Enquiry creation date: 2020-07-31

Nowak-Mosty Sp. z o.o.

ul. K. Srokowskiego 27

41-300 Dąbrowa Górnicza.

Tax Identification Number: 6292472541

Enquiry No. Z1/385460/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

aktualizacja 1

Z uwagi na problem z umieszczeniem załączników, poniżej link do dokumentacji projektowej:
https://drive.google.com/drive/folders/1_mBCjjMVstRI19EQGglHm8qzOMGvJvkG?usp=sharing

oraz kompletnej dokumentacji przetargowej (na stronie Inwestora):
http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=42758

aktualizacja 2

Zmiana dotyczy ilości prefabrykowanej stali zbrojeniowej, która jest przedmiotem zamówienia. Prosimy o aktualizację cen.
Prefabrykowana stal zbrojeniowa: 516 089,06 kg
Kosze zbrojeniowe: 38 682,79 kg
Łącznie: 554 771,85 kg

Enquiry contents:

Nazwa zadania: „Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – etap I (obwodnica Podłęża)”,

Lokalizacja

- wiadukt PKP: https://goo.gl/maps/qDq3RvxRJwBa6w8u7

- most na Podłężance: https://goo.gl/maps/uQEPjewuwyb9sCnu7

- most na Zakrzówku: https://goo.gl/maps/hQVPNc2Sba5Gpk4s6

Etap: REALIZACJA

Dotyczy: Wytworzenie i dostawa prefabrykowanej oraz prostej stali zbrojeniowej.

Inwestor

GMINA NIEPOŁOMICE, z siedzibą w Niepołomicach przy Placu Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

Generalny Wykonawca

Konsorcjum firm:

Lider Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Partner Nowak-Mosty Sp. z o.o. ul. Kazimierza Srokowskiego 27; 41-300 Dąbrowa Górnicza


1. ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z przystąpieniem przez Spółkę Nowak-Mosty do realizacji zadania jak w nagłówku zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty w zakresie dostawy prostej i prefabrykowanej stali zbrojeniowej oraz zbrojenia pali fundamentowych.


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- stali zbrojeniowej B500SP (AIII-N), pręty proste oraz kształty prefabrykowane w szacunkowych ilościach:


Prefabrykowana stal zbrojeniowa: 516 089,06 kg

Kosze zbrojeniowe: 38 682,79 kg

Łącznie: 554 771,85 kg


Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień częściowych przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Oferenta.

Po stronie Oferenta:

a) cięcie i gięcie stali zbrojeniowej wg dostarczonej dokumentacji technicznej

b) prefabrykację stali w figury przestrzenne wg dokumentacji,

c) elementy dystansowe (kobyłki) i inne elementy 3D ze stali AIIIN,

d) załadunek stali na magazynie,

e) transport materiału na budowę przy dostawach w ilości min. 20 ton,

Po stronie Nowak-Mosty:

a) Rozładunek stali na placu budowy,

Miejsce dostawy:

· budowa wiaduktu nad torami PKP: Przedłużenie ul. Wąskiej, Podłęże 287 (okolice dojazdu do bazy Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o) 32-003 Podłęże

· budowa mostu przez rzekę Podłężankę: nieopodal ulicy Grabskiej 32 (PZZ Niepołomice), 32-003 Podłęże

· budowa mostu przez potok Zakrzówek: nieopodal autostrady A4 i Browaru Kazimierz, 32-003 Zakrzów

Wykonanie wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z aktualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie, być zgodne z innymi przepisami prawa i normami oraz spełniać wymogi dokumentacji projektowej.


3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania:

Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Pręty okrągłe żebrowane ze stali klasy A-IIIN gatunku B500SP wg PN-H-93220:2018 oraz zgodna z aprobatą techniczną IBDiM ,

ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE: Wykonawca dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji :

a) Planowana data rozpoczęcia dostaw: od 09.2020r.

b) Planowana data zakończenia całości inwestycji: do 30.05.2021r

c) Termin realizacji inwestycji zgodny z umową pomiędzy Inwestorem, a GW: 30.06.2021r.


5. WARUNKI HANDLOWE

Sposób rozliczenia:wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych. Rozliczenie na podstawie dokumentów WZ oraz obmiaru faktycznie dostarczonego i odebranego materiału.

Gwarancja jakości: Dostawca zobowiązany jest do udzielenia 84 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru wszystkich obiektów będących przedmiotem odbioru. Rękojmia za wady obejmuje również materiały i urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu Umowy.

Ubezpieczenie: Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia polisy zawartego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie posiadanego mienia (w tym sprzętu i maszyn) oraz zobowiązuje się przedstawić kopię polisy odpowiedzialności cywilnej z potwierdzeniem opłacenia składki wraz z podpisaniem Umowy. Ponadto, Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedstawienia kopii nowej polisy z potwierdzeniem opłacenia składki w dniu wygaśnięcia poprzedniej polisy.

6.DODATKOWE INFORMACJE

BUDOWA:

Radosław Piątek

Tel. 783 870 333

r.piatek@nowak-mosty.pl

GŁÓWNY INŻYNIER:

Marta Kowalczyk

Tel. 695 210 271

m.kowalczyk@nowak-mosty.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ:

Damian Grzych

Tel. 723 077 733

d.grzych@nowak-mosty.pl

7.DOKUMENTACJA

Z uwagi na problem z umieszczeniem załączników, poniżej link do dokumentacji projektowej:

https://drive.google.com/drive/folders/1_mBCjjMVstRI19EQGglHm8qzOMGvJvkG?usp=sharing


oraz kompletnej dokumentacji przetargowej (na stronie Inwestora):

http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=42758
8. INNE

a) Przed złożeniem oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z przesłaną dokumentacją techniczną, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Umową Główną oraz załącznikami.

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Oferentami w celu przeprowadzenia negocjacji zmierzających do wyboru najkorzystniejszej oferty.

c) Oferty złożone po terminie lub nie zawierające elementów wskazanych w treści niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane.

d) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

e)  W toku prowadzonych negocjacji z Oferentami, Wykonawca informuje, że wybór najkorzystniejszej oferty może zostać dokonany po przeprowadzeniuaukcji elektronicznej z zakwalifikowanymi Oferentami,

="background-color:>

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Stal zbrojeniowa Ø10 44018.33 kg Read
2. Stal zbrojeniowa Ø12 62425.38 kg Read
3. Stal zbrojeniowa Ø14 5606.65 kg Read
4. Stal zbrojeniowa Ø16 130722.38 kg Read
5. Stal zbrojeniowa Ø20 119583.33 kg Read
6. Stal zbrojeniowa Ø22 9524.93 kg Read
7. Stal zbrojeniowa Ø25 118404.7 kg Read
8. Stal zbrojeniowa Ø28 12634.19 kg Read
9. Stal zbrojeniowa Ø32 13169.17 kg Read
10. Zbrojenie pali fundamentowych (Ø800) 38702 kg Read
11. Dopłata w przypadku transportów poniżej 20 ton oraz elementów ponadgabarytowych - płatne dodatkowo za każdą brakującą tonę poniżej 20 ton 1 ton Read
12. Dopłata za figury przestrzenne 1 kg Read

Questions to the inquiry "BUD077 OBWODNICA PODŁĘŻA - prefabrykowana stal zbrojeniowa oraz kosze"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...