Enquiry creation date: 2020-02-14

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z18/224853

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Grupa Azoty zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie oraz obsługę stoiska na targi Plastpol 2020 organizowane w dniach 19-22.05.2020 r. przez Targi Kielce S.A.

Założenia:

 1. stoisko parterowe z wysoką zabudową (ponad 5m),
 2. wiodący, dobrze widoczny szyld z logo Grupy Azoty,
 3. kolorystyka dominująca zgodnie z brandbookiem: biel i granat,
 4. nowoczesny projekt,
 5. wkomponowanie w konstrukcję stoiska wysokiej jakości wyświetlaczy multimedialnych,
 6. stoisko ma mieć charakter otwarty, z uwzględnieniem strefy ekspozycyjnej,
 7. pełna obsługa stoiska w szczególności: sprzątanie, catering, zaopatrzenie, barista, kelner, obsługa techniczna.

Stoisko, wymagania techniczne:

 1. Stoiskowe wyspowe o powierzchni 121 m2 (11x11m) usytuowane w hali E Targów Kielce.
 2. 7-9 stolików 4 osobowych w części otwartej. 
 3. Dostępne miejsca do ładowania telefonów i laptopów.
 4. 2 oddzielne pomieszczenia lub strefy dla 4-5 osób do zamkniętych spotkań VIP, stoły z krzesłami lub kanapami.
 5. Ekspozytory prezentujące materiały wykonane z wykorzystaniem produktów Grupy Azoty. Będą to np. granulaty (forma sypka), elementy wykonane z tworzyw sztucznych, przewody elektryczne, plastikowe elementy konstrukcyjne, folie, sztuczne skóry, kaski etc. Elementy dostępne z możliwością dotknięcia. Ww. materiały zostaną dostarczone przez Grupę Azoty.
 6. Stoisko barowe ze stanowiskiem dla baristy.
 7. W pełni wyposażone pomieszczenie kuchenne, zawierające m.in. zlewozmywak, regały, szafkę z blatem, szafkę zamykaną, wieszak, kosze na śmieci, lodówkę, dwa krzesła.
 8. Zamykany magazynek (regały + szatnia).
 9. Lada informacyjno-recepcyjna.
 10. Stoisko powinno przewidywać możliwość czasowego przearanżowania jego części w celu przeprowadzenia mini eventu, np. spotkania z dziennikarzami, klientami, sportowcami wspieranymi przez Grupę Azoty.
 11. Wyświetlacze multimedialne wkomponowane w konstrukcję stoiska, z animacją prezentującą ofertę produktową Grupy Azoty, animacja ma zostać przygotowana tak by była spójna z koncepcją całego stoiska.
 12. Stale dostępna obsługa serwisu technicznego.
 13. Montaż i demontaż stoiska zgodnie z zasadami określonymi przez organizatora targów.
 14. Wyposażenie stoiska powinno zawierać wszystkie elementy niezbędne do jego poprawnego funkcjonowania, włącznie z umeblowaniem, wyposażeniem ogólnym i kuchennym.

Usługi dodatkowe (osobno wycenione):

 1. Stoisko codziennie sprzątane, na wyposażeniu odkurzacz bezprzewodowy i podstawowe środki czystości.
 2. Obsługa cateringowa, codziennie dostarczane świeże przekąski dla ok. 80 osób.
 3. Barista z pełnym zapleczem, obsługa kelnerska, przygotowywanie, wydawanie kawy, herbaty, soki owocowe, soki warzywne, etc.
 4. Zaopatrzenie stoiska w podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe, rozliczone wg. rzeczywistego zużycia.
 5. Obsługa foto i video obejmująca wykonanie 2-3 minutowego filmu z targów oraz galerii zdjęć.

Oferta musi składać się z następujących elementów:

1. Plik PDF o nazwie Nazwa-Firmy-Prezentacja-Oferty.pdf zawierający:

a. projekt stoiska, w tym zwymiarowany rzut z góry oraz wizualizację przestrzenną,

b. skróconą informację o zastosowanych materiałach i technologiach,

c. szczegółowy kosztorys,

d. cena usługi netto, z wyłączeniem usług wymienionych wyżej jako dodatkowe,

e. szacunkową cenę ww. usług dodatkowych,

f. nazwę i adres oferenta,

2. Plik PDF o nazwie Nazwa-Firmy-Referencje.pdf zawierający:

a. portfolio agencji prezentujące wcześniej wykonane stoiska o powierzchni min. 100 m2(3 stoiska),

b. listy referencyjne potwierdzające wykonanie stoisk o powierzchni min. 100 m2, (3 sztuki).

Materiały pomocnicze do pobrania: 

https://drive.google.com/open?id=1_0kqkYb-VO6TvW4UNxqII6nG_-GPwK6V

Termin składania ofert: 

04.03.2020 r.

Kryteria oceny oferty:

Czynnikiem największej wagi będzie cena usługi z wyłączeniem usług wymienionych wyżej jako dodatkowe (waga 60%, punkty od 0 do 18). Ponadto oferta będzie oceniana pod kątem jakości oraz dopasowania do docelowych potrzeb Grupy Azoty (waga 40%, punkty od 0 do 12), wg. następujących składowych:

 1. prezentacja zawierająca opis proponowanego rozwiązania 0 – 8 pkt,
 2. portfolio agencji prezentujące wcześniej wykonane stoiska 0 – 4 pkt.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 Pan Marcin Zemczak – kontakt: tel.: +48 77 4812516.

Oferta powinna być przesłana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Skompletowaną ofertę należy złożyć za pomocą Platformy Zakupowej Logintrade. W sprawach technicznych związanych z obsługą Platformy Zakupowej Logintrade proszę o kontakt z: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Wyklucza się z postępowania oferentów powiązanych osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru oferenta, a oferentem, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Projekt, wykonanie oraz obsługa stoiska targowego 1 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

 1. Price - 60%
 2. Offer quality - 40%

Questions to the inquiry "Zaprojektowanie, wykonanie oraz obsługę stoiska targowego na targi Plastpol 2020"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...