Enquiry creation date: 2019-05-13

HUTA ŁABĘDY S.A.

Anny Jagiellonki 45

44-109 Gliwice

Tax Identification Number: 6310200831

www.hutalab.com.pl

Enquiry No. Z1208/84130

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://hutalab.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

HUTA ŁABĘDY S.A zaprasza do składania ofert handlowych na zakup kapturków ochronny do gwintów fi 24 mm oraz fi 20mm- Przetarg na drugie półrocze 2019.

Kapturki osłonowe wykonane wg  załączonego rysunku HŁ/TT01/2010.00

Uwaga: Huta Łabędy S.A. zezwala na składanie ofert częściowych.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA:

Kapturki osłonowe wg rysunku HŁ/TT01/2010.00 muszą być odpowiednie do użytku w grupie wybuchowości I i II (CH4) (PN-EN ISO 80079-36: 2016-07).

Kapturki muszą spełniać wymagania w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną. Kapturki osłonowe (typ 20,24,) nie mogą stwarzać zagrożenia od elektryczności statycznej w wyrobiskach ze stopniem ,,b’’ i ,,c’’ niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy ,,A’’ i ,,B’’ zagrożenia wybuchu pyłu węglowego. Stwierdzenie powyższych założeń musi być potwierdzone Orzeczeniem jednostki certyfikującej (wydanym i obowiązującym na cały 2019 rok) mogącej potwierdzić wszystkie zgodności.

Kapturki osłonowe typ: 20,24 przeznaczone są do zabezpieczania gwintów śrub M20, M24 ( stosowanych w podziemiach zakładów górniczych w polach nie metanowych i metanowych) przed zanieczyszczeniami utrudniającymi lub uniemożliwiającymi prawidłową współpracę elementów gwintowanych. Kapturki osłonowe zakładane są na wystające poza nakrętkę gwintowane końcówki śrub. Kolory kapturków: czerwony, biały.


Każdy kapturek winien posiadać trwały znak identyfikowalności producenta.

 UWAGA: Do każdej dostawy należy bezwzględnie dołączyć ważne Orzeczenia potwierdzające powyższe wymagania techniczne.


Podstawą ważności złożonej oferty jest dostarczenie bezpłatnych próbek wyrobów wraz z pełną dokumentacją techniczną.

Dostarczone próbki nie będą zwracane. Ilość próbek- z każdego wyrobu po 20 sztuk.

Miejsce dostarczenia próbek:

Huta Łabędy S.A.

Oktawia Brodzka

ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice Dział Logistyki i Zaopatrzenia pok. 4

Próbki należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2019 do godz. 15.00.
Koszty dostawy po stronie Dostawcy.


Termin realizacji zamówienia: od 07.2019-12.2019. Dostawy według załączonego harmonogramu dostaw na drugie półrocze 2019.


Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn Centralny zamawiającego przy Hucie Łabędy SA Gliwice, ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice.


Oferty handlowe należy składać wyłącznie na Platformie Zakupowej.

 

Ostateczne wyłonienie dostawców nastąpi w drodze licytacji elektronicznej .

Postępowanie Zakupowe realizowane jest w oparciu o dokument " Ogólne Warunki Zakupu" stanowiący załącznik numer 8 do Regulaminu Zakupów.


Złożenie oferty handlowej przez oferenta jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem:

 - treści zaproszenia do składania ofert

- warunków formalnych

- dokumentu pn. "Ogólne Warunki Zakupu", który stanowi załącznik nr.8 do Regulaminu Zakupów

- dokumentu pn. " Instrukcja w sprawie udziału w postępowaniach zakupowych" , który stanowi załącznik nr.9 do Regulaminu Zakupów.

Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyny takiej decyzji.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Termin ważności złożonej oferty handlowej- 30 dni

 Ponadto Zamawiający zastrzega , iż wartość netto wylicytowana w drodze aukcji elektronicznej może zostać zmniejszona lub zwiększona o 30% z zachowaniem wylicytowanych cen jednostkowych w aukcji.

Podany termin realizacji zamówienia jest ostateczny i może być przedłużony wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego ( OWZ pkt 5 .1 )

 

Osoba kontaktowa w sprawach handlowych- Oktawia Brodzka - telefon 32 2347368, obrodzka@hutalab.com.pl

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych- Andrzej Bujak- telefon  32 2377467, abujak@hualab.com.pl

Przed złożeniem oferty handlowej należy zapoznać się z dokumentem Ogólne Warunki Zakupu Huty Łabędy S.A. (OWZ), stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu Zakupów HUTY ŁABĘDY S.A. i Instrukcją w sprawie udziału w Postępowaniach Zakupowych.

Po zakończonym postępowaniu zakupowym , rozstrzygniętym w drodze licytacji elektronicznej Huta Łabędy S.A. zastrzega sobie prawo do dostarczenia przez wyłonionego dostawę pakietu dokumentów firmowych:

1. KRS lub CEIDG

2.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające brak zaległości podatkowych po stronie kontrahenta- wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.Kopia pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu kontrahenta (jeśli umowę podpisuje osoba niewskazana w KRS lub CEIDG jako podmiot uprawniony do reprezentacji kontrahenta).

5.Oświadczenie o braku toczących się postępowań egzekucyjnych, administracyjnych oraz skarbowych w stosunku do tego kontrahenta.

6.Oświadczenie, iż dochowuje on należytej staranności przy wyborze swoich kontrahentów pod kątem procederu wyłudzeń podatku VAT.

7. Kopia deklaracji VAT-7 ze stemplem odpowiedniego Urzędu Skarbowego lub komunikat potwierdzający jej złożenie w formie elektronicznej – UPO.

8.Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres mailowy obrodzka@hutalab.com.pl w terminie do 2 dni roboczych od momentu otrzymania informacji mailowej.

Brak otrzymania wymaganych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty handlowej
Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Kapturek ochronny fi 20 /op. 1000 szt. 100 1000 pcs. 26475b11bf3b2a58f01c847d137ad293b134f54c.pdf
Read
2. Kapturek ochronny fi 24 /op.1000 szt. - #1 1800 1000 pcs. 29d2281d3903860d7bb26f5598e51f2662ed53b1.pdf
Read
3. Kapturek ochronny fi 24 /op.1000 szt. - #2 600 1000 pcs. bbc09c5f5b87f1bc0ea960937eaf1f2acc0f83a0.pdf
Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Przetarg na drugie półrocze 2019- Zakup kapturków ochronnych do gwintów fi 24 mm, fi 20mm"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...