Enquiry creation date: 2020-02-14

HUTA ŁABĘDY S.A.

Anny Jagiellonki 45

44-109 Gliwice

Tax Identification Number: 6310200831

www.hutalab.com.pl

Enquiry No. Z102/253967/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Uzupełniono dane kontaktowe.

Enquiry contents:

Huta Łabędy S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie naprawy pola remontowego suwnicy 132 i 133.

Pole remontowe znajduję się na terenie HUTY ŁABĘDY S.A. - rejon dawnego PGZ, na wolnym powietrzu.

Zakres prac niezbędny do wykonania:

- wymiana wszystkich kabli znajdujących się na zwisie kablowym,

- wymiana wózków kablowych,

- wymiana szyny wózków kablowych,

- prostowanie i spawanie uszkodzonych konstrukcji szyny wózków,

- wzmocnienie konstrukcji szyny wózków,

- czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji szyny wózków.

Po stronie Wykonawcy jest zakup wszystkich niezbędnych materiałów w celu wykonania wymienionego powyżej zakresu prac.

Osoba kontaktowa w sprawie postępowania:

Jacek Czekaj,

tel. 32 2347 735,

tel. kom. 668 432 406,

e-mail: jczekaj@hutalab.com.pl

Termin realizacji: 3 tygodnie od otrzymania zamówienia.

Gwarancja na wykonane prace: 24 miesiące

Gwarancja na użyte części i materiały: 24 miesiące

Przed złożeniem oferty, niezbędna jest wizja lokalna. Składając ofertę na platformie zakupowej LoginTrade należy dołączyć potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej. Formularz potwierdzenia przeprowadzenia wizji w załączniku.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Remonty i konserwacje maszyn 1 pcs Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

1. W przypadku gdy, zapytanie dotyczy towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT należy podać symbol PKWiU /CN .

2. WYKONAWCA ma obowiązek wykonać przedmiot Zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3. Oferty należy składać wyłącznie na Platformie Zakupowej.

4. Oferta powinna zawierać propozycję wynagrodzenia netto w PLN wraz ze wszystkimi składnikami kosztów.

5. Huta Łabędy S.A. nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert.

6. Termin ważności złożonej oferty handlowej - 30 dni.

7. Termin płatności faktury: 60 dni.

8. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.

10. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyny takiej decyzji.

11. Ostateczne wyłonienie Dostawcy nastąpi w drodze aukcji elektronicznej.

12. Postępowanie Zakupowe realizowane jest w oparciu o dokument " Ogólne Warunki Zakupu".

13. Złożenie oferty handlowej przez oferenta jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem:

- treści zaproszenia do składania ofert,

- warunków formalnych,

- dokumentu "Ogólne Warunki Zakupu",

- wykaz wymaganych dokumentów,

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Naprawa pola remontowego suwnic 132 i 133."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...