Enquiry creation date: 2019-11-08

STAL-SYSTEMS S.A.

WÓLKA PEŁKIŃSKA 205A

37-511 WÓLKA PEŁKIŃSKA

Tax Identification Number: 5170203992

www.stalsystems.eu

Purchaser:

Justyna ...

Enquiry No. Z33/335157

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Ogólny zakres prac wykonania projektu oraz wykonania mikropali iniekcyjnych dla każdego z bloków ektrofiltrów:

1. Wykonanie projektu palowania w tym optymalizacja kosztowa przyjętych rozwiązań technicznych

2. Mobilizacja zestawu iniekcyjnego, sprzętu i zaplecza

3. Wykonanie mikropali

4. Wykonanie próbnych obciążeń mikropali,

5. Usuwanie i wywóz urobku powstałego podczas wykonywania prac,

6. Inwentaryzacja powykonawcza usytuowania mikropali,

7. Kontrola montażu nakrętek płyt oporowych po wykonaniu dolnej siatki zbrojenia przez wykonawcę fundamentów,

8. Wykonanie odwiertów rdzeniowych w istniejących fundamentach wentylatorów spalin,

9. Obsługa geodezyjna,

10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i jakościowej zgodnie z wymogami

11. Demobilizacja sprzętu i zaplecza.

12. Opracowanie oraz uzgodnienie Planu Kontroli i Badań oraz Planu Zapewnienia Jakości,

13. Uzgodnienie z Zamawiającym części planu BIOZ dotyczącego wykonywanych robót oraz instrukcji pracy pod czynnymi liniami elektroenergetycznymi.

14. Prace wykonywane na polecenie pisemne

Oferta powinna obejmować w szczególności

1. Maksymalną wysokość roboczą wiertnicy

2. Koszty organizacji, mobilizacji, prowadzenia i zakończenia robót zgodnie z zasadami BHP, ochrony środowiska, Prawem Budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzonego procesu budowlanego

3. Koszty wszystkich materiałów, utylizacji i odwozu materiałów (np. ze skuwania mikropali) i przywrócenia terenu do pierwotnego zastanego stanu.

4. Koszt zbrojenia systemowego,

5. Przygotowanie i uzgodnienie niezbędnych projektów organizacji robót,

6. Opracowanie operatu powykonawczego,

7. Wykonanie badań betonu na budowie – badanie wytrzymałości próbek na ściskanie (1 sztuka dla każdej partii 50m3 betonu) o ile jest wymagane dla zastosowanych materiałów,

8. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i jakościowej,

9. Usuwanie i odwóz urobku powstałego w trakcie wiercenia/montażu mikropali

10. Od momentu protokolarnego przekazania Terenu Budowy, Wykonawca odpowiedzialny jest w pełni za nadzór nad przekazanym obszarem, znajdujący się na nim majątek. Zamawiający zadba o odpowiednie wygrodzenie wykopów zabezpieczając w ten sposób teren przed wejściem osób trzecich

11. Nakręcanie nakrętek i montaż płyt oporowych nie są częścią zakresu Wykonawcy, lecz wykonawcy fundamentów. Wykonawca pozostawi niezabrudzone górne części żerdzi umożliwiając nakręcenie nakrętek oraz zobowiązuje się do kontroli montażu przed zwolnieniem fundamentu do zalania betonem

Oferta powinna przedstawiać:

1. Cześć cenową cen jednostkowych w rozbiciu na poszczególne etapy:

A) Wykonanie projektu palowania - 1 kpl (6 elektrofitrów)

B) Wykonanie mikropali – 1 mb (ok.6540mb)

C) Wykonanie odwiertów rdzeniowych – 1cmb (ok 16200 cm)

2. Potwierdzenie terminu wykonania prac zgodnie z harmonogramem

3. Model posiadanej wiertnicy, jej wage wysokość podczas pracy oraz gabaryty transportu

Harmonogram prac:

1. Termin wykonania projektu palowania listopad 2019

2. Termin wykonania prac grudzień 2019

Odbiory jakościowe robót:

1. Odbiory jakości wykonania wszystkich prac należy zgłaszać sukcesywnie (w szczególności prace zanikowe)

2. Prace będą odbierane sukcesywnie przez Inspektora nadzoru Wykonawcy, następnie przez Inspektora z ramienia Zamawiającego.

Gwarancja techiczna i rękojmia:

1. Okres gwarancyjny i rękojmi na roboty budowlane wynosi 60 (sześćdziesiąt) miesięcy od daty odbioru końcowego budowy

Warunki płatności:

1. Rozliczenie wykonanych prac powykonawczo na podstawie faktycznie wykonanych robót i ustalonych cen jednostkowych.

2. Podwykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT na podstawie podpisanych przez Wykonawcę protokołów odbioru po pozytywnym odbiorze przez Zamawiającego (Inwestora).

3. Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Dopuszcza się rozliczenie w cyklach miesiacznych wg zaawansowania prac (po uzyskaniu odbiorów prac).

Osoby kontaktowe ze strony ZAMAWIAJĄCEGO.:

1. Jarosław Mikulec tel. 609 109 687, e-mail: jaroslaw.mikulec@stalsystems.eu

2. Bartosz Pawul tel. 660 682 772, e-mail:bartosz.pawul@stalsystems.eu

Pozostałe informacje

1. Szczegółowy podział obowiązków przedstawiono w załączniku nr 2

2. Termin złożenia oferty: do 15.11.2019r.

3. Przed złożeniem oferty jest możliwość odbycia wizji lokalnej. Chęć udziału w wizji lokalnej należy zgłosić telefonicznie bądź na adres e-mail wskazany wyżej.

4. Miejsce wykonywania prac:

Elektrownia Enea Połaniec,

ul. Zawada 26, 28-230 Połaniec

="msobodytext2">

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Nr 11/STS/2019_palowanie 1 sets Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 90%
  2. Delivery date - 10%

Questions to the inquiry "projekt oraz wykonanie mikropali iniekcyjnych dla ektrofiltrów El. Połaniec "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...