Enquiry creation date: 2020-09-16

HUTA ŁABĘDY S.A.

Anny Jagiellonki 45

44-109 Gliwice

Tax Identification Number: 6310200831

www.hutalab.com.pl

Purchaser:

Rafał ...

Enquiry No. Z118/253967

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

HUTA ŁABĘDY S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie przeróbki wału uzębionego nożycy NZ630 wg dostarczonej dokumentacji.

Warunki Techniczne Wykonania – w załączeniu.

Rysunki wału i pozostałych elementów – w załączeniu.

Osoba kontaktowa ze strony HUTY do spraw technicznych:

Jacek Czekaj

tel. +48 32 234 77 35

tel. kom. 668 432 406

jczekaj@hutalab.com.pl

Ewentualne pytania proszę przesyłać wyłącznie na adres e-mail: jczekaj@hutalab.com.pl lub kontaktując się telefonicznie z Panem Jackiem Czekajem.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Regeneracja części maszyn, urządzeń i osprzętu. 1 sets Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

1. W przypadku gdy, zapytanie dotyczy towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT należy podać symbol PKWiU /CN .

2. WYKONAWCA ma obowiązek wykonać przedmiot Zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3. Oferty należy składać wyłącznie na Platformie Zakupowej.

4. Oferta powinna zawierać propozycję wynagrodzenia netto w PLN wraz ze wszystkimi składnikami kosztów.

5. Huta Łabędy S.A. nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert.

6. Termin ważności złożonej oferty handlowej - 60 dni.

7. Termin płatności faktury: 60 dni.

8. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.

10. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyny takiej decyzji.

11. Ostateczne wyłonienie Dostawcy nastąpi w drodze aukcji elektronicznej.

12. Postępowanie Zakupowe realizowane jest w oparciu o dokument " Ogólne Warunki Zakupu".

13. Złożenie oferty handlowej przez oferenta jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem:

- treści zaproszenia do składania ofert,

- warunków formalnych,

- dokumentu "Ogólne Warunki Zakupu".

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Przeróbka wału uzębionego nożycy NZ630."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.