Enquiry creation date: 2020-03-09

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Świerże Górne

26-900 Kozienice

Tax Identification Number: 8120005470

Enquiry No. Z230/261612

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Dzień dobry,

ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zaproszeniu.

Miejsce oraz warunki dostawy:

Magazyn ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice.

Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań ze strony Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymają Państwo Zamówienie zakupu.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia postępowania uzupełniającego/negocjacji z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami. Wybór Wykonawcy/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca jest związany Ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW LUB ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

W toku rozpatrywania ważnych ofert, jeżeli jest to konieczne ze względu na potrzebę uzyskania wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów do złożonych ofert, wybór Wykonawcy można poprzedzić wyjaśnieniami potwierdzonymi na piśmie. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany ceny lub innych danych będących przedmiotem oceny oferty.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY:

1) Zamawiający wyklucza Wykonawców z postępowania o udzielenie Zamówienia, jeżeli:

- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Spółce w związku z realizacją zamówienia;

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert (o ile wadium było wymagane),

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził szkodę Spółce, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wypowiedział Spółce umowę w sprawie zamówienia z przyczyn innych niż wina Spółki lub siła wyższa;

- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze jego oferty przez Spółkę;

- otwarto w stosunku do niego likwidację, lub ogłoszono jego upadłość, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

ODRZUCENIE OFERT:

1) Zamawiający odrzuca ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści Zapytania,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,

- Wykonawca w terminie trzech dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

- jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- została złożona po terminie składania ofert,

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

1) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia:

- jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu

- jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia,

- w każdym przypadku, jeżeli dalsze prowadzenie postępowania lub jego realizacja nie leży w interesie Zamawiającego.

- jeżeli kierownik zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiły inne uzasadnione przyczyny;

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:

tel. +48 (71) 787-35-34, (71) 787-37-27, (71) 787-37-27

email:helpdesk@logintrade.net

Paweł Semeniuk

Specjalista ds. Zakupów
Wydział Realizacji Dostaw i Monitoringu
Tel. (+48) 48 611 58 93

pawel.semeniuk@enea.pl


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. PŁYTKA CNMG 120408EN-M52 CTP2120 CERATIZIT 70 pcs Read
2. PŁYTKA WNMG080408 EN-M52 CTP2120 CERATIZIT 70 pcs Read
3. PŁYTKA CERATIZIT KNUX 160410ER-11 CTCP 125 70 pcs Read
4. PŁYTKA DCGT 11T304FN-25P-AMZ CERATIZIT 70 pcs Read
5. PŁYTKA XCNT 130404EN CTCP435 CERATIZIT 50 pcs Read
6. MODUŁ MSS-E25R03-GX16-2 CERATIZIT 2 pcs Read
7. OPRAWKA MSS-E25 R00 2525L CERATIZIT 1 pcs Read
8. OPRAWKA DWLNR 2525 M08 CERATIZIT 2 pcs Read
9. PŁYTKA RPNX 1204 M8EN-R60 CTP6215 CERATIZIT 40 pcs Read
10. PŁYTKA XCNT 09T304EN CTCP435 CERATIZIT 20 pcs Read
11. PŁYTKA CNGN120712 T01020 KY4300 KENNAMETAL 40 pcs Read
12. PŁYTKA RNGN 120700 T01020 KY4300 KENNAMETAL 30 pcs Read
13. PŁYTKA A2040N00 CM02 KC5025 KENNAMETAL 70 pcs Read
14. PŁYTKA A2022NOO CM02 KC5025 KENNAMETAL 70 pcs Read
15. UCHWYT/LISTWA A2BNSN 32 M02 KENNAMETAL 5 pcs Read
16. UCHWYT/LISTWA A2BNSN 26 M02 KENNAMETAL 5 pcs Read
17. PŁYTKA C8FIX150608RRN KCP25 KENNAMETAL 30 pcs Read
18. OPRAWKA 1.78025R100 KENNAMETAL 2 pcs Read
19. PŁYTKA DO PRZECINAKA 150.10-2.0N-16 CP600 SECO 40 pcs Read
20. PŁYTKA DO PRZECINAKA 150.10-4N-12 T25M SECO 40 pcs Read
21. PŁYTKA WNMM 080412-R6 TP40 SECO 40 pcs Read
22. PŁYTKA 335.19-1207T-MD09 T25M SECO 30 pcs Read
23. PŁYTKA DO GWINTU CARMEX 22 ER 4,0 ISO BMA 30 pcs Read
24. PŁYTKA DO GWINTU CARMEX 22 IR 4,0 ISO BMA 30 pcs Read
25. PŁYTKA DO GWINTU CARMEX 16 IR 2,0 ISO BMA 40 pcs Read
26. PŁYTKA DO GWINTU CARMEX 16 ER 11 W BMA 30 pcs Read
27. PŁYTKA DO GWINTU CARMEX 16 ER 1.5 ISO BMA 40 pcs Read
28. PŁYTKA DO GWINTU CARMEX 16 ER 2,5 ISO BMA 40 pcs Read
29. PŁYTKA DO GWINTU CARMEX 16 ER 3,0 ISO BMA 30 pcs Read
30. PŁYTKA DO GWINTU CARMEX 22 ER 3,5 ISO BMA 30 pcs Read
31. PŁYTKA DO GWINTU CARMEX 16 IR 2,5 ISO BMA 20 pcs Read
32. PŁYTKA DO GWINTU CARMEX 16 IR 3,0 ISO BMA 20 pcs Read
33. PŁYTKA DO GWINTU CARMEX 22 IR 3,5 ISO BMA 20 pcs Read
34. PŁYTKA DO GWINTU CARMEX 22 IR 5,0 ISO BMA 20 pcs Read
35. NÓŻ TOKARSKI NNBF/ ISO6 L 20X20 P20 20 pcs Read
36. NÓŻ TOKARSKI NNZC/ ISO2R 3232 P30 20 pcs Read
37. NÓŻ TOKARSKI NNWB/ ISO9 2020 P30 20 pcs Read
38. NÓŻ TOKARSKI NNWB/ ISO9 2525 P30 20 pcs Read
39. ŚCIERNICA HSS PMW-1300 1 pcs Read
40. ŚCIERNICA VHM PMW-1300 1 pcs Read
41. ŚCIERNICA VHM PMW-3000 1 pcs Read
42. ŚCIERNICA HSS PMW-3000 1 pcs Read
43. BRZESZCZOT BI-METAL BAHCO 3906-300-24-100 L300-24 200 pcs Read
44. PŁYTKA SDHT 1504AESN CTPP235 CERATIZIT 50 pcs Read
45. PŁYTKA SDHT 0903AESN-28 CTTP235 CERATIZIT 30 pcs Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

