lub AAA - źródło światła w technologii LED - możliwość regulacji kąta padania światła - możliwość regulacji mocy światła: - minimalny strumień światła od 20lm - maksymalny strumień światła od 200lm - komplet elastycznych opasek umożliwiających założenie na głowę - odporność na warunki atmosferyczne IP54 - wyłącznik na ruch - #1 1 pcs Read
2. Zestaw kluczy dielektrycznych nasodowy typu T (Ergom, Facom lub równoważny): - dwywarstowa izolacja do 1000V - umożliwiające prace pod napięciem (z onaczeniami VDE, norma: IEC 60900:2012 lub ∆∆) - całkowita izolowana część robocza - klucz oczkowy odgięty - rozmiary: 8mm, 10mm i 13mm - dwukolorowy system ostrzegawczy 1 sets Read
3. Zestaw wkrętaków (śrubokrętów) dielektrycznych (Ergon, Facom lub równoważne): - izolowane do 1000 V - umożliwiające prace pod napięciem (z onaczeniami VDE, norma: IEC 60900:2012 lub ∆∆) - wielomateriałowe uchwyty z poliamidu i poliuretanu przeznaczone do intensywnego użytkowania i przekładni o dużym momencie obrotowym - typ końcówki Phillips, Pozidriv, Slotted - zestaw 8 szt. - rozmiar końcówek: 1 mm, 2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5,5 mm, 6,5 mm 1 sets Read
4. Próbnik napięcia neonówka 10 pcs Read
5. CYFROWY MIERNIK NAPIĘCIA/FAZ (UNI-T UT18D UN-T lub równoważny): - zasilanie: 2 x baterie AAA 1.5V - funkcję: - maksymalny odczyt: 6000 - automatyczna zmiana zakresów pomiarowych - true RMS - test diod: ok. 3.0 V - V.F.C. - pomiar AC dla zmieniającej się częstotliwości - NCV (funkcja wykrywania pola elektrycznego) - zamrożenie ostatniego wskazania - tryb pomiaru względnego - podświetlany ekran LCD - automatyczne wyłączanie: po ok. 15 minutach - ciągłość obwodu - wskaźnik niskiego poziomu baterii: =<2.5V - zabezpieczenie obwodów wejściowych - impedancja wejściowa napięcia stałego: >=10 MOhm - prąd zmienny AC: 600mA/6000mA/60A; ±(1.5%+10) - napięcie zmienne AC: 6V/60V/600V; ±(0.8%+3) - napięcie stałe DC: 600mV/6V/60V/600V; ±(0.7%+3) - rezystancja: 600Ohm/6KOhm/60KOhm/600KOhm/6MOhm/60MOhm; ±(0.8%+2) - pojemność: 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF/60mF; ±(4%+5) 1 pcs Read
6. Klucz nastawny mały (KingTony, Yato, Neo lub równoważne): - wykonany z wysokiej jakości stali chromowo wanadowej, - długość klucza 200mm, - maksymalny rozstaw - 25 mm 1 pcs Read
7. Klucz hydrauliczny do rur (Beta, NeoTool, Coval, Stanley, Yato, Knipex lub równoważny): - długość: min 600 - 800 mm - rozstaw szczęk: od min. 2" - klucz do rur wzmocniony - wykonane ze stali chromowo-wadanowej lub aluminium 1 pcs Read
8. Zestaw wierteł (10szt.) do metalu fi 1 - 10mm (DeWelt, Bosch lub równoważne): - chwyt walcowy (cylindryczny) - do stali stopowej i węglowej o wytrzymałości na rozciąganie - do twardych tworzyw sztucznych - do stali nierdzewnej - rozmiar od fi 1-10mm - min. HSS - DIN 338 - grot 135* 1 sets Read
