Enquiry creation date: 2020-01-14

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z o.o.

Węglowa 4

44-268 Jastrzębie - Zdrój

Tax Identification Number: 633-19-71-048

www.jzr.pl

Enquiry No. Z775/3006

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Prosimy o przedstawienie oferty na dostawę 

FARBY PODKŁADOWO-NAWIERZCHNIOWEJ GRUNTOEMALII ALKIDOWEJ POMARAŃCZOWEJ RAL 2004 O PODWYŻSZONEJ SILE KRYCIA w ilości 500l,

Oferta powinna zawierać:

- cenę netto w zł/l,

- termin płatności: preferowany przelew 60 dni od daty dostarczenia faktury (w przypadku płatności 14/30-dniowej, proszę o podanie skonta),

- termin realizacji: oczekiwany termin realizacji do 7 dni kalendarzowych,

- termin obowiązywania gwarancji,

- kraj pochodzenia / producent.

I. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU OZNACZA AKCEPTACJĘ PONIŻSZYCH WARUNKÓW:

1. Warunki dostaw (na koszt oferenta LOCO JZR Sp. z o.o.).

2. Wymagane świadectwo jakości wraz z dostawą towaru.

3. Kupujący może obciążyć Sprzedawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

4. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia brutto w przypadku wycofania się z dostaw.

5. W przypadku wcześniejszego wpływu faktury od wykonania świadczenia, termin zapłaty będzie liczony od daty wykonania dostawy.

6. Brak dostarczenia świadectwa wraz z dostawą towaru, będzie podstawą do odmowy przyjęcia towaru przez magazyn lub przesunięcia terminu płatności o czas dostarczenia dokumentu.

7. Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz terminu realizacji.

8. Przy dostawie do naszych magazynów przedmiot dostawy będzie przekazany wraz z dokumentem dostawy.

9. Należności wynikające z niniejszego zamówienia nie mogą być przedmiotem cesji, sprzedaży itp. bez pisemnej zgody Zamawiającego. Postanowienie to dotyczy należności głównych jak i ewentualnych odsetek.

10. Wszelka zmiana warunków realizacji zamówienia określonych w jego treści- nawet nieistotna - wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego.

11. Sprzedawca oświadcza, że oferowany towar jest wolny od wad prawnych, praw autorskich i praw majątkowych osób trzecich.

12. Oświadczamy, że nasza firma jest czynnym płatnikiem VAT.

13. Oferenci którzy nie dostarczali materiałów do JZR Sp. z o.o., mogą być zobowiązani do przesłania danych finansowych ( np.: bilans, rachunek zysków i strat) oraz innych

informacji uzupełniających.

14. Minimalny okres ważności oferty rozpoczyna się w dniu złożenia oferty, a kończy się nie wcześniej niż z dniem zakończenia procedury wyboru dostawcy.

15. Oferent oświadcza, że zapoznał się z Kodeksem Etyki Grupy JSW znajdującym się na stronie www.jzr.pl.

16. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo upublicznienia informacji przedstawionych w ofercie na potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do publicznej wiadomości poprzez podmiot dominujący wobec JZR Sp. z o.o. - JSW S.A. - w związku z notowaniem papierów wartościowych JSW S.A. na giełdzie.

II. POZOSTAŁE WARUNKI:

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach pozycji.

2. Oferta powinna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

3. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o aukcję na Platformie Zakupowej Logintrade stworzonej na podstawie otrzymanych ofert elektronicznych.

4. Postępowanie jest poufne.

5. JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej - aukcji.

6. Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane potwierdzenie o ich udziale w licytacji elektronicznej.

7. Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwilą otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej.

8. Z tytułu odrzucenia ofert, oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

9. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin przetargowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.jzr.pl w zakładce przetargi.

10. Dodatkowych informacji udziela Dział EZ - tel. 32 72 15 171; mbiernat@jzr.pl (Marcin Biernat).

11. JZR Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

- unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.jzr.pl/o-nas/ochrona-danych-osobowych/

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. FARBA PODKŁADOWO-NAWIERZCHNIOWA GRUNTOEMALIA ALKIDOWA POMARAŃCZOWA RAL 2004 O PODWYŻSZONEJ SILE KRYCIA 500 L Read

Questions to the inquiry "Zakup farby"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...