Enquiry creation date: 2020-07-08

Dalkia Polska Energia S.A.

Ścigały 14

40-205 Katowice

Tax Identification Number: 9541863415

Enquiry No. Z18/351132/aktualizacja10

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

08.07.2020 r.
Szanowni Państwo,
W związku z podjęciem decyzji przez Zarząd DPE S.A. o unieważnieniu niniejszego postępowania, dodaję do załączników pismo informujące o zakończeniu i unieważnieniu postępowania.


03.06.2020 r.
Szanowni Państwo,
W sekcji z załącznikami zamieszczam odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w okresie 25.05.2020 - 03.06.2020 r.

05.06.2020 r.
Zmieniono rysunek K-04 - dołączono nowy do postępowania.

10.06.2020 r.
Szanowni Państwo,
W sekcji z załącznikami zamieszczam kolejne odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w okresie 03.06.2020 r. - 10.06.2020 r.
Dodatkowo zostają załączone badania geologiczne.

16.06.2020 r.
Szanowni Państwo,
W sekcji z załącznikami zamieszczam kolejne odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w okresie 11.06.2020 r. - 16.06.2020 r.

25.06.2020 r.
Szanowni Państwo,
W sekcji z załącznikami zamieszczam kolejne odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w okresie 17.06.2020 r. - 25.06.2020 r.

30.06.2020 r.
Szanowni Państwo
W sekcji z załącznikami zamieszczam kolejne odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w okresie 26.06.2020 r. - 30.06.2020 r.

02.07.2020 r.
Szanowni Państwo
W sekcji z załącznikami zamieszczam kolejne odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w okresie 30.06.2020 r. - 1.07.2020 r.

Enquiry contents:

POSTĘPOWANIE OTWARTE:

dotyczy: udzielenia zamówienia w trybie przetargu otwartego nr 53/TI/PO/P5,P13/AC/2020

pn. Budowa sieci ciepłowniczej łączącej Wydział 5 Wieczorek w Katowicach z Wydziałem 13 Szopienice w Katowicach w celu ograniczenia emisji pyłowo-gazowej.

ZAKRES PRAC:

Przedmiotem Zamówienia jest „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej Wydział 5 Wieczorek w Katowicach z Wydziałem 13 Szopienice w Katowicach w celu ograniczenia emisji pyłowo-gazowej”.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Budowę magistrali ciepłowniczej 2xDN500/710 o długości ok. 2090 m i 2xDN450/630 o długości ok. 1805 m od kolektora w budynku Zakładu Produkcyjnego nr 5 Wieczorek do komory końcowej;

2. Budowę spinki sieciowej DN 2x350/500 o długości ok. 250 m na terenie Zakładu Produkcyjnego nr 13 Szopienice;

3. Wykonanie w/w prac zgodnie z dokumentacją projektową, która stanowi Załącznik do Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 1 do SIWZ).

WYMAGANIA TECHNICZNE:

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO POBRANIA POD ADRESEM: https://www.dalkiapolskaenergia.com/Budowa_magistrali.html


INFORMACJA O STOSOWANIU PROCEDURY ODWRÓCONEJ:

Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem procedury odwróconej.

Procedura odwrócona polega na zmianie kolejności etapów oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów postawionych w SIWZ, tj.:

1. W pierwszej kolejności będzie dokonana ocena zgodności zawartości technicznej oferty ze specyfikacją techniczną (opisem Przedmiotu Zamówienia) oraz ocena zaproponowanych warunków finansowych oferty i wybór oferty najkorzystniejszej na podstawie określonych w SIWZ kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (etap I).

2. W kolejnym etapie Zamawiający zbada ofertę Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, czy spełnia on warunki podmiotowe udziału w postępowaniu wskazane w SIWZ (etap II).

INFORMACJA O STOSOWANIU PROCEDURY ODWRÓCONEJ:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z pkt 15.2 SIWZ;

2. spełniają warunki udziału w Postępowaniu zgodnie z pkt 15.15.6 SIWZ.

ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

Zamawiający wymaga, aby Oferta zawierała:

1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy wraz z załącznikami, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ;

2. Oświadczenie Wstępne (Załącznik nr 3 do SIWZ);

3. wypełnione i podpisane zobowiązania innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta
z zasobów tych podmiotów – na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ;

4. wypełnione i podpisane zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia OC i CAR/EAR – zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ;

5. kosztorys wykonany na podstawie przedmiaru robót zawartego w Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 1 do SIWZ);

6. dowód wniesienia wadium.


   UWAGA: OFERTĘ, OŚWIADCZENIA, W TYM OŚWIADCZENIE WSTĘPNE, SPORZĄDZA SIĘ, POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, W POSTACI ELEKTRONICZNEJ, I OPATRUJE SIĘ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM.


WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI:

Przelew bankowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury do Dalkia Polska Energia S.A.

DANE KONTAKTOWE:

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania

1. Krzysztof Buczek – Przewodniczący Komisji Przetargowej

tel. +48 727 696 005

2. Adam Legutko – Wiceprzewodniczący Komisji Przetargowej

tel. +48 605 301 876

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. portalu zakupowego Login Trade.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Budowa sieci ciepłowniczej łączącej Wydział 5 Wieczorek z Wydziałem 13 Szopienice w Katowicach 1 sets Read

Questions to the inquiry "53/TI/PO/P5,P13/AC/2020 - Budowa sieci ciepłowniczej łączącej Wydział 5 Wieczorek w Katowicach z Wydziałem 13 Szopienice w Katowicach w celu ograniczenia emisji pyłowo-gazowej."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...