Enquiry creation date: 2021-11-25

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Świerże Górne

26-900 Kozienice

Tax Identification Number: 8120005470

Purchaser:

Zbigniew ...

Enquiry No. Z260/194589

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

W związku z wszczęciem postępowania na „Dostawa soli trójsodowej TRIMERKAPTO-S-TRIAZINY 15% zapraszamy do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Szczegółowe informacje w zakresie warunków formalnych znajdą Państwo w załączonej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji: sukcesywnie w okresie od dnia 02-01-2022r do dnia 31-03-2022r.

2. Wymagane jest wadium w wysokości:

28 000,00 zł (słownie: złotych dwadzieścia osiem tysięcy),

3. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej

4. Termin zakończenia zadawania pytań: do dnia 03.12.2021 r. godz. 09:00

5.Termin zakończenia przyjmowania ofert (termin złożenia ofert): do dnia 10.12.2021r. do godz. 09:00

6. Kryterium oceny ofert: cena 100%

7.Termin związanie ofertą: 60 dni od daty otwarcia ofert.

8. Pracownik uprawniony do kontaktów:

w zakresie informacji technicznych:

Robert Kalbarczyk tel. 48 614-15-38,e-mail: robert.kalbarczyk@enea.pl

w zakresie informacji formalno-prawnych:

Jacek Laskowski, tel. 48 614-10-24, e-mail: jacek.laskowski@enea.pl

Zbigniew Szewc, tel. 48 614-10-17,e-mail: zbigniew.szewc@enea.pl

9. Klauzula dot. RODO: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, na rzecz której świadczy Pan/Pani dostawy/usługi. Stosowne informacje znajdują się pod linkiem:http://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie zakładka ---> O nas---->Obowiązek informacyjny dla kontrahenta

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. SÓL TRÓJSODOWA TRIMERKAPTO-S-TRIAZINA 15% op. 1m3 95700 kg Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia znak sprawy KZP-SZ.2110.103.2021, załączoną do postępowania

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Dostawa soli trójsodowej TRIMERKAPTO-S-TRIAZINY 15% - przetarg nieograniczony znak sprawy KZP-SZ.2110.103.2021"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.