Enquiry creation date: 2021-04-08

Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Opocznie

Przemysłowa 5

26-300 Opoczno

Tax Identification Number: 5640001666

Purchaser:

Patrycja ...

Kontakt merytoryczny:

Radosław ...

Enquiry No. SRM/233381

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:


Prosimy o zapoznanie się z załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego, w szczególności z załącznikiem Wymagania Dokumentowe.

Dostawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe potwierdza, że ma świadomość iż:

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie OWZ obowiązujących w Cersanit S.A., Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.

2. Do realizacji zawartej Umowy stosuje się OWZ w zakresie nieuregulowanym odrębnie przez Strony w procesie Postępowania Ofertowego. Złożenie Oferty jest jednoznaczne z akceptacją OWZ przez Dostawcę.

3. Wybór Oferty będzie jednoznaczny z zawarciem Umowy między Stronami Postępowania Ofertowego.

Dysponujemy instrukcjami dla dostawców (do pobrania ze strony www.opoczno.eu ).

Wybór oferty złożonej przez Państwa firmę będzie wiązał się z koniecznością załączenia następujących dokumentów:

- Aktualny wyciąg z KRS lub CEiDG albo wyciąg z innego oficjalnego państwowego rejestru przedsiębiorców (w przypadku Dostawcy zarejestrowanego poza granicami Polski)

- Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Dostawcy (załącznik nr 4)

- Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy (załącznik nr 5)

- OŚWIADCZENIE DOSTAWCY O POWIĄZANIACH Z GRUPĄ CERSANIT (załącznik nr 9)

Dostawca, który nie wykonywał dostaw na rzecz Cersanit S.A., załącza do Oferty również następujące dokumenty:

1. Certyfikat rezydencji podatkowej – w przypadku Dostawcy zagranicznego,

2. Dokument potwierdzający aktywność podatkową Dostawcy,

3. Oświadczenie o rachunku bankowym Dostawcy (załącznik nr 8)

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania do drugiego etapu negocjacyjnego ofert mieszczących się w przedziale cenowym do 20% względem oferty.

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.1. Zapraszamy do złożenia oferty na Wykonanie, dostawa i montaż kominów do suszarni na ZP Mazowsze

2. Dokładny zakres prac do wykonania:
a) Wykonanie, dostawa i montaż komina suszarni tunelowej w zakresie:
• Wykonanie elementów komina zgodnie z załączona dokumentacją ze stali S235JR ocynkowanej,
• Wykonanie przejścia przez dach (blacha trapezowa, wełna 10cm, 2xpapa) wraz z prawidłowym jego wykończeniem,
• Montaż komina z uwzględnieniem wymianów dachowych wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek dachowych oraz wszystkimi kolejnymi warstwami poszycia dachu,
• Wykonanie i montaż odciągów.
b) Wykonanie, dostawa i montaż 3 szt. kominów suszarni poziomej ELS w zakresie:
• Wykonanie elementów komina zgodnie z załączona dokumentacją ze stali S235JR ocynkowanej,
• Wykonanie przejścia przez dach (blacha trapezowa, wełna 10cm, 2xpapa) wraz z prawidłowym jego wykończeniem,
• Montaż kominów z uwzględnieniem wymianów dachowych wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek dachowych oraz wszystkimi kolejnymi warstwami poszycia dachu.

Do zapytania dołączona jest dokumentacja rysunkowa i zdjęciowa (dotycząca obróbki komina).

Miejsce realizacji zadania: ZP "Mazowsze" ul. Przemysłowa 5a, 26-300 Opoczno
Oczekiwany termin wykonania prac: czerwiec 2021

Osoba kontaktowa:
Radosław Grzybek 661 184 454 radoslaw.grzybek@cersanit.com

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Wykonanie, dostawa i montaż komina suszarni tunelowej 1 pcs Komin suszarni tunelowej.zip
Read
2. Wykonanie, dostawa i montaż kominów (3szt) suszarni poziomej 1 sets Komin suszarni ECP.zip
Read

Questions to the inquiry "INWESTYCJE / PROJEKTY / Wykonanie, dostawa i montaż kominów suszarni na ZP Mazowsze / Opoczno"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...