Enquiry creation date: 2019-12-02

HUTA ŁABĘDY S.A.

Anny Jagiellonki 45

44-109 Gliwice

Tax Identification Number: 6310200831

www.hutalab.com.pl

Enquiry No. Z1340/84130

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

 

HUTA ŁABĘDY S.A zaprasza do składania ofert handlowych na zakup wywieszek aluminiowych 110mm x55mmx0,5mm wg załączonego wzoru.

Średnica otworów 6,5-7,0mm.

Koszt dostawy po stronie Dostawcy

Termin realizacji zamówienia - 01-12.2020.

Dostawy realizowane wg harmonogramu:

-luty-1650 sztuk

- lipiec-1650 sztuk

Oferty handlowe należy składać na Platformie Zakupowej.

Cena jednostkowa netto winna zawierać wszystkie koszty .

Spółka nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert oraz innych kosztów związanych z udziałem Dostawcy w Postępowaniu zakupowym.

Termin realizacji zamówienia jest ostateczny i może być przedłużony wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego ( OWZ pkt 5 .1 ).

Jakiekolwiek odstępstwa od treści Zapytania ofertowego muszą być wyraźnie zaznaczone w ofercie.


Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn Centralny zamawiającego przy Hucie Łabędy SA Gliwice ul. Metalowców 6.

Postępowanie Zakupowe realizowane jest w oparciu o dokument " Ogólne Warunki Zakupu HUTY ŁĄBĘDY S.A" stanowiący załącznik numer 8 do Regulaminu Zakupów.

Złożenie oferty handlowej przez oferenta jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem:

- treści zaproszenia do składania ofert

- warunków formalnych

- dokumentu pn. "Ogólne Warunki Zakupu HUTY ŁABĘDY S.A", który stanowi załącznik nr.8 do Regulaminu Zakupów.


Ponadto Zamawiający zastrzega , iż wartość netto wylicytowana w drodze aukcji elektronicznej może zostać zmniejszona lub zwiększona o 30% z zachowaniem wylicytowanych cen jednostkowych w aukcji.


Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany zakresu Postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zakończenia Postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyny takiej decyzji.

Dostawca w przypadku wyboru jego Oferty ma obowiązek potwierdzić złożone Zamówienie poprzez złożenie dokumentu Potwierdzenie zamówienia.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Termin ważności złożonej oferty handlowej- 30 dni.

Po zakończonym postępowaniu zakupowym  Huta Łabędy S.A. zastrzega sobie prawo do dostarczenia przez wyłonionego dostawcę poniższych dokumentów firmowych:

1. KRS lub CEIDG

2.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające brak zaległości podatkowych po stronie kontrahenta- wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.Kopia pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu kontrahenta (jeśli umowę podpisuje osoba niewskazana w KRS lub CEIDG jako podmiot uprawniony do reprezentacji kontrahenta).

5.Oświadczenie o braku toczących się postępowań egzekucyjnych, administracyjnych oraz skarbowych w stosunku do tego kontrahenta.

6.Oświadczenie, iż dochowuje on należytej staranności przy wyborze swoich kontrahentów pod kątem procederu wyłudzeń podatku VAT.

7. Kopia deklaracji VAT-7 ze stemplem odpowiedniego Urzędu Skarbowego lub komunikat potwierdzający jej złożenie w formie elektronicznej – UPO.

8.Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres mailowy obrodzka@hutalab.com.pl w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania informacji mailowej.

Brak otrzymania wymaganych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty handlowej.

Osoba kontaktowa w sprawach handlowych i technicznych- Oktawia Brodzka- telefon 32 2347368


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Wywieszka aluminiowa 110 mm x 55 mm 3300 pcs rysunek.PDF
Read

Questions to the inquiry "Zakup wywieszki aluminiowej o wymiarach 110x55x0,5mm- Przetarg roczny 2020"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...