Enquiry creation date: 2020-01-27

JSW KOKS Spółka Akcyjna

ul. Pawliczka 1

41-800 Zabrze

Tax Identification Number: 629-225-65-76

BDO: 000003624

www.przyjazn.com.pl

Enquiry No. Z2058/194160

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu na zakup: "Zasobnik ciepłej wody wg rysunku"


Ofertowanie

1. JSW KOKS S.A. wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade (dalej, jako: „Platforma zakupowa”), jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Rejestracja w bazie dostawców JSW KOKS S.A., przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych w ramach Platformy zakupowej jest bezpłatne.

3. Oferty handlowe przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.

4. W przypadku oferowania towaru zamiennego wymagana jest akceptacja zamawiającego.

5. JSW KOKS S.A. zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia.

6. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.

7. W przypadku wyboru Państwa oferty otrzymacie Państwo dokument zamówienia lub umowy.

8. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, prosimy o kontakt z obsługą Platformy zakupowej: helpdesk@logintrade.net

Tel. +48 71787-35-34; 71 787-37-27; 71 787-37-27

9. Złożone oferty i wszystkie jej załączniki muszą być sporządzone w języku polskim.

10. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Realizacja dostaw

1. Dostarczany materiał musi być fabrycznie nowy.

2. Do oferowanych towarów należy dostarczyć karty charakterystyki i deklarację zgodności.

3. Wraz z dostawą towaru należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność zamawianego towaru z opisem zamawiającego i wymaganą dokumentacją: ····· deklarację zgodności, świadectwa, jakości, faktury VAT i inne dokumenty wymagane przepisami prawa dla danego towaru. Deklaracja zgodności musi być wystawiona przez producenta lub upoważnioną jednostkę notyfikującą.

4. Dokumenty o których mowa wyżej można dostarczać w formie elektronicznej na adres :

odbiory@jswkoks.pl

5. Dostawę towaru należy awizować, co najmniej 3 dni przed planowaną dostawą na adres:

odbiory@jswkoks.pl z dopiskiem odpowiedniej lokalizacji: Koksownia Przyjaźń; Koksownia Radlin; Koksownia Jadwiga. Należy również powołać się na numer umowy lub zamówienia.

6. Towar na magazyn będzie przyjmowany od poniedziałku do piątku w godzinach od 6: 00 do 14:00.

7. Po przyjęciu towaru na magazyn i sprawdzeniu pod względem ilościowym Zamawiający ma 7 dni na weryfikacje dostarczonego towaru pod względem jakościowym.

8. W przypadku wykrycia niezgodności w okresie związanym z gwarancją lub rękojmią towar będzie podlegał procedurze reklamacyjnej

9. Dostawca produktu w opakowaniu jest obowiązany do przekazywania użytkownikowi tego produktu zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz informacji o:

- dostępnych systemach zwrotu, zbiórki, odzysku w tym recyklingu opakowań;

- właściwym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi;

- zaznaczeniu oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

10. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadcza, że zapoznał się z w/w warunkami zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.

Do obowiązkowego potwierdzenia przez składających oferty:

1. Akceptacja zapisów umów i zamówień stanowi warunek złożenia oferty.

2. Termin płatności : preferowany termin płatności 60 dni

3. Termin ważności oferty : co najmniej 30 dni

4. Proszę o podanie w treści oferty terminu dostawy w dniach kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia/Umowy.

5. Klauzula etyki

6. Klauzula Rodo

7. Obowiązek stosowania nowych przepisów dotyczących mechanizmu podzielonych płatności

8. Termin realizacji umowy będzie określony konkretną data realizacji i liczony w dniach kalendarzowych.

9. Warunków gwarancji 24 miesiące.

10.Kryteria do stosowania przy wyborze oferty:

Cena- 95%

Termin dostawy - 5%


Miejsce dostawy:

Koksownia PRZYJAŹŃ


Wymagamy materiałów fabrycznie nowych z gwarancją producenta!!!

Do dostawy należy dołączyć deklarację zgodności w języku polskim, wystawioną przez producenta wyrobu lub uprawnionego przez producenta przedstawiciela oraz Świadectwo odbioru / Atest 3.1 wg PN-EN 10204

Materiał nie spełniający powyższych zapisów będzie zwracany do dostawcy na jego koszt.Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Poziomy zasobnik ciepłej wody użytkowej z podporami DN1200; PN10; powłoka lakiernicza; wymiary wg załączonego rysunku; Zbiornik stalowy, malowany od wewnątrz farbą epoksydową Parametry robocze: p=4,5 bar; t=55 stopni C Parametry max: p=10bar; t=120 stopni C 1 pcs Zasobnik.png
Read

Questions to the inquiry "Poziomy zasobnik ciepłej wody użytkowej z podporami DN1200 PN10 wg rysunku (AM442971)"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...