Enquiry creation date: 2020-03-26

LUVENA S.A.

Romana Maya 1

62-030 Luboń

Tax Identification Number: 777-23-37-097

www.luvena.pl

Purchaser:

Agata ...

Kontakt merytoryczny:

Agata ...

Enquiry No. Z116/13800/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Change content (update):

Dzień dobry, ponownie wysyłam zapytanie dotyczące paliwa gazowego.
Proszę o informację kto z Państwa otrzymał treść zapytania z platformy.
Agata Markowska

Enquiry contents:


Zapytanie ofertowe

na dostawę i świadczenie usługi dystrybucji

gazu ziemnego wysokometanowego

1. Przedmiot zamówienia:

dostawa oraz świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego

2. Miejsce dostawy:

Luvena S.A.

Ul. Romana Maya 1,

62-30 Luboń

3. Przewidywane roczny zakup: załącznik nr 1*

* Podane zużycie gazu ziemnego zostało sporządzone na podstawie danych historycznych i ma charakter orientacyjny. Nie stanowi ze strony Luveny S.A. zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości.

Ilość gazu przeliczona wg współczynnika konwersji 10,972 kWh/m3

(Załącznik nr 1 – szczegółowe zestawienie ilości gazu)

4. Oferta winna zawierać:

· Cenę netto zł/MWh dla każdej z grup taryfowych (opcjonalnie jedna cena dla wszystkich grup taryfowych). Cena powinna zawierać:

a. bilansowanie handlowe,

b. koszty podatku akcyzowego

c. koszty białych certyfikatów

d. gwarancję ceny

· Stawki opłat abonamentowych (zł/mc) ustalonych dla poszczególnych grup taryfowych

· Warunki płatności

· Wzór umowy sprzedaży gazu ziemnego

· Zobowiązanie dostawcy do przeprowadzenia w imieniu Luveny S.A. wszelkich niezbędnych prac w zakresie związanym ze zmianą sprzedawcy zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

· Referencje dotyczące pomyślniej przeprowadzonej zmiany sprzedawcy

Ceny za usługę dystrybucji zostaną naliczone według stawek operatora systemu dystrybucji właściwego dla danego punktu poboru.

Dostarczony gaz ziemny będzie przeznaczony do celów grzewczych i urządzeń gazowych.

5. Okres realizacji dostawy:

Ofertę prosimy przedstawić na następujący okres: 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Okres składania oferty: do dnia 31 marca 2020r.

Oferty prosimy składać na piśmie za pośrednictwem platformy internetowej Logintrade.

6. Warunki udziału w przetargu:

· Oświadczenie o ważności koncesji na obrót paliwami gazowymi

· Oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy z Polską Spółką Gazownictwa (OSD).

7. Luvena S.A. zastrzega sobie prawo do :

· negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie

· prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z dostawców

· żądania dodatkowych informacji dotyczących dostawcy oraz jego oferty

· przeprowadzenia aukcji elektronicznej celem wyboru dostawcy

· zaproszenia do aukcji wybranych dostawców

· zakończenia przetargu bez rozstrzygnięcia

Luvena S.A. zastrzega, iż ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

Osoby kontaktowe:

W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym:

Agata Markowska
Dział Logistyki
tel: +48 61 8900 223
tel.kom. +48 785 998 028
email: agata.markowska@luvena.pl

Załącznik nr 1 - Zestawienie ilości gazu

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Gaz ziemny wysokometanowy 22000 kilowatt hour Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na dostawę i świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego na rok 2021"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...