Enquiry creation date: 2022-01-14

Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Opocznie

Przemysłowa 5

26-300 Opoczno

Tax Identification Number: 5640001666

Purchaser:

Łukasz ...

Kontakt merytoryczny:

Łukasz ...

Enquiry No. SRM/259581

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:


                                                                                                Data 14.01.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE/wersja PL

Dotyczy postępowania zakupowego na urządzenie laboratoryjne

1. Zapraszamy do złożenia oferty na piecyk laboratoryjny do testowania surowców dla firmy Cersanit S.A.
2. Dokładny zakres zakupu materiałów/usług będących przedmiotem oferty oraz jej parametry określa opis poniżej.
Miejsce dostawy/montażu/realizacji usługi: Cersanit S.A. Zakład Produkcyjny Śląsk Ul. Piotrkowska 244, 26-300 Opoczno
WAŻNE: Prosimy o przesłanie ofert zawierających następujące informacje: 
1. Cena za szt. (jeśli cena w Euro - należy podać też cenę w przeliczeniu na PLN), 
2. Cena za dostawę i opakowanie, 
3. Okres gwarancji, 
4. Termin dostawy, 
5. Termin płatności. 
6. Cena za instalację/montaż/uruchomienie, 
7. Cena za szkolenie z obsługi. 
8. Zdjęcie/Rysunek poglądowy, 
9.Czy urządzenie wymaga szczególnych warunków przestrzennych (np. klimatyzacja)?, 
10.Wymiary urządzenia (jeśli któryś z powyższych punktów nie dotyczy oferty, prosimy o wpisanie ''nie dotyczy''/''nie świadczymy takich usług''. Prosimy o zawarcie powyższych danych w osobnym pliku (WORD/PDF/INNY). Plik należy załączyć na platformie Login Trade lub przesłać na adres podany w punkcie 8.
Podanie kompletu powyższych informacji jest warunkiem udziału w postępowaniu.

Spis określający parametry* dostawy:
1. Nowy piecyk laboratoryjny do testowania surowców w branży ceramicznej 1szt.
- max temperatura pracy 1330 stopni C
- czas wypalania: 50-150 min
- wymiary użytkowe 1585x250x30 mm
- moc 9 kW
* (w ofercie należy podać wszystkie dane wymagane w sekcji WAŻNE)

2. pełna dokumentacja dotycząca urządzenia w języku polskim 
(instrukcja obsługi, certyfikat CE) 1szt.
3. montaż, uruchomienie 1 szt.
4. szkolenie z obsługi 1 szt.
5. opakowanie, transport 1szt.
*Ilości podane powyżej mogą ulec zmianie.
3. W ofercie należy uwzględnić, iż sugerowany termin płatności wynosi 90 dni.

4. Odpowiedzi na pytania związane z zapytaniem, dodatkowe informacje o warunkach, można uzyskać od:
a) Wojciech Labasz-Głowacki: wojciech.labasz@cersanit.com, +48 44 75 48 153 (specyfikacja urządzeń),
b) Łukasz Rożej lukasz.rozej@cersanit.com, 662 170 882 (kwestie formalne/postępowanie zakupowe)
5. Przewidywany okres składanie zamówień / zamówienia: styczeń 2022
6. Oferty powinny zawierać:
a) ceny jednostkowe netto
b) warunki dostawy(sugerowane DAP wg Incoterms 2020),
c) koszt dostawy w przypadku kiedy warunki dostawy określają je po stronie kupującego,
d) termin realizacji dostawy danego towaru/wykonania usługi od złożenia zamówienia,
e) minimum logistyczne,
f) warunki płatności,
g) walutę płatności,
h) zabezpieczenie wykonania umowy (gwarancje wykonania umowy - jej warunki i okres, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej itp.),
i) dane ogólne dotyczące firmy: wyciąg z właściwego rejestru (KRS, wpis do ewidencji),
j) udzielony okres gwarancji
k) dokładny opis przedmiotu dostawy (urządzeń/usługi); zdjęcia urządzenia; filmiki obrazujące działanie
l) rekomendacje po zrealizowanych projektach/inwestycjach od Zleceniodawców
m) koszty asysty technicznej z uwzględnieniem opcji, iż koszty związane z pobytem techników w Opocznie pokrywa Sprzedający/Wykonawca (wyszczególnienie kosztów z tym związanych)
7. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 180 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz ze złożeniem oferty.
8. Oferty należy przesłać na platformę LoginTrade, do odpowiedniego postępowania zakupowego. W przypadku przesłania oferty email-em na adres: patrycja.wantuch@cersanit.com, w tytule należy umieścić adnotację: dot. piecyk laboratoryjny do testowania surowców
9. Zamawiający dopuszcza możliwość podjęcia decyzji o częściowej realizacji oferty.
10. Na zakres usług / zakupów objęty zapytaniem ofertowym przewiduje się zawarcie umów. W tym przypadku konieczne będzie dostarczenie dokumentów wskazujących umocowanie do podpisania w imieniu Oferenta umowy. Nie przewiduje się udzielania zaliczek.
11. Zamawiający dopuszcza jako postępowanie uzupełniające przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyny.
13. Oferty należy składać w terminie do dnia: 31.01.2022                                                                                                Date 14.01.2022
REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)/English version

