Enquiry creation date: 2022-01-14

LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Michałki 25

80-716 Gdańsk

Tax Identification Number: 5832641717

Enquiry No. Z247/318267

Enquiry title

Enquiry contents:

LOTOS Kolej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-716 przy ul. Michałki 25, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000135118, kapitał zakładowy 2 000 000 PLN, REGON 1919139022, NIP 583-26-41-717, BDO:000008501zaprasza Państwa do złożenia oferty na usługę:

"Przeprowadzenie szkolenia SEP w zakresie eksploatacji i instruktażu stanowiskowego."

Szczegóły: szkolenie online wraz z egzaminem SEP grupy 3 w zakresie eksploatacji oraz instruktaż stanowiskowy zapoznanie obsługi "świeczki" przy stanowisku oczyszczalni gazowej dla jednej osoby. Państwa oferta powinna zawierać cenę netto oraz termin szkolenia.


1) Oferent ma możliwość złożyć ofertę wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade.Net.

2) Przed złożeniem oferty, Oferent zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią Zapytania Ofertowego, terminem oraz warunkami wykonania usługi.

3) Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Przedmiotu Zamówienia w formie przesłanych zapytań na Platformie Zakupowej.

4) W przypadku pytań merytorycznych oraz organizacyjnych związanych z wykonaniem usługi proszę o bezpośredni kontakt z Panią Patrycją Bogucką nr tel: 509639864.

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

6) Zamawiający odrzuci Ofertę, która jest niezgodna z opisem przedmiotu Zapytania Ofertowego.

7) Oferent składając ofertę potwierdza fakt, że zdobył konieczne informacje do przygotowania Oferty, a także, że należycie zapoznał się z miejscem i sposobem wykonania przedmiotu Oferty, jego rozmiarem, kosztami oraz wszelkimi innymi okolicznościami mającymi wpływ na jego wykonanie, termin realizacji i cenę i uznaje je za wystarczające dla złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

8) Kryteria formalne oferty: cena musi zawierać wszystkie koszty, łącznie z dojazdem, musi być wyrażona w PLN netto. sporządzana w języku polskim, z zachowaniem należytej staranności, dokładnie i precyzyjnie sformułowana, pozbawiona cech mogących wywołać wieloznaczność.


Z uszanowaniem,

Marta Kliszcz

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Przeprowadzenie szkolenia SEP w zakresie eksploatacji i instruktażu stanowiskowego 1 services Read

Questions to the inquiry "Przeprowadzenie szkolenia SEP w zakresie eksploatacji i instruktażu stanowiskowego"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...