Enquiry creation date: 2022-01-14

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z o.o.

Węglowa 4

44-268 Jastrzębie - Zdrój

Tax Identification Number: 633-19-71-048

www.jzr.pl

Purchaser:

Damian ...

Enquiry No. Z24/441708

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Proszę o przedstawienie oferty na dostawę fabrycznie nowych rynien:

1. Rynna do przenośnika zgrzebłowego Skat E180W wzmocniona na połączeniu w ilości 64 szt.

1.1. Szerokość rynny powinna wynosić 440±2 mm, długość rynny powinna wynosić 1500±2 mm.

1.2. Profile boczne rynny muszą być wykonane z kształtownika E180, połączone blachą ślizgową o grubości min. 10 mm.

1.3. Blacha ślizgowa musi być wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie o twardości min. 300 HB.

1.4. Rynna powinna posiadać uchwyty łączące, umożliwiające wzmocnione połączenie rynien za pomocą śrub, wykonane po obu stronach rynny.

1.5. Rynna powinna posiadać we wgłębieniach profili bocznych, przyspawane czopy i wkładki (uchwyty), służące do łączenia i wzajemnego ustalenia rynien.

1.6. Rynna powinna posiadać we wgłębieniach profili bocznych uchwyty, służące do mocowania zastawek.

1.7. Ostateczne wyposażenie rynny jak i pozostałe wymiary istotne dla zabudowy rynny w przenośniku, należy uzgodnić z zakładem zamawiającego wskazanym w zamówieniu.

2. Rynna do przenośnika zgrzebłowego Skat E180W w ilości 236 szt.

2.1. Szerokość rynny powinna wynosić 440±2 mm, długość rynny powinna wynosić 1500±2 mm.

2.2. Profile boczne rynny muszą być wykonane z kształtownika E180, połączone blachą ślizgową o grubości min. 10 mm.

2.3. Blacha ślizgowa musi być wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie o twardości min. 300 HB.

2.4. Rynna powinna posiadać we wgłębieniach profili bocznych, przyspawane czopy i wkładki (uchwyty), służące do łączenia i wzajemnego ustalenia rynien.

2.5. Rynna powinna posiadać we wgłębieniach profili bocznych uchwyty, służące do mocowania zastawek.

2.6. Ostateczne wyposażenie rynny jak i pozostałe wymiary istotne dla zabudowy rynny w przenośniku, należy uzgodnić z zakładem zamawiającego wskazanym w zamówieniu.

I. Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

1.1. Rynny do przenośników zgrzebłowych, wyszczególnione w Specyfikacji technicznej, będą stosowane w przenośnikach zgrzebłowych wykorzystywanych do odstawy urobku w podziemnych zakładach górniczych, gdzie może wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego.

1.2. Rynny powinny spełniać wymagania norm: PN-G-50000:2002, PN-EN 12321 lub równoważnych.

1.3. Rynny powinny spełniać wymagania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

1.4. Rynny wyszczególnione w Specyfikacji technicznej, powinny spełniać wymagania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, wdrażające postanowienia dyrektywy 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.

1.5. Rynny wyszczególnione w Specyfikacji technicznej, powinny spełniać wymagania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn wprowadzające do prawa polskiego dyrektywę Unii Europejskiej 2006/42/WE.

1.6. Dokumentacja techniczna bądź techniczno – ruchowa (DTR) oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z jego aktualnymi rysunkami technicznymi (z podaniem numeru rysunku i wymiarów danego elementu) lub karta katalogowa ( z podaniem wymiarów danego elementu) lub rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia (z podaniem numeru rysunku

i wymiarów danego elementu).

1.7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest każdorazowo, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, do konsultacji z zakładem zamawiającego, wskazanym w zamówieniu, w zakresie uzgodnienia szczegółów technicznych wykonania przedmiotu zamówienia.

1.8. Rynny powinny być wyposażone w komplet elementów złącznych, jak np.: łączniki rynien, jarzma łączące, klamry zabezpieczające, wkładki gumowe, śruby, nakrętki, kołki, itp. w zależności od typu rynny.

Oferta powinna zawierać:

- cenę netto zł/szt.,

- termin płatności: preferowany maksymalny termin płatności przelew 60 dni od daty dostarczenia faktury (w przypadku płatności 14/30-dniowej, proszę o podanie skonto),

- termin realizacji: oczekiwany termin realizacji dostawy sukcesywne do końca 2022r , Oferent przedstawi w ofercie planowany harmonogram dostaw.

- potwierdzenie dostaw na koszt i staranie Dostawcy,

- termin gwarancji: minimum 24 miesiące od uruchomienia przenośnika na dole kopalni,

Warunki gwarancji powinny uwzględniać okoliczność, że zastosowane elementy będą montowane w przenośnikach zgrzebłowych, gdzie zanieczyszczenie kamieniem może wynosić do 55% masy urobku.

- podpisane oświadczenie - załącznik nr 1 do zapytania,

II. UDZIAŁ W POSTEPOWANIU OZNACZA AKCEPTACJE OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIEN dostępnych pod adresem

https://www.jzr.pl/fileadmin/user-files-przetargi/dokumenty/Ogolne_Warunki_Zamowienia_12.01.2021r..pdf

1. Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. informują, że w Grupie Kapitałowe JSW obowiązuje Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej JSW oraz Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW, których treść została udostępniona na stronie internetowej www.jzr.pl i nie będą podejmowały współpracy z Oferentem nie respektującym założeń w nich zawartych.

2. - Wymagane dostarczenie Świadectw Jakości, Świadectwa Gwarancyjnego, Deklaracji Zgodności - w wersji elektronicznej w dniu dostawy oraz oryginały w wersji papierowej przesłać pocztą na adres JZR Sp.z o.o.

II. POZOSTAŁE WARUNKI:

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach pozycji.

2. Oferta powinna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

3. Zakup zostanie przeprowadzony w oparciu o:

- ofertę elektroniczną,

- aukcję elektroniczną.

4. Postępowanie jest poufne.

5. JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej – aukcji.

6. Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane potwierdzenie o ich udziale w licytacji elektronicznej.

7. Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwila otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej*.

8. Z tytułu odrzucenia ofert, oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

9. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin przetargowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.jzr.pl w zakładce przetargi.

10. Dodatkowych informacji udziela: Dział EZ Damian Tkocz - tel. 32 438 8063, e-mail: damtkocz@jzr.pl

11. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- podziału zamówienia dla kilku oferentów,

- odwołania aukcji lub zmiany jej warunków,

- uznania, że przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go w całości lub części bez podania przyczyn.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. RYNNA SKAT E180W wzmocniona na połączeniu 64 pcs Read
2. RYNNA SKAT E180W 236 pcs Read

Questions to the inquiry "ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH RYNIEN DO PRZENOŚNIKA ZGRZEBLOWEGO SKAT E180W"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.