Enquiry creation date: 2020-12-10

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

600-lecia 9

62-540 Kleczew

Tax Identification Number: 665-00-03-147

www.kwbkonin.pl

Enquiry No. Z1875/13114/aktualizacja1

Enquiry title

Change content (update):

ODP: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. - Zapytanie ofertowe nr Z1875/13114 / PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. - Enquiry no Z1875/13114
Derdziński Marcin
Wysłano: czw. 2020-12-10 07:54
Do: Stankiewicz Michał

dot. poz.4 -
Witam,
Zgodnie z podanym numerem katalogowym 176F3517 zakup dotyczy karty INRUSH NO 110-315kW 400V, a nie przetwornicy.

Marcin Derdziński

Oferenci, którzy złożyli ofertę przed aktualizacją, prosimy o ponowne jej zamieszczenie zgodnie z informacją jw.

Enquiry contents:

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna (Zamawiający)
zaprasza do złożenia oferty pisemnej w trybie konkursu ofert na zakup i dostawę,

1) Przedmiot zamówienia:
a) ZUZK16-Elementy do naprawy falowników serii VLT5***, stycznik K3, przewód RKC4.5T-5/TEL., wyłącznik krańc.KW 2111, wkład sygnal.drog FUTURLED3 (szczeg.info w uwagach)
    dot. potrzeby bieżące oddziału - naprawa falownika jazdy, wymiana przewodów czujników krzywo-bieżności. wymiana wkładów sygnalizatorów wjazdowych załadowni o/L i o/T, wymiana styczników w obwodzie ogrzewania, dot. żurawi gąsienicowych HSW TD-25CS.

[Jakiekolwiek odstępstwa od specyfikacji przedmiotu zamówienia wymagają wyraźnego opisania w treści składanej oferty.]

INFO: Prosimy o podanie terminu realizacji w treści oferty.

UWAGA: prosimy o zapoznanie się z informacjami zapisanymi w uwagach do każdej pozycji (lista produktów, uwagi, czytaj)

2) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Materiał musi być fabrycznie nowy.
b) Do materiałów należy dołączyć wymagane prawem dokumenty będące podstawą odbioru (atest materiałowy lub certyfikaty jakości, zgodności itp).
d) Warunki gwarancyjne – 12 miesięcy od daty dostawy; Dostawca w treści oferty może podać lepsze warunki gwarancyjne, ze wskazaniem od którego dnia biegnie okres gwarancji (dostawy lub montażu).

3) Warunki dostaw/wykonania:
a) Transport na koszt Dostawcy.
b) Termin: W ciągu 10 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia, inny (dłuższy) termin dostawy wymaga wyraźnego wskazania w treści oferty.
c) Miejsce i godziny odbioru: Magazyn M03[MG Elektryka] DDP PAK KWB KONIN SA, adres magazynu: ul. Biurowiec 5, 62-530 Kazimierz Biskupi, tel. 63/247 55 83), w godzinach od 6:00 do 13:00, wyłącznie w dni robocze oraz M04[MG Lubstów] Police 4, 62-610 Sompolno.
d) Wymagane dokumenty w momencie fizycznej dostawy: wz + atest materiałowy lub certyfikaty jakości, zgodności.
e) Wymagane jest poprawne zaadresowanie oraz umieszczenie numeru zamówienia w widocznym miejscu elementu dostawy - brak pełnego i poprawnego adresu dostawy lub brak numeru zamówienia umieszczonego w widocznym miejscu może spowodować odmowę przyjęcia przesyłki.
f) W przypadku gdy rozładunek zamówionego materiału wymaga dodatkowego rozładunku i załadunku materiału przeznaczonego dla innych Odbiorców, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy jego rozładunku.

4) Termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu poprawnej faktury.
    Zamawiający działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 118) oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej ustawy.

5) Złożenie oferty handlowej jest:
a) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, regulaminu Internetowej Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz regulaminu prowadzenia postępowań zakupowych umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego,
b) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem wzoru umowy (jeżeli jest dołączony do zaproszenia), oświadczeniem o braku zastrzeżeń do projektu umowy i zobowiązaniem do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty oraz zobowiązaniem odesłania podpisanej umowy Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 5 dni od jej otrzymania,
c) potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
d) potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania ofert przez osobę składającą ofertę na Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
e) w przypadku udziału Oferenta w dogrywce potwierdzeniem akceptacji zawartych w opisie dogrywki warunków,
f) oświadczeniem Oferenta, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu udziału w niniejszym postępowaniu zakupowym, oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego,
g) oświadczeniem Oferenta, że jest czynnym podatnikiem VAT, a brak posiadania statusu czynnego podatnika VAT wymaga wyraźnego określenia w treści składanej oferty,
h) oświadczeniem Oferenta, że oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu, a w sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, jego oferta pozostanie wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.

