Enquiry creation date: 2020-06-30

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

600-lecia 9

62-540 Kleczew

Tax Identification Number: 665-00-03-147

www.kwbkonin.pl

Purchaser:

Barbara ...

Enquiry No. Z518/53698

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

AK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty pisemnej w formie otwartej w trybie przetargu z dogrywką.

1) Przedmiot zamówienia/usługi:
a) Wykonywanie dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejących przepustów pod drogami w km 3+768 i w km 6+726 kanału Głuszyn-Dębołęka.
b) Ww. roboty nie są robotami w ruchu zakładu górniczego.
[Jakiekolwiek odstępstwa od specyfikacji przedmiotu zamówienia wymagają wyraźnego opisania w treści składanej oferty.]

2) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Zostały określone w załącznikach do zaproszenia.
b) - nie dotyczy.
c) Wykonanie zgodnie z załącznikami.
d) Warunki gwarancyjne: Wykonawca poda w ofercie.

3) Warunki dostaw/wykonania:
a) Transport na koszt Wykonawcy.
b) Termin wykonania: zgodnie z umową
c) -nie dotyczy,
d) -nie dotyczy,
e) - nie dotyczy,
f) - nie dotyczy,
g) - nie dotyczy.

4) Termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu poprawnej faktury.
Zamawiający działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 118) oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej ustawy.
5) Złożenie oferty handlowej jest:
a) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści niniejszego zaproszenia do składania ofert, regulaminu Internetowej Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Zakupów umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego,
b) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem wzoru umowy (jeżeli jest dołączony do zaproszenia), oświadczeniem o braku zastrzeżeń do projektu umowy i zobowiązaniem do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty oraz zobowiązaniem odesłania podpisanej umowy Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 5 dni od jej otrzymania,
c) potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
d) potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania ofert w imieniu Dostawcy/Wykonawcy przez osobę składającą ofertę na Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
e) w przypadku udziału Oferenta w dogrywce potwierdzeniem akceptacji zawartych w opisie dogrywki warunków,
f) oświadczeniem Oferenta, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu udziału w niniejszym postępowaniu zakupowym, oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego,
g) oświadczeniem Oferenta, że jest czynnym podatnikiem VAT, a brak posiadania statusu czynnego podatnika VAT wymaga wyraźnego określenia w treści składanej oferty,
h) oświadczeniem Oferenta, że oferta będzie wiążąca 60 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu, a w sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, jego oferta pozostanie wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.

6) Oferty:
a) Oferty będą przyjmowane od dnia: 03.07.2020r. od godz. 10:00
b) Oferty będą przyjmowane do dnia: 08.07.2020r. do godz. 10:00
c) Składanie ofert częściowych: Nie dotyczy.
d) Składanie ofert równoważnych: Niedopuszczalne.
e) Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
f) Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert i o ile nie określono inaczej nie zwraca materiałów przesłanych w związku z ofertą.
g) Otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów.
h) Przewidywany termin wyboru najkorzystniejszej oferty: przed terminem związania ofertą.
i) Kryterium wyboru oferty: cena.
j) Oferta musi zawierać:
I. dane Oferenta składającego ofertę,
II. proponowane wynagrodzenie netto w PLN za wykonanie całego przedmiotu umowy,
III. proponowane wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z zapisami umowy,
IV. adres mail’owy do prowadzenia korespondencji.
k) Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
I. Złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
II. Załączenie w internetowym formularzu dokumentów:
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Wadium: nie dotyczy
8) Oferent, jeżeli inaczej nie ujęto w załączonym do zaproszenia projekcie umowy, zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy/Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za tę część przedmiotu zamówienia, której dotyczy odstąpienie,
b) za zwłokę w dostawie/wykonaniu - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 200 zł,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) - nie dotyczy.
b) - nie dotyczy.
c) - nie dotyczy.
d) - nie dotyczy.
e) Odrzucenia oferty jeżeli jej treść jest niezgodna z zaproszeniem do złożenia Oferty.
f) Zażądania od każdego Oferenta dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń lub oryginału dokumentów dopuszczających do postępowania.
g) Zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania.
h) Swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
i) – nie dotyczy.
j) Stosowania dogrywki (np. aukcji lub negocjacji) do postępowań realizowanych w trybach, które przewidują taką możliwość.
k) W sytuacji dogrywki w formie aukcji odmowy uznania zgłoszenia przez Oferenta problemów technicznych (uniemożliwiających udział w aukcji) w przypadku braku uczestnictwa Oferenta w aukcji testowej.
l) Żądania od Dostawcy/ Wykonawcy pisemnego potwierdzenia cen na materiały/usługi objęte postępowaniem.
m) W przypadku wyboru oferty żądania od Dostawcy/Wykonawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.

10) Pozostałe:
a) Przetarg nie odbywa się w myśl przepisów zawartych w ustawie prawo zamówień publicznych.
b) Komunikacja z Oferentami w trakcie procesu zakupu będzie prowadzona przez platformę zakupową, faxem oraz pocztą elektroniczną.
c) Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań w formie pisemnej do trzech dni roboczych przed dniem rozpoczęcia zbierania ofert, a odpowiedzi zostaną opublikowane do dnia rozpoczęcia zbierania ofert. Pytania należy kierować do kupca prowadzącego postępowanie: Barbara Kuznowicz: Kuznowicz.barbara @zepak.com.pl
d) Nie dotyczy.
e) Dostawy mogą być realizowane na podstawie zawartej umowy lub zamówienia.

11) Załączniki:
a) Projekty umów.

Opracował:
Barbara Kuznowicz
30-06-2020 r.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Inne usługi obce 1 pcs Read

Questions to the inquiry "LUZK27-Wykonanie dokumentacji projektowej"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.