Enquiry creation date: 2020-09-16

Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Opocznie

Przemysłowa 5

26-300 Opoczno

Tax Identification Number: 5640001666

Purchaser:

Łukasz ...

Enquiry No. SRM/212474

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

W związku z zaplanowanym do realizacji w roku 2020 r. kursem i egzaminem dotyczącym odnowienia uprawnień spawalniczych zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi szkoleniowej w formie zamkniętej. Szczegóły w załączniku.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego, w szczególności
z załącznikiem Wymagania Dokumentowe.
Dostawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe potwierdza, że ma świadomość iż:
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie OWZ obowiązujących w Cersanit S.A., Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
2. Do realizacji zawartej Umowy stosuje się OWZ w zakresie nieuregulowanym odrębnie przez Strony w procesie Postępowania Ofertowego. Złożenie Oferty jest jednoznaczne z akceptacją OWZ przez Dostawcę.
3. Wybór Oferty będzie jednoznaczny z zawarciem Umowy między Stronami Postępowania Ofertowego.
Dysponujemy instrukcjami dla dostawców (do pobrania ze strony www.opoczno.eu ).

Każdorazowo do oferty proszę o załączenie wymaganych załączników:
- Aktualny wyciąg z KRS lub CEiDG albo wyciąg z innego oficjalnego państwowego rejestru przedsiębiorców (w przypadku Dostawcy zarejestrowanego poza granicami Polski)
- Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Dostawcy (załącznik nr 4. pełnomocnictwo_dostawca_wzór)
- Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy (załącznik nr 5 kontrahent_wzór oświadczenia_pl)
- OŚWIADCZENIE DOSTAWCY O POWIĄZANIACH Z GRUPĄ CERSANIT_pl_eng (załącznik nr 9)
Dostawca, który nie wykonywał dostaw na rzecz Cersanit S.A., załącza do Oferty również następujące dokumenty:
1. Certyfikat rezydencji podatkowej – w przypadku Dostawcy zagranicznego,
2. Dokument potwierdzający aktywność podatkową Dostawcy,
3. Oświadczenie o rachunku bankowym Dostawcy ( 8_OŚWIADCZENIE O RACHUNKU BANKOWYM )
OFERTY BEZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE
UWAGA! Do kolejnego etapu przejdą oferty z najniższą ceną oraz o 20% wyższą od najniższej.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Kurs i egzamin dotyczący odnowienia uprawnień spawalniczych 1 pcs Read

Questions to the inquiry "Odnowienie uprawnień spawalniczych"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.