Enquiry creation date: 2020-09-16

HUTA ŁABĘDY S.A.

Anny Jagiellonki 45

44-109 Gliwice

Tax Identification Number: 6310200831

www.hutalab.com.pl

Purchaser:

Barbara ...

Enquiry No. Z168/101866

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

HUTA ŁABĘDY S.A zaprasza do składania ofert handlowych na zakup :

- podkładka żelowa pod mysz

- teczka do podpisu donau 20 wkładów kolor czarny

- zakreślacze z zakładkami Post-It - różne kolory


I. Ogólne warunki Zapytania.

1. Koszt dostawy po stronie Dostawcy.

2. Termin realizacji zamówienia w możliwie najkrótszym terminie. Proszę o podanie terminu realizacji w ofercie.

3. Zamienniki niedozwolone chyba że w uwagach stanowi inaczej. Produkty mają być fabrycznie nowe(nieregenerowane), oryginalne.

4. Oferty handlowe powinny być składane na Platformie Zakupowej.

5. Brak możliwości składania ofert cząstkowych.

6. Cena kontraktu/ceny jednostkowe netto winna zawierać wszystkie koszty.(W tym koszty dostawy)

7. Spółka nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert oraz innych kosztów związanych z udziałem Dostawcy w Postępowaniu zakupowym.

8. Termin realizacji zamówienia jest ostateczny i może być przedłużony wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego (OWZ pkt 5 .1).

9. Jakiekolwiek odstępstwa od treści Zapytania ofertowego muszą być wyraźnie zaznaczone w ofercie.

10. Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn Centralny zamawiającego przy HUCIE ŁABĘDY S.A. Gliwice ul. Metalowców 6.

11. Postępowanie Zakupowe realizowane jest w oparciu o dokument " Ogólne Warunki Zakupu HUTY ŁABĘDY S.A" stanowiący załącznik numer 8 do Regulaminu Zakupów.

12. Złożenie oferty handlowej przez oferenta jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem:

a. treści zaproszenia do składania ofert

b. warunków formalnych

c. dokumentu pn. "Ogólne Warunki Zakupu HUTY ŁABĘDY S.A", który stanowi załącznik nr.8 do Regulaminu Zakupów.

13. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany zakresu Postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.

14. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia kolejnych etapów Postępowania lub zakończenia Postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyny takiej decyzji.

15. Dostawca w przypadku wyboru jego Oferty ma obowiązek potwierdzić złożone Zamówienie poprzez złożenie dokumentu Potwierdzenie zamówienia (w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny). W formie pisemnej należy przesłać skan podpisany zgodnie z reprezentacją mailem zaraz po otrzymaniu zamówienia a oryginał pocztą. W formie elektronicznej mailem. Brak złożenia niniejszego dokumentu jest równoważne z odstąpieniem od realizacji Zamówienia.

16. Zamawiający nie udziela żadnych informacji dot. Postępowania zarówno w czasie trwania jak i po jego zakończeniu.

17. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

18. Termin ważności złożonej oferty handlowej - 30 dni lub dłuższy.

19. Termin płatności: 60 dni.

Osoba kontaktowa w sprawach handlowych - Barbara Sklarzyk email: bsklarzyk@hutalab.com.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe wystawiono w oparciu o SRM/209969 , SRM/211883 , SRM/211104

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. druki akcydensowe CMR (Międzynarodowy List Przewozowy) 2 pcs Read
2. teczka do podpisu Donau 20 wkł. 1 pcs Read
3. podkładka żelowa pod mysz 1 pcs Read
4. Piśmienne; zakreślacz z zakładkami indeks Post-it 3M 5 pcs Read

Questions to the inquiry "Zakup materiałów biurowych"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.