Enquiry creation date: 2020-05-22

Enea Ciepło sp. z o.o..

ul. Warszawska 27

15-062 Białystok

Tax Identification Number: 5420201908

Enquiry No. Z149/310082

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

ENEA Ciepło Sp. z o.o. ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Dostawa elementów krat WEMA” według zestawień zamieszczonych w Załączniku do zapytania ofertowego.

Oferta powinna zawierać:

- cenę netto w PLN,

- planowany termin: od momentu złożenia zamówienia do 3 tygodni.

a) Adres dostawy: Magazyn Enea Ciepło Sp. z o.o.

b) Koszt poszczególnych elementów powinien zawierać koszt dostawy.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zmniejszonej lub zwiększonej ilości poszczególnych elementów przy założeniu, że zmiana nie przekroczy 25% wartości zamówionych elementów.

d) Dostarczony towar zostanie sprawdzony w obecności spedytora w zakresie ilości i jakości dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem. W przypadku stwierdzenia, iż dostawa nie spełnia warunków zamówienia dostarczona partia materiałów zostanie nie przyjęta.

e) Wykonawca musi dostarczyć towar posiadający parametry zgodne z wymaganiami oraz posiada dokumenty stwierdzające dopuszczenie dostarczonych wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. Powyższe dokumenty wraz z certyfikatami zakładowej kontroli jakości zostaną dostarczone wraz z zamówionym towarem. Brak dostarczenia dokumentów, bądź ich niekompletność stanowi podstawę do nie przyjęcia towaru.

f) Na wszelkie dostarczone elementy musi zostać udzielona 24 – miesięczna gwarancja od daty dostawy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:

11) Wykonawcy, którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,

2) Wykonawcy, którzy nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym,

3) Wykonawcy, w stosunku do których nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie ogłoszono upadłości,

4) Wykonawcy, którzy nie zalegają z uiszczaniem podatków, oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne,

Warunki realizacji zamówienia:

1/ Dostawa do Magazynu Technicznego Zamawiającego w Białymstoku ul. Starosielce 2/1 w godz. 8.00 - 14.00 transportem Dostawcy, na jego koszt i ryzyko.

Do dostawy należy dołączyć dokument dostawy (Wz lub List Przewozowy), na którym należy umieścić nr zamówienia.

2/ Płatność nastąpi przelewem 30 dni od daty otrzymania towaru, po uprzednim sprawdzeniu zgodności ilościowej i jakościowej dostawy oraz daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT, zawierającej w swej treści nr zamówienia.

Faktura zostanie dostarczona przez Dostawcę wraz z dostawą. Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

ENEA Ciepło sp. z o.o., ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok, NIP: 5420201908 z zaznaczeniem, że jako NABYWCĘ i ODBIORCĘ należy wskazać: Enea Ciepło sp. z o.o., ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok, NIP: 5420201908

W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.

3/ W przypadku niedotrzymania terminu Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 30% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku odstąpienia od zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy lub przez Dostawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Dostawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia.

Zakazuje się dokonywania przez Dostawcę cesji należności wynikających z niniejszego zamówienia na rzecz osób trzecich.

Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony. W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.

Jednocześnie informujemy, ze zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej na platformie Logintrade z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia.

Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Klauzula dot. RODO:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Ciepło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Białymstoku, adres: ul. Warszawska 27; 15-062 Białystok, na rzecz której świadczy Pan/Pani dostawy.

Stosowne informacje znajdują się pod linkiem:

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-cieplo/obowiązek-informacyjny

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade: tel. +4871787-35-34, 71787-37-27, 71787-37-27 ; email:helpdesk@logintrade.net

Z poważaniem

Małgorzata Jaworowicz

malgorzata.jaworowicz@enea.pl

tel. +48 85 654 95 64

tel. kom. 605-241-476

="msonormal">

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Dostawa elementów krat WEMA 1 pcs Read

Questions to the inquiry "„Dostawa elementów krat WEMA”"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...