Enquiry creation date: 2020-04-02

JZR Sp. z o.o.

Węglowa 4

44-268 Jastrzębie - Zdrój

Tax Identification Number: 633-19-71-048

www.jzr.pl

Enquiry No. Z727/204115

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

 Prosimy o przedstawienie oferty na dostawę nowych odlewów:

1. ODLEW GWIAZDY ŁAŃCUCHOWEJ K200 6Z fi 30x108wg. rysunku i poniższych wymagań - 10 szt (połówek)

Wymagania techniczne:

- materiał L35GSM wg PN-88/H-83160

- stan dostawy: śrutowane, niegruntowane, obrobione mechanicznie zgrubnie (frezowanie pozostałości po nadlewach), zęby bez naddatków na obróbkę mechaniczną

- tolerancje odlewnicze: CT12 wg PN-ISO 8062:1997

- chropowatość powierzchni: Ra=100-200um

- klasa wadliwości odlewu: dop. poziom SM3, LM3/AM3 wg PN-EN 1369-badania magnet.; dop. poziom nasilenia 3 wg PN-EN 12680-1 - bad. ultradźwiękowe na pow. obrobionych mechanicznie

 


Oferta powinna zawierać:

- cenę netto w zł/szt. w cenie dodatkowo należy ująć koszty obróbki mechanicznej, badań nieniszczących atestów (omodelowanie udostępniamy własne - koszt jego dopasowania do własnych potrzeb i ewentualnej regeneracji winien być zawarty w cenie odlewów),

- termin płatności: termin płatności: preferowany przelew 60 dni od daty dostarczenia faktury. Prosimy również o podanie skonta procentowego za skrócenie terminu płatności do 30 i 14 dni.

- oczekiwany termin realizacji do 28.05.2020 - dostawy sukcesywne

- oferowany okres gwarancji,

- podpisane oświadczenie - załącznik nr 1 do zapytania.


I. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU OZNACZA AKCEPTACJĘ PONIŻSZYCH WARUNKÓW REALIZACJI DOSTAW:

1. Rysunki odlewów zostaną udostępnione tylko tej firmie, która złoży podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności (załącznik nr 2).

2. Atest producenta 3.1 - wg PN-EN 10204 winien być uwzględniony w cenie odlewu,

3. Warunki dostaw (na koszt oferenta LOCO magazyn JZR Sp. z o.o.).

4. Wymagane świadectwo jakości wraz z dostawą towaru (atest producenta 3.1 - dla wyrobów hutniczych).

5. Kupujący może obciążyć Sprzedawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

6. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia brutto w przypadku wycofania się z dostaw.

7. W przypadku wcześniejszego wpływu faktury od wykonania świadczenia, termin zapłaty będzie liczony od daty wykonania dostawy.

8. Brak dostarczenia atestu wraz z dostawą towaru, będzie podstawą do odmowy przyjęcia towaru przez magazyn lub przesunięcia terminu płatności o czas dostarczenia atestu.

9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz terminu realizacji.

10. Przy dostawie do naszych magazynów przedmiot dostawy będzie przekazany wraz z dokumentem dostawy.

11. Należności wynikające z niniejszego zamówienia nie mogą być przedmiotem cesji, sprzedaży itp. bez pisemnej zgody Zamawiającego. Postanowienie to dotyczy należności głównych jak i ewentualnych odsetek.

12. Wszelka zmiana warunków realizacji zamówienia określonych w jego treści - nawet nieistotna - wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego.

13. Sprzedawca oświadcza, że oferowany towar jest wolny od wad prawnych, praw autorskich i praw majątkowych osób trzecich.

14. Oświadczamy, że nasza firma jest czynnym płatnikiem VAT.

15. Oferenci, którzy nie dostarczali materiałów do JZR Sp. z o.o., mogą być zobowiązani do przesłania danych finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) oraz innych informacji uzupełniających.

16. Minimalny okres ważności oferty rozpoczyna się w dniu złożenia oferty, a kończy się nie wcześniej niż z dniem zakończenia procedury wyboru dostawcy.

17. Oferent oświadcza ,że zapoznał się z Kodeksem Etyki Grupy JSW znajdującym się na stronie www.jzr.pl.

18. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo upublicznienia informacji przedstawionych w ofercie na potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do publicznej wiadomości przez podmiot dominujący wobec JZR Sp. z o.o. – JSW S.A. – w związku z notowaniem papierów wartościowych JSW S.A. na giełdzie.


II. POZOSTAŁE WARUNKI:

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

2. Oferta powinna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

3. Zakup zostanie przeprowadzony w oparciu o:

- ofertę elektroniczną,

- aukcję elektroniczną.

4. Postępowanie jest poufne.

5. JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej – aukcji.

6. Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane potwierdzenie o ich udziale w licytacji elektronicznej.

7. Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwila otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej.

8. Z tytułu odrzucenia ofert, oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

9. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin przetargowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.jzr.pl w zakładce przetargi.

10 Dodatkowych informacji udziela: Dział EZ - tel. 32 72 15 182, Zbigniew Kozielski e-mail: zkozielski@jzr.pl

11. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- uznania, ze przetarg nie dał rezultatu,
- unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

="msonospacing">

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. ODLEW GWIAZDY ŁAŃCUCHOWEJ K200 6Z fi 30x108 10 pcs Read

Questions to the inquiry "DOSTAWA NOWYCH ODLEWÓW GWIAZDY ŁAŃCUCHOWEJ K200 6Z fi 30x108"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...