Enquiry creation date: 2019-05-08

Pit-Radwar S.A.

Poligonowa 30

04-051 Warszawa

Tax Identification Number: 5250009298

Enquiry No. Z21/313206/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Dzień Dobry,

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych: przebudowa instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w związku z podłączeniem dygestorium w budynku nr III przy ul. Nadmeńskiej 14 w Kobyłce

Szczegóły zamówienia znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 oraz  dokumentacji.

Z wybranym w postępowaniu wykonawcą zostanie podpisana umowa , która stanowi Załącznik nr 2- Prosimy o zgłaszanie uwag do umowy w formie pisemnej na etapie składania oferty.

Załączniki do umowy zostaną przesłane mailowo na życzenie oferenta.

Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę muszą dokonać wizji lokalnej. Wizja będzie możliwa w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego – p. Katarzyna Daszkiewicz.

Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy

Wykonawca przedstawi dwie referencje w zakresie przedmiotu zamówienia na kwotę 100 000 zł netto.

10 dni po podpisaniu umowy wymagane jest przedstawienie tygodniowego harmonogramu prac.

Osoby kontaktowe:

Sprawy handlowe: Anna Doroszkiewicz, tel. 607 778 146, anna.doroszkiewicz@pitradwar.com

Sprawy techniczne: Katarzyna Daszkiewicz, tel. 22 540 27 01, katarzyna.daszkiewicz@pitradwar.com


Z poważaniem

Anna Doroszkiewicz

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Wykonanie robót budowlanych: przebudowa instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w związku z podłączeniem dygestorium w budynku nr III przy ul. Nadmeńskiej 14 w Kobyłce 1 pcs Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

Z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu, Zamawiający potrąci Wykonawcy, na poczet kaucji na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, kwotę w wysokości 10% wartości Umowy netto


PIT-RADWAR S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty (w tym przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami), jak też unieważnienia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn, lub wyboru oferty innego oferenta, a także unieważnienia i powtórzenia bez podawania przyczyn poszczególnych czynności w zapytaniu ofertowym, w tym licytacji ustnej (telefonicznej)/e-mailowej/aukcji/negocjacji bezpośrednich – bez jakichkolwiek negatywnych skutków dla PIT-RADWAR S.A. Spełnianie przez Oferenta i ofertę wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym, jak również osiągnięcie przez ofertę najwyższej punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Zapytaniu ofertowym nie obliguje PIT-RADWAR S.A. do wyboru danej oferty (ani też do zaproszenia oferenta do któregokolwiek etapu negocjacji wymienionego powyżej), jak również nie stanowi przyjęcia oferty ani też nie jest równoznaczne z zawarciem zamówienia / umowy; do zawarcia zamówienia / umowy konieczne będzie podpisanie przez Strony odrębnego dokumentu zamówienia / umowy, sporządzonego w formie pisemnej. Oferentowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za przygotowanie oferty. PIT-RADWAR S.A. nie pokrywa kosztów przygotowania oferty.

Offer evaluation criteria

  1. Delivery date - 20%
  2. Price - 80%

Questions to the inquiry "Postępowanie na wykonanie robót budowlanych: przebudowa instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w związku z podłączeniem dygestorium w budynku nr III przy ul. Nadmeńskiej 14 w Kobyłce"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...