Enquiry creation date: 2019-07-17

HUTA ŁABĘDY S.A.

Anny Jagiellonki 45

44-109 Gliwice

Tax Identification Number: 6310200831

www.hutalab.com.pl

Enquiry No. Z1881/84127

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://hutalab.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

HUTA ŁABĘDY S.A zaprasza do składania ofert handlowych na zakup enkoderów FIAMA EF500 10-30VDC PP 256=102.0- 2 sztuki

Zamienniki niedozwolone.

Koszt dostawy po stronie Dostawcy.

 
Termin realizacji zamówienia - do 26.07.2019r.

W ofercie prosimy potwierdzić  termin realizacji zamówienia.


Podany termin realizacji zamówienia jest ostateczny i może być przedłużony wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego ( OWZ pkt 5 .1 )


Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn Centralny zamawiającego przy Hucie Łabędy SA Gliwice, ul. Metalowców 6.


Oferty handlowe należy składać wyłącznie na Platformie Zakupowej.


Oferta powinna zawierać propozycje wynagrodzenia netto w PLNwraz ze wszystkimi składnikami kosztów.


Spółka nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert oraz innych kosztów związanych z udziałem Dostawcy w Postępowaniu zakupowym.


Okres związania z ofertą- 30 dni.


Termin związania Ofertą rozpoczyna swój bieg wraz upływem terminu składania Ofert.


Jakiekolwiek odstępstwa od treści Zapytania ofertowego muszą być wyraźnie zaznaczone w Ofercie.


Spółka może żądać od Dostawcy potwierdzenia cen jednostkowych.


Dostawca w przypadku wyboru jego Oferty ma obowiązek potwierdzić złożone Zamówienie poprzez złożenie dokumentu Potwierdzenie Zamówienia, podpisane przez osobę/y upoważnione w KRS lub CEIDG.


Potwierdzenie Zamówienia przez Dostawcę dokonywane jest w następujący sposób:


- w formie pisemnej, elektronicznej lub postaci elektronicznej ( tj poprzez przekazanie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w tym w szczególności poczty elektronicznej).


Postępowanie Zakupowe realizowane jest w oparciu o dokument " Ogólne Warunki Zakupu" stanowiący załącznik numer 8 do Regulaminu Zakupów.


Złożenie oferty handlowej przez oferenta jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem:


- treści zaproszenia do składania ofert


- warunków formalnych


- dokumentu pn. "Ogólne Warunki Zakupu", który stanowi załącznik nr.8 do Regulaminu Zakupu Huty Łabędy S.A.


Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany zakresu Postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.


Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru Oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania Oferty i bez podania przyczyny takiej decyzji.


Osoba kontaktowa w sprawach handlowych- Wiesława Kęska - telefon 32 2347 362


Osoba kontaktowa w sprawach technicznych - Mariusz Frąsiak - telefon 32 2347 210


Przed złożeniem oferty handlowej należy zapoznać się z dokumentem Ogólne Warunki Zakupu Huty Łabędy S.A. (OWZ), stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu Zakupów HUTY ŁABĘDY S.A. 

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Enkoder FIAMA EF500 10-30VDC PP 256=102.0 2 pcs Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup enkoderów FIAMA EF500 10-30VDC PP 256=102.0"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...