9. Zestaw wierteł (widia) do betonu/kamienia (Makita, DeWelt, Bosch lub równoważne): - rodzaje podłoża: betonie (każdej twardości), kamień naturalny i sztuczny, cegła, mur, wapień, tynk, - min. HSS - rozmiary wierteł w zestawie: - 4 mm, długość całkowita 75 mm - 5 mm, długość całkowita 85 mm - 2x 6 mm, długość całkowita 100 mm - 8 mm, długość całkowita 120 mm - 10mm, długość całkowita 120 mm - 12mm, długość całkowita 150 mm - wykonane ze stali wysokowęglowej lub HSS - opcjonalnie końcówka wiercąca z węglika wolframu - etui na wiertła 1 sets Read
10. Zestaw bitów do wkrętaka udarowego (DeWelt, Metabo, Makita, Bosch lub równoważne): - 42 elementy - do zastosowań udarowych i o dużym momencie obrotowym - końcówek z mocowaniem na sześciokąt 1/4" + dodatkowo wysokiej klasy adaptery i nasadki 1/4" do śrub. Wszystkie narzędzia w tym zestawie są z serii Impact Torsion - końcówki udarowe do śrub krzyżowych typu PH: PH1 x 1; PH2 x 1; PH3 x 1; - końcówki udarowe do śrub krzyżowych typu PZ: PZ1 x 1; PZ2 x 1: PZ3 x 1; - końcówki udarowe 25mm do śrub typu Torx: TX10 x 3; TX15 x 4; TX20 x 8; TX25 x 8; TX30 x 2, TX40 x 1; - końcówki udarowe 50mm do śrub typu Torx: TX10, TX15, TX20 po 1 szt. - końcówki udarowe 50mm do śrub typu PZ: PZ2 x 1; - końcówki udarowe 50mm do śrub typu PH: PH2 x 1; - nasadowe końcówki udarowe 1/4" samoczyszczące do śrub M8, M10 po 1 szt. - udarowa przejściówka z 1/4'''' na kwadrat 3/8'''' x 1szt (umożliwia mocowanie nasadek 3/8") - udarowa przejściówka z 1/4'''' na kwadrat 1/2'''' x 1szt (umożliwia mocowanie nasadek 1/2") - udarowy adapater magnetyczny z 1/4" sześciokąt na 1/4" kwadrat umożliwiający mocowanie nasadek 1/4 1 sets Read
11. Piła ręczna do metalu (Yato, Neo lub równoważne): - z wymienny brzeszczotem - możliwość zastosowania powrzechnie dostępnych brzeszczotów - z uchwytem antypoślizgowym - w zestawie z brzeszczotem 1 pcs Read
12. Tarcza diamentowa do cięcia płytek (Bosch lub równiważna) - do zastowowanie w szlifierce kątowej 125mm - do gresu, płytek, ceramiki, betonu itp.. - wzmocniony dysk odporny na zniekształcenia i obciążenia boczne - średnica tarczy: 125 mm - szerokość cięcia: 1,4 mm - średnica otworu: 22,2 mm - wysokość segmentu: 10 mm - sposób cięcia: na sucho - rodzaj tarczy : segmentowy 1 pcs Read
13. Zestaw wkrętaków i bitów (Neo, Yato, KingTony lub równoważny) - wkrętaki płaskie: 8x150 mm, 6x100 mm, 5x75 mm, 6x38 mm, 2.5x40 mm, 3.0x40 mm, - wkrętaki krzyżowe: PH3x150 mm, PH2x100 mm, PH1x75 mm, PH2x38 mm, PH00x40 mm, PH0x40 mm, - wkrętaki precyzyjne Torx: T5x40 mm, T6x40 mm, T7x40 mm, T8x40 mm, - uchwyt do bitów, - 20 bitów: płaskie 4 mm, 5 mm, 6 mm; krzyżowe: PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40; hex (imbus) H3, H4, H5, H6. - #1 1 sets Read
