Enquiry creation date: 2020-04-02

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Świerże Górne

26-900 Kozienice

Tax Identification Number: 8120005470

Enquiry No. Z386/261607

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Dzień dobry,

ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zaproszeniu.

Miejsce oraz warunki dostawy:

Magazyn ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice.

Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań ze strony Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymają Państwo Zamówienie zakupu.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia postępowania uzupełniającego/negocjacji z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami. Wybór Wykonawcy/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca jest związany Ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW LUB ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

W toku rozpatrywania ważnych ofert, jeżeli jest to konieczne ze względu na potrzebę uzyskania wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów do złożonych ofert, wybór Wykonawcy można poprzedzić wyjaśnieniami potwierdzonymi na piśmie. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany ceny lub innych danych będących przedmiotem oceny oferty.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY:

1) Zamawiający wyklucza Wykonawców z postępowania o udzielenie Zamówienia, jeżeli:

- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Spółce w związku z realizacją zamówienia;

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert (o ile wadium było wymagane),

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził szkodę Spółce, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wypowiedział Spółce umowę w sprawie zamówienia z przyczyn innych niż wina Spółki lub siła wyższa;

- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze jego oferty przez Spółkę;

- otwarto w stosunku do niego likwidację, lub ogłoszono jego upadłość, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

ODRZUCENIE OFERT:

1) Zamawiający odrzuca ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści Zapytania,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,

- Wykonawca w terminie trzech dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

- jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- została złożona po terminie składania ofert,

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

1) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia:

- jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu

- jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia,

- w każdym przypadku, jeżeli dalsze prowadzenie postępowania lub jego realizacja nie leży w interesie Zamawiającego.

- jeżeli kierownik zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiły inne uzasadnione przyczyny;

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:

tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27

email:helpdesk@logintrade.net

Barbara Sałek

Specjalista ds. zakupów

Wydział Realizacji Dostaw i Monitoringu

Tel. (48) 614 16 23, email: barbara.salek@enea.pl


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. KLAMKA Z TARCZAMI TYP MK 202 80 sets Read
2. KLAMKA Z SZYLDEM DZIELONYM 50 pcs Read
3. KLAMKA DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH 20 pcs Read
4. WKŁADKA DO ZAMKA DRZWIOWEGO DWUSTRONNA 30/50 - 5kluczy 80 pcs Read
5. WKŁADKA BĘBENKOWA E1 92 NIKIEL 46/46 80 pcs Read
6. WKŁADKA OWALNA MOSIĄDZ 30/30 80 pcs Read
7. ZAMEK WIERZCHNI BĘBENKOWY 60MM 40 pcs Read
8. ZAMEK DRZWIOWY WPUSZCZANY PRAWY 90 MM 40 pcs Read
9. ZAMEK SKARBIEC - GERDA ZX 10 pcs Read
10. ZAMEK WPUSZCZANY SOBINCO 8600 DRZWI ALUM. 30/92 10 pcs Read
11. ZAMEK DRZWIOWY TYTAN ZE-1 10 pcs Read
12. ZAMEK DO SZAF UBRANIOWYCH BHP BEZ LOGO 40 pcs Read
13. BLOKADA DO ZAMKA ŁAZIENKOWEGO 20 pcs Read
14. SAMOZAMYKACZ TS 2000V 10 pcs Read
15. SAMOZAMYKACZ GEZE TS 1000 KOLOR CIEMNY BRĄZ 10 pcs Read
16. PODPÓRKA DO DRZWI 300 20 pcs Read
17. WKŁADKA DO ZAMKA DRZWIOWEGO DWUSTRONNA 30/40 - 5 kluczy 40 pcs Read
18. WKŁADKA ZAMKA WS 54-00 10 pcs Read
19. ZAMEK WIERZCHNI ZASUWKOWY WIELOZASTAWKOWY 50MM 20 pcs Read
20. WKŁADKA BĘBENKOWA MOSIĄDZ DO ZAMKA 50/50 - 3 klucze 10 pcs Read

Questions to the inquiry "DOSTAWA ZAMKÓW I KLAMEK -KZR-SB.2110.37.2020"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...