Enquiry creation date: 2021-05-04

Dalkia Polska Energia S.A.

Ścigały 14

40-205 Katowice

Tax Identification Number: 9541863415

Purchaser:

Adam ...

Kontakt merytoryczny:

Adam ...

Enquiry No. Z74/351132/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

30.04.2021r - przedłużenie terminu składania ofert do 07.05.2021 godz.10:00.
30.04.2021r - przedłużenie terminu składania pytań do 07.05.2021 godz.10:00.

Enquiry contents:

POSTĘPOWANIE:

dotyczy: udzielenia zamówienia nr62/TR/PO/P1-P13/AC/2021;

pn. Wykonanie przeglądów, napraw i usuwanie awarii pomp i agregatów pompowych w Zakładach Produkcyjnych Dalkia Polska Energia S.A.

ZAKRES PRAC:

Przedmiotem Zamówienia jest prowadzenie serwisu oraz usuwanie awarii pomp i agregatów pompowych w Zakładach Produkcyjnych należących do DPE S.A.

Zamówienie obejmuje:

1. wykonywanie okresowych przeglądów agregatów pompowych z oceną stanu technicznego i opracowaniem zaleceń odnośnie ewentualnych napraw lub remontów;

2. wykonywanie przeglądów doraźnych w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości pracy agregatów;

3. wykonywanie napraw i remontów w oparciu o przeprowadzone przeglądy okresowe lub doraźne;

4. wykonanie napraw w przypadku wystąpienia awarii agregatów uniemożliwiających dalszą eksploatację;

5. dostawa części zamiennych do wykonywanych napraw i remontów;

6. udział przy rozruchach, regulacjach, ruchu próbnym po wykonanych naprawach;

7. zabezpieczenie i odbiór wszelkich odpadów za wyjątkiem złomu metalowego który będzie zabezpieczony przez DPE S.A.

ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

Zamawiający wymaga, aby Oferta zawierała:

1. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 3 do SIWZ);

2. wypełniony i podpisany Formularz cenowy (Załącznik nr 3a do SIWZ);

3. wykaz usług potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust.14.1.2a) (Załącznik nr 4 do SIWZ);

4. wykaz kwalifikacji pracowników potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust.14.1.2 c) (Załącznik nr 5 do SIWZ);

5. wypełnione i podpisane zobowiązania innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta
z zasobów tych podmiotów (Załącznik nr 6 do SIWZ) – jeśli dotyczy;

6. wypełnione i podpisane zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia OC (Załącznik nr 7 do SIWZ);

7. wypełniony i podpisany Kwestionariusz BHP i Ochrony Środowiska (Załącznik nr 8 do SIWZ);

8. zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej (Załącznik nr 9 do SIWZ);

9. dokumenty wymienione w ust.16.1.2 SIWZ

WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI:

Przelew bankowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury do Dalkia Polska Energia S.A.

DANE KONTAKTOWE:

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania

1. Adam Cwienk –Starszy Specjalista ds. zakupów

tel. 722 033 708, e-mail:adam.cwienk@dalkia.com

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. portalu zakupowego Login Trade.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Wykonanie przeglądów, napraw i usuwanie awarii pomp i agregatów pompowych w Zakładach Produkcyjnych Dalkia Polska Energia S.A. (należy wpisać wartość z komórki R78 Formularza Cenowego) 1 sets Read
2. Stawka godzinowa pracy serwisanta 1 godz Read

Questions to the inquiry "62/TR/PO/P1-P13/AC/2021 - Wykonanie przeglądów, napraw i usuwanie awarii pomp i agregatów pompowych w Zakładach Produkcyjnych Dalkia Polska Energia S.A."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.