6) Oferty:
a) Oferty będą przyjmowane od dnia: 07.12.2020r.
b) Oferty będą przyjmowane do dnia: 14.12.2020r. do godz. 8:00.
c) Składanie ofert częściowych: Dopuszczalne.
    Składanie ofert równoważnych: Niedopuszczalne.
d) Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert i o ile nie określono inaczej nie zwraca materiałów przesłanych w związku z ofertą.
e) Otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów.
f) Przewidywany termin wyboru najkorzystniejszej oferty: 10 dni roboczych
g) Kryterium wyboru oferty: cena.
h) Oferta musi zawierać:
- dane Oferenta składającego ofertę,
- proponowane wynagrodzenie netto w PLN ze wszystkimi składnikami,
- adres mail’owy do prowadzenia korespondencji,
i) Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
- Złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.

7) Oferent, jeżeli inaczej nie ujęto w załączonej umowie, zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy/Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia,
b) za zwłokę w dostawie/wykonaniu - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Odmowy przyjęcia dostawy w przypadku braku pełnego i poprawnego adresu dostawy i numeru magazynu oraz braku numeru zamówienia umieszczonego w widocznym miejscu elementu dostawy.
b) Odmowy przyjęcia dostawy w przypadku braku dokumentów identyfikujących dostawę ("WZ", faktura lub list przewozowy) lub braku dokumentów określonych w punkcie 3D.
c) Odmowy rozładunku w przypadku gdy rozładunek dostarczonego materiału wymaga dodatkowego rozładunku i załadunku materiału przeznaczonego dla innych Odbiorców.
d) Odmowy rozładunku materiałów dostarczonych po godzinie 13:00.
e) Odrzucenia oferty gdy termin dostawy zaproponowany przez Dostawcę nie spełnia wymagań Zamawiającego.
f) Zażądania od każdego Oferenta dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń lub oryginału dokumentów dopuszczających do postępowania.
g) Zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania.
h) Swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
i) Częściowego wyboru oferty - w ramach danej pozycji, lub – po wspólnym uzgodnieniu: częściowego wyboru oferty również z jednej pozycji.
j) Stosowania dogrywki (np. aukcji lub negocjacji) do postępowań realizowanych w trybach które przewidują taką możliwość.
k) W sytuacji dogrywki w formie aukcji odmowy uznania zgłoszenia przez Oferenta problemów technicznych (uniemożliwiających udział w aukcji) w przypadku braku uczestnictwa Oferenta w aukcji testowej.
l) Żądania od Dostawcy/ Wykonawcy pisemnego potwierdzenia cen na materiały/usługi objęte postępowaniem.
m) W przypadku wyboru oferty żądania od Dostawcy/ Wykonawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.

9) Pozostałe:
a) Przetarg nie odbywa się w myśl przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych.
b) Komunikacja z Oferentami w trakcie procesu zakupu będzie prowadzona przez platformę zakupową, faxem oraz pocztą elektroniczną.
c) Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań w formie pisemnej do 3 dni roboczych przed dniem określonym rozpoczęcia zbierania ofert, a odpowiedzi zostaną opublikowane do dnia rozpoczęcia zbierania ofert. Pytania należy kierować do kupca prowadzącego postępowanie: Michał Stankiewicz mail:Stankiewicz.Michal@zepak.com.pl
d) W przypadku konieczności ponownego zakupu materiału ujętego w wybranej ofercie i potwierdzenia przez Dostawcę utrzymania ceny oraz dostępności, Zamawiający pozostawia sobie możliwość złożenia ponownego zamówienia.
e) Dostawy mogą być realizowane na podstawie podpisanej umowy lub zamówienia.

Opracował: Michał Stankiewicz

Kleczew, dnia 07.12.2020r.

Załączniki:
1. brak

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. MODUŁ KOMUN. MCA 114 VLT 5000 130B1246 1 pcs Read
2. KARTA STER. D/FC-302 130B1109 1 pcs Read
3. KARTA STER.BRAM. 110-315kW 400V 176F3515 1 pcs Read
4. PRZETWORNICA NO 110-315kW 400V 176F3517 1 pcs Read
5. PRZEWÓD PODŁĄCZ. RKC4.5T-5/TEL 6625017 5 pcs Read
6. STYCZNIK K3-10ND10230 5 pcs Read
7. STYCZNIK K3-32A00230 15kW 230V 32A 5 pcs Read
8. STYCZNIK K3-40A00230 18,5kW 230V 40A 7 pcs Read
9. WYŁĄCZNIK KW 2111 KRAŃCOWY 500V 10A 4 pcs Read
10. WKŁAD SYGNALIZATORA DROGOWEGO FUTURLED3 2 pcs Read

Questions to the inquiry "ZUZK16-Elementy do naprawy falowników serii VLT5***, stycznik K3, przewód RKC4.5T-5/TEL., wyłącznik krańc.KW 2111, wkład sygnal.drog FUTURLED3 (szczeg.info w uwagach) "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...