Subject matter: purchase of laboratory device

1.You are invited to the tender for the supply of: laboratory kiln for testing raw materials for Cersanit S.A.
2.Complete scope of the purchase of materials/services being the subject matter of the qutation, its parameters, is specified in the description below.
Place of delivery/assembly/service performance: Cersanit S.A. Śląsk Production Plant in Opoczno, Piotrkowska 244, 26-300 Opoczno
IMPORTANT: Specify following information in your offer separately: 
1. machine cost, 
2. transport and packing cost 
3. guarantee period 
4. delivery date, 
5. payment terms (in days) 
6. montage/assembling/start up cost 
7. training of using machne cost, 
8. Visualization of product (photo or sketch), 
9. Does the device require special spatial conditions? (e.g air conditioning), 
10. Device dimensions (if any of above-mentioned points does not concern add information: ''does not concern''/''we do not provide such services''). IMPORTANT: Please, send your offer IN SEPARATE FILE (WORD/PDF/OTHER), ATTACH IT THROUGH LOGIN TRADE PLATFORM OR SEND VIA E-MAIL (SEE POINT 8) it is obligatory to qualify your offer to participation in competition. 
Data specifying supply parameters*:
1. laboratory kiln for testing raw materials in the ceramics industry 1 unit
- max working temperature 1330 degrees C
- firing time: 50-150 min
- usable dimensions 1585x250x30 mm
- power 9 kW
*(the offer should contain all information required in section Important)
2. full documentation of the device (manual, CE certificate) in Polish language - 1 unit
3. assembly, start up - 1 unit
4. training in operating the device - 1 unit
5. packing and transport - 1 unit
*Quantities included in the description above are subject to change.

3. It should be noted that the suggested payment due date is 90 days.
4. Questions related to this RFQ and requests for additional information on the terms and conditions may be submitted to:
a) Wojciech Labasz-Głowacki: wojciech.labasz@cersanit.com, +48 44 75 48 153 (specifying of device),
b)Łukasz Rożej lukasz.rozej@cersanit.com, 662 170 882 (formal issues/purchasing procedure)
5. Anticipated duration of completion of orders/order: January 2022
6. Quotations should include:
a) net unit price
b) delivery terms (suggested DAP based on Incoterms 2020),
c) delivery cost in case when delivery terms stipulate it as resting with the Client,
d) deadline for completion of supply of given materials/completion of service from the time of submitting the order,
e) logistic minimum,
f) payment terms,
g) currency,
h) security of contract performance (guaranties of contract performance - contract terms and conditions, validity, security of civil liability etc.),
i) general company information: excerpt from the relevant register (registration documents, certificate of residence),
j) granted warranty period
k) detailed description of the supply subject matter (machine/service); images of machines; movies illustrating functioning
l) recommendations from completed projects/investments from Clients
m) costs of technical assistance with consideration of the option where costs related to the stay of technicians in Opoczno are covered by Seller/Contractor (specification of relevant costs)
7. Offeror shall remain bound by his tender for the period of 180 days. This period shall begin at the time of submitting the tender
8. Tenders should be sent to the email address: patrycja.wantuch@cersanit.com. In case when sending the tender by post, the following info should be included Request for Quotation: laboratory kiln for testing raw materials
9. Client allows the possibility of making a decision of partial execution of the tender.
10. It is foreseen to conclude contracts for the scope of purchases/services under this request for quotation. In this case it will be necessary to submit documents indicating the power of attorney to sign the contract on behalf of the Offeror. Advance payments will not be granted.
11. As a supplementary procedure, Client allows carrying out an electronic bidding.
12. Client reserves the right to withdraw from tender proceedings without the reason.
13. Tenders should be submitted by: 31.01.2022

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. piecyk laboratoryjny do badania surowców/laboratory kiln for raw materials testing 1 pcs Read

Questions to the inquiry "ZIN10/INWESTYCJE/ piecyk laboratoryjny do testowania surowców /: laboratory kiln for testing raw materials "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.