14. Przyłbica spawalnicza samościemniająca + zestaw 20 szybek spawalniczych PCV. Automatyczna przyłbica spawalnicza przeznaczona do ochrony twarzy i oczy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem podczas spawania oraz szlifowania. Automatyczny filtr zaciemniający po zajarzeniu łuku samoczynnie zmienia się z jasnego na ciemny, a po zakończeniu spawania ponownie staje się jasny. Powinna posiadać możliwość pracy w 2 trybach: spawanie oraz szlifowanie. Płynna regulacja czułości filtra na łuk spawalniczy realizowana jest przez pokrętło na korpusie przyłbicy oraz możliwość regulacji poziomu jasności filtra. Operator ma możliwość regulacji opóźnienia przełączenia filtra z ciemnego na jasny. 1 pcs Read
15. Zestaw imbusów oraz torxów (KingTony, Yato, Neo lub równoważne): - Imbusy: - klucze sześciokątne 1.5-10 mm, zestaw 9 szt. - końcówki kuliste o kącie roboczym 30° - stal SNCM+V - DIN911, ISO2936 - rozmiary: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Torxy: - zawiera 9 kluczy w rozmiarze od T10 do T50. - wysokogatunkowa stal CRV chromowo-wanadowej - końcówka magnetyczna - Ccłość umieszczona w praktycznym opakowaniu - #1 1 sets Read
16. Chwytak/szczypce do zbierania śmieci (Manutan, Contacto lub równoważne): - szczypce do chwytania trudno dostępnych przedmiotów - do zbierania odpadków/śmieci. - kij wykonany z aluminium, uchwyt i kleszcze z polipropylenu - długość 700-1000 mm - szerokość 70 mm 2 pcs Read
17. Opryskiwacz plecakowy (Stihl lub równoważny) - pojemność 18-20l - ergonomiczny wentyl odcinający - centralne wyjście węża - znajdujące się pośrodku pojemnika - mosiężna stożkowa dysza - pompa umieszczona wewnątrz przy obudowie zapewniająca skuteczną ochronę przed uszkodzeniami - dźwignia montowana z prawej lub lewej strony - uchwyt do przenoszenia - pas do zawieszenia - zintegrowany dozownik w pokrywce pojemnika - zintegrowane trzy dozowniki o pojemnościach: 10 ml, 20ml i 50ml - zintegrowany uchwyt na rurę opryskową -umożliwający bezpieczne zapakowanie sprzętu opryskowego podczas magzynowania i transportu 1 pcs Read
18. Wykrętaki do śrub (Kukko lub równoważne): - do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawostronnym - stal chromowo-wanadowa - kwadrat pod pokrętło nastawne i klucz szczękowy - drobne rowki zapewniają lepszą przyczepność - w zestawie: - 49-1 - 49-2 - 49-3 - 49-4 - 49-5 - 49-6 1 sets Read
19. Miarka zwijana 5m z blokadą (YATO, NEO Tools, Coval, Beta lub równoważne): - wykonana z tworzywa sztucznego ABS - jednostka miary CM i M - długość miarki 5m - taśma stalowa - samozwijająca - z blokadą taśmy mierzącej - z gumowymi elementami amortyzującymi i ułatwiającymi chwyt 2 pcs Read
20. Zestaw szczypiec elektrycznych (Ergon, Facom lub równoważne): - izolowane do 1000 V - umożliwiające prace pod napięciem (z onaczeniami VDE, norma: IEC 60900:2012 lub ∆∆) - 1 szt. Bocznych - 200mm - 1 szt. Ściągacza do izolacji - stripper weicon - W pełni izolowane, automatyczne szczypce do ściągania izolacji ze wszystkich powszechnie używanych przewodów elastycznych i jednodrutowych 0,2 - 6,0 mm² - regulowany ogranicznik długości 5–12 mm z możliwość wyjęcia 1 sets Read

Questions to the inquiry "Dostawa narzędzi niezmechanizowanych do Oddziału Rewita Rogowo - RWT/ORGW/ZA/REG-272/24/2020"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...