Enquiry creation date: 2019-12-02

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Świerże Górne

26-900 Kozienice

Tax Identification Number: 8120005470

Enquiry No. Z172/261605

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

CHEMIA PRZEMYSŁOWA - KZR-GA.2110.84.2019

Witam serdecznie,

ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem opisanym w niniejszym zaproszeniu.

Miejsce oraz warunki dostawy:

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,26-900 Kozienice

Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.

W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia zakupu.

Ogólne warunki zamówienia zakupu:

Dostawa do magazynu Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w dni powszednie w godzinach 8.00 - 14.00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do dostawy należy dołączyć dokument dostawy, na którym należy umieścić numer zamówienia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

W przypadku niedotrzymania terminu dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 30 dni, Zamawiający może – bez wyznaczenia dodatkowego terminu – odstąpić od umowy bez skutków finansowych, niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym punkcie.

W przypadku odstąpienia Wykonawcy od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia.

Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.

Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

Złożenie oferty stanowi akceptację powyższych warunków realizacji zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:

tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27

emai:lhelpdesk@logintrade.net

Pozdrawiam

Anna Gromisz

Specjalista ds. Zakupów

Wydział Realizacji Dostaw i Monitoringu

Tel. (48) 614 10 58, email: anna.gromisz@enea.pl


="msonormal">="msonormal">

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. CLEAN NEWKONCETRAT ZMYWACZ OP. 1L TTP NR KAT. CLT1 12 pcs Read
2. ODTŁUSZCZACZ SZEROKIEGO ZASIĘGU POWER WIDE-JET DEGREASER TTP NR KAT. WDG.OP. 500ML. 6 pcs Read
3. ODTŁUSZCZACZ DALEKIEGO ZASIĘGU POWER JET DEGREASER TTP NR KAT. JDG.OP. 500ML. 12 pcs Read
4. ODTŁUSZCZACZ ELECTRO-CLEAN TTP ELC500 500ML 6 pcs Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. ARTYKUŁÓW CHEMII PRZEMYSŁOWEJ

   
      2. Zgodnie z Art. 31 Rozporządzenia REACH dostawca substancji lub mieszanin dostarcza odbiorcy karty charakterystyki (REACH II) zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu           Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. wraz zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 830/2015 maja 2010 r. Wymienione powyżej   substancje i mieszaniny należy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 830/2015 maja 2010 r wraz z późniejszymi zmianami. Wersję   papierową karty charakterystyki należy dostarczyć przy pierwszej dostawie a wersję elektroniczną wysłać na adres anna.gromisz@enea.pl. Przy kolejnych dostawach karta wymagana   jest wtedy, gdy dokonano w niej aktualizacji.

BRAK WYMAGANYCH KART ORAZ NIEZGODNE OZNAKOWANIE BĘDĄ PODSTAWĄ DO ODMOWY PRZYJĘCIA DOSTAWY

3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na jedną lub więcej z wymienionych pozycji w tabeli Produkty zawartej w niniejszym ogłoszeniu. (każda pozycja będzie rozpatrywana z osobna). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru asortymentu od kilku dostawców.

="msonormal">="msonormal">
     4. Nie dopuszcza się produktów równoważnych. 

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "CHEMIA PRZEMYSŁOWA - KZR-GA.2110.84.2019"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...