Enquiry creation date: 2019-05-13

Tokai COBEX Polska Sp. z o.o.

Piastowska 29

47-400 Racibórz

Tax Identification Number: 6390003994

www.tokaicobex.com

Enquiry No. Z1582/59272

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://cobex.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Załączono dokumentację ale nie udało się wstawić kompletnego projektu rampy.

Będzie go można przesłać zainteresowanym wg potrzeby po kontacie z p. Leszkiem Jasińskim mail leszek.jasinski@cobexgroup.com lub telefonicznie.

Przedstawiono parametry techniczne wózka widłowego Kalmar- załącznik

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty .


Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu ul. Węgierska 188.


Termin przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 13 września godz. 12.00 w Nowym Saczu salka 208 w Budynku Inżynieringu p. Leszek Jasiński telefon 695 745 015.


Uwaga: warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. okulary ochronne, kask, rękawice i buty robocze.


Warunki realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) oraz wymagania wobec Wykonawcy zawierają:


Ogólna specyfikacja techniczna


Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne


Wzór umowy w przypadku zastosowania – zamawiający dopuszcza niewielkie zmiany we wzorze umowy wynikające ze specyfiki zakresu usługi.


Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.


Dodatkowe warunki formalne- zastrzeżenia zamawiającego:


  1. Przekazane materiał jeśli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty bez zgody Zamawiającego jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

  3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.

  4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ze wzoru umowy, ogólnej specyfikacji technicznej oraz ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie SGL Carbon Polska S.A.

  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania(zamówienia).

  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania.

  7. SGL Carbon nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.


.Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Rampa żelbetowa, Wykonanie nowej, przeładunkowej rampy żelbetowej wraz z infrastrukturą towarzysząca. Pełny zakres robót do wykonania obejmuje branże: architektoniczno-konstrukcyjną, drogową i elektryczną, wchodzące w skład Dokumentacji projektowej (w tym PB) opracowanej kompleksowo przez „WDM KONSTRUKCJE” – Wojciech Marczyk. Projekty w poszczególnych branżach sporządzone zostały przez projektantów posiadających wymaganeuprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach i zawierają pełnyzakres robót do wykonania w poszczególnych branżach. Pręty zbrojeniowena rampę i barierki stalowe dostarcza Inwestor. Zakres zamawianej usługi nie obejmuje wykonania i montażu stalowej pochylni nastawnej usytuowanej na końcu poziomej części rampy żelbetowej. Po zaprojektowaniu tej pochylni przez odrębnego usługodawcę, projekt rampy żelbetowej w miejscu usytuowania pochylni może zostać nieznacznieskorygowany (dopasowany). Całość usługi (wszystkie roboty budowlane i czynności formalno-prawne) należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową, Projektem Budowlanym, sztuką budowlaną i Pozwoleniem na Budowę oraz przepisami prawnym, w tym w szczególności przepisami Prawa budowlanego.Uwagi: W ofercie należy uwzględnić pełny zakres robót (wszystkie branże: konstrukcyjno-architektoniczna, drogowa, elektryczna) najlepiej z rozbiciem kosztowym na poszczególne branże. Pełna obsługa geodezyjna (m. in. wytyczenie obiektu w terenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) i geologiczna wykonania robót – po stronie Zleceniobiorcy. Ewentualny złom metalowy, pozyskany w trakcie wykonywania opisanych wyżej robót, należy pociąć i zdać na zakładowy skład złomu a potwierdzenie jego zdania, dostarczyć niezwłocznie prowadzącemu zadanie przedstawicielowi Inwestora. Wywóz poza Zakład i utylizacja pozostałego gruzu budowlanego – po stronie Wykonawcy. Wszelkie materiały i sprzęt, niezbędne do realizacji zadania jw., dostarcza Zleceniobiorca. Prowadzenie zamówionych robót Wykonawca powierzy uprawnionemu Kierownikowi budowy oraz uprawnionym w poszczególnych specjalnościach kierownikom należącym do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Kierownik budowy Wykonawcy opracuje przed rozpoczęciem robót plan BIOZ w 2 egz. i jeden egz. przekaże przedstawicielowi Inwestora prowadzącemu zadanie. Kierownik budowy jest obowiązany prowadzić Dziennik budowy i umieścić na budowie tablicę informacyjną. Podczas wykonywania robót obowiązuje bezwzględny rygor przestrzegania przepisów bhp i p.poż oraz „Ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie COBEX Polska sp. z o.o.” Należy Wykonawca będzie zobligowany uzgodnić z Użytkownikiem obiektu i prowadzącym zadanie przedstawicielem Inwestora, przed wykonaniem poszczególnych robót. Wykonawca dołączy do końcowego protokołu odbioru robót gwarancję na zrealizowaną usługę. Nieprzekraczalny termin wybudowania rampy: 15.11.2019r. Wizja lokalna i spotkanie info z oferentami: 16 maja 2019, godz. 12:00, przy Bramie Głównej. Warunkiem przekazania Dokumentacji projektowej i Pozwolenia na budowę jest udział w wizji lokalnej. Osoba do kontaktu p.Leszek Jasiński tel. 695 745 015. 1 Unit of action Read

Questions to the inquiry "Nowy Sacz - rampa zelbetowa załadowcza przy Magazynie Wyrobów Gotowych SCM"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...