Dodatkowe warunki formalne:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. fabrycznie nowych, nieużywanych, nieregenerowanych wyrobów będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego wykonanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.

3. Dopuszcza się: składanie ofert częściowych na jedną lub więcej z 45 pozycji (każda pozycja będzie rozpatrywana z osobna). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru asortymentu od kilku dostawców.

4. Nie dopuszcza  się składania ofert wariantowych.

5. TERMIN DOSTAWY: do 2020-03-31

UWAGA

WARUNKI DODATKOWE ZAMÓWIENIA:

Wykonawca dostarczy fakturę na adres: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Centrum Zarządzania Dokumentami ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra

1. Zamówienie opracowano na podstawie oferty nr ........... z dnia ................. złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego.

2. Dostawa do magazynu Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w dni powszednie w godzinach 8.00 - 14.00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do dostawy należy dołączyć dokument dostawy, na którym należy umieścić numer zamówienia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

3. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na adres podany powyżej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Faktura powinna zawierać oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) - jeśli dotyczy.

W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.

4. Dopuszcza się przesyłanie faktur w wersji elektronicznej na dedykowany ku temu adres: faktury.elektroniczne@enea.pl

Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur – nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.

5. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi, dostawy.

Szczegółowe zapisy dot. administrowania danymi osobowymi i obowiązku informacyjnego dla Kontrahenta znajdują się pod adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/wytwarzanie/obowiazek-informacyjny.

6. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Szczegółowe zapisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (split payment) znajdują się pod adresem https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-wytwarzanie/split_payment.pdf .

Wykonawca składając ofertę i /lub realizując zamówienie oświadcza, że zapoznał się z zapisami dot. obowiązku informacyjnego oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i akceptuje je bez zastrzeżeń.

7. W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) ze skutkiem natychmiastowym (bez wyznaczania dodatkowego terminu), niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym punkcie.

W przypadku odstąpienia od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia (przez wartość brutto zamówienia Strony traktują łączną wartość wszystkich dostaw określonych w zamówieniu.

8. Wykonawca udzieli …….miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wadach na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt, w terminie 14 dni od daty powiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.

9. Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę cesji należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

10. Przyjęcie niniejszego zamówienia do realizacji należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie. Osoba potwierdzająca przyjęcie zamówienia musi być uprawniona do dokonywania tych czynności.

11. W sprawie realizacji zamówienia proszę kontaktować się z Panem Jackiem Gołębiowskim nr tel. 885 651 378

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "ZAKUP I DOSTAWA NARZĘDZI CERATIZIT, KENNAMETAL, SECO, CARMEX I INNYCH KZR-SP.2110.10.2020"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...