Enquiry creation date: 2019-04-16

ZPC "OTMUCHÓW" SA

Nyska 21

48-385 Otmuchów

Tax Identification Number: 7530012546

Contact person:

Marek Wysopal

Phone:

e-mail: marek.wysopal@zpcotmuchow.pl

Enquiry No. Z1/321427

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Witam
Proszę o zrobienie oferty cenowej na moduł awaryjny  oraz statecznik elektroniczny do lamp awaryjnych za co z góry dziękuje i pozdrawiam

Marek Wysopal

Elektromechanik

tel.: +48 664 409 936

Adres do korespondencji i wysyłki zamówień:
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
Dział Marketingu| ul. Nowowiejska 20| 48-303 Nysa

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

ul. Nyska 21| 48-385 Otmuchów

tel.: +48 77 401 72 00|Fax: +48 77 435 64 14|www.grupaotmuchow.pl

NIP: 7530012546| Regon: 531258977|Numer rejestrowy BDO-000030810

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy| KRS 0000028079

Kapitał zakładowy 5.099.300,00 zł, wpłacony w całości

Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączniki stanowią informacje chronione przed ujawnieniem, w tym mogą zawierać informacje poufne, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1) (Rozporządzenie MAR), których ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie na ich podstawie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia instrumentów finansowych przed ich przekazaniem do wiadomości publicznej stanowi przestępstwo rynku kapitałowego i podlega sankcjom administracyjnym oraz karnym, o których mowa w ww. Rozporządzeniu oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w tym karom finansowym oraz pozbawienia wolności. Jeśli ta wiadomość nie jest przeznaczona dla Ciebie, uprzedzam, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z tej wiadomości oraz wszelkich załączników jest zabronione. Jeśli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy oraz o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Moduł awaryjny ES-AW-4-1- C2 (18-58 W) 1h CTI 20 pcs Read
2. St.elektr. EL 2x58 ngn (HELVAR 20 pcs Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 50%
  2. Terms of payment - 50%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Moduł awaryjny ES-AW-4-1- C2 (18-58 W) 1h CTI"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...