Enquiry creation date: 2020-06-30

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Enquiry No. Z394/108469

Enquiry title

Enquiry contents:

Dzień  dobry,

Proszę  o  ofertę  na części :

typ  RPK 50-315

s/n :  3-N26-562412/2

Grupa LOTOS zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w specyfikacji .

II. Pytania należy kierować wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade. Pytania, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

III. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w niniejszym postępowaniu prosimy o złożenie oferty poprzez Platformę Zakupową Logintrade. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Oferta powinna zostać sporządzona w jez. polskim. oraz w 2 egzemplarzach - jedna handlowa z podaniem poniższych warunków , druga merytoryczna zawierająca informacje techniczne i materiałowe bez podania cen.

V. W ofercie handlowej prosimy podać:

1) cenę PLN /EUR ,

2) termin dostawy,

3) warunki płatności,

4) warunki dostawy DAP wg Incoterms 2010,

5) okres gwarancji (w miesiącach)

6) Ważność oferty - minimum - 40 dni.

Wymagania dodatkowe:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia oferty w całości lub w części
- Zamienniki innych producentów niż wskazanych w zapytaniu są niedozwolone
- Akceptowane będą oferty od dostawców posiadających autoryzację wymaganego producenta

VI. Wymagamy rysunków technicznych lub kart katalogowych z danymi technicznymi i wymiarami do weryfikacji zgodności oferty ze specyfikacją techniczną GL SA lub wyraźne wskazanie odstępstw.

Niespełnienie powyższych wymagań może być podstawą do odrzucenia oferty.

Informujemy, iż płatności będą realizowane przelewem bankowym z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, na podany numer rachunku bankowego Dostawcy.

Podatek VAT będzie płacony jedynie w walucie polskiej na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym i obowiązujących przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności . Wystawca faktury zobowiązuje się podać poprawne numery rachunków bankowych na każdej fakturze.

Dostawca oświadcza, że podany numer rachunku bankowego:

• jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT,

• jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność Dostawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

VII. Do zamówień zastosowanie mają Ogólne Warunki Zamówienia Grupy LOTOS SA dostępne pod linkiem :

http://www.lotos.pl/1327/poznaj_lotos/dla_biznesu/dla_dostawcow/dokumenty_do_pobrania

VIII. Klauzule CSR stosowane w procesie zakupowym dostępne pod linkiem:

http://www.lotos.pl/1327/poznaj_lotos/dla_biznesu/dla_dostawcow/dokumenty_do_pobrania

Po zakończonym procesie wyboru kontrahenta do oferentów biorących udział w postępowaniu zostanie wysłana informacja o wybranym kontrahencie.

IX. Pytania techniczne związane z obsługą platformy Logintrade

W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail:helpdesk@logintrade.net.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Wszelkie pytania należy przesyłać poprzez platformę zakupową.
Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. TULEJA WAŁU,POZ.524.01 1 pcs Read
2. USZCZELKA 120/160x0,5,01015883 2 pcs Read
3. O-RING 158,12X5,33,POZ.412.01 1 pcs Read

Questions to the inquiry "TULEJA WAŁU,POZ.524.01"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: EUR

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...