Enquiry creation date: 2020-03-26

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

600-lecia 9

62-540 Kleczew

Tax Identification Number: 665-00-03-147

www.kwbkonin.pl

Purchaser:

Dariusz ...

Enquiry No. Z700/56454

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty w trybie PRZETARGU z DOGRYWKĄ w imieniu i na rzecz PAK Górnictwo Sp. z o.o.

1.Przedmiot zamówienia:
Regeneracja skrzyni biegów_TD25cs.
Zakres i warunki naprawy skrzyni biegów spycharki TD25 G:
Warunki naprawy:
1. Transport do i po naprawie na koszt Wykonawcy
2. Gwarancja 3000 godz. pracy lub 12 miesięcy
3. Naprawa musi być wykonana tylko przy użyciu części zalecanych przez DRESSTA Sp. z o. o.
4. Termin wykonania 12 dni roboczych licząc od dnia – przekazania do remontu
5. Przekazania do i po remoncie na podstawie protokołów przekazania.
6. W przypadku awarii w okresie gwarancji reakcja serwisu 48 godz. od zgłoszenia usterki.
Zakres naprawy:
1. Demontaż części,
2. Weryfikacja,
3. Legalizacja gwintów,
4. Montaż nowych części
5. Próby szczelności
Wymiana na nowe:
a. tarcz ciernych i pośrednich sprzęgieł poszczególnych przełożeń,
b. tarcz ciernych i pośrednich sprzęgieł kierunkowych,
c. wałka sprzęgieł kierunkowych, jarzm
d. łożysk,
e. pakietu uszczelnień,
f. uszkodzonych kolektorów,
g. zaworów hydraulicznych: selekcyjny, główny, modulacyjny,
h. ponadnormatywnie zużytych kół zębatych.
i. innych ponadnormatywnie zużytych lub uszkodzonych części (śrub, nakrętek, podkładek, pierścieni, tłoków dociskowych, piasty, zespołu piasty i koszy łożyskowych).

W/w usługa nie jest wykonywana w ruchu zakładu górniczego.
(Jakiekolwiek odstępstwa od specyfikacji przedmiotu zamówienia wymagają wyraźnego opisania w treści składanej oferty.)

2) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Wykonanie zgodnie z załączonym projektem umowy (jeśli został podłączony do ogłoszenia)
b) Warunki gwarancyjne: Oferent poda w swojej ofercie.
3) Warunki wykonania:
a) Transport na koszt Oferenta (jeśli dotyczy).
b) Termin realizacji usługi: Oferent poda w swojej ofercie.
4) Termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu poprawnej faktury.
Zamawiający działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 118) oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej ustawy.
5) Złożenie oferty handlowej jest:
a) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, regulaminu Internetowej Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz regulaminu prowadzenia postępowań zakupowych umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego,
b) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem wzoru umowy (jeżeli jest dołączony do zaproszenia), oświadczeniem o braku zastrzeżeń do projektu umowy i zobowiązaniem do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty oraz zobowiązaniem odesłania podpisanej umowy Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 5 dni od jej otrzymania,
c) potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
d) potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania ofert przez osobę składającą ofertę na Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
e) w przypadku udziału Oferenta w dogrywce potwierdzeniem akceptacji zawartych w opisie dogrywki warunków,
f) oświadczeniem Oferenta, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu udziału w niniejszym postępowaniu zakupowym, oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego,
g) oświadczeniem Oferenta, że jest czynnym podatnikiem VAT, a brak posiadania statusu czynnego podatnika VAT wymaga wyraźnego określenia w treści składanej oferty,
h) oświadczeniem Oferenta, że oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu, a w sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, jego oferta pozostanie wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
i) oświadczeniem Oferenta, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i wiedzę wymaganą do właściwego wykonania prac,
6) Oferty:
a) Oferty będą przyjmowane od dnia: 26.03.2020 od godz. 12.00.
b) Oferty będą przyjmowane do dnia: 03.04.2020 do godz. 10.00.
c) Składanie ofert częściowych: nie dotyczy.
d) Składanie ofert równoważnych: nie dotyczy.
e) Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
f) Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert i o ile nie określono inaczej, nie zwraca materiałów przesłanych w związku z ofertą.
g) Otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów.
h) Przewidywany termin wyboru najkorzystniejszej oferty: wyboru dokona PAK Górnictwo Sp. z o.o.
i) Kryterium wyboru oferty: cena.
j) Oferta musi zawierać:
- nazwę i siedzibę Oferenta oraz datę sporządzenia oferty,
- proponowane wynagrodzenie netto w PLN ze wszystkimi składnikami,
- adres mail’owy do prowadzenia korespondencji,
k) Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
- Złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
- Załączenie w internetowym formularzu dokumentów:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- referencje
- kosztorys ofertowy
7) Wadium: bez wadium
8) Oferent, jeżeli inaczej nie ujęto w załączonej umowie, zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Oferenta w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia,
b) za zwłokę w wykonaniu - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia za
każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Odrzucenia oferty gdy termin wykonania zaproponowany przez Oferenta nie spełnia wymagań Zamawiającego.
f) Zażądania od każdego Oferenta dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń lub oryginału dokumentów dopuszczających do postępowania.
g) Zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania.
h) Swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
i) Częściowego wyboru oferty - w ramach danej pozycji, lub – po wspólnym uzgodnieniu:
częściowego wyboru oferty również z jednej pozycji (jeśli dotyczy).
j) Stosowania dogrywki (np. aukcji lub negocjacji) do postępowań realizowanych w trybach które przewidują taką możliwość.
k) W sytuacji dogrywki w formie aukcji odmowy uznania zgłoszenia przez Oferenta problemów technicznych (uniemożliwiających udział w aukcji) w przypadku braku
uczestnictwa Oferenta w aukcji testowej.
l) Żądania od Oferenta pisemnego potwierdzenia cen na usługi objęte postępowaniem po zakończeniu aukcji.
m) W przypadku wyboru oferty żądania od Oferenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.
10) Pozostałe:
a) Przetarg nie odbywa się w myśl przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych, lecz przepisów wydanych przez Prezesa PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin
S.A. określających sposób realizacji zakupów.
b) Komunikacja z Oferentami w trakcie procesu zakupu będzie prowadzona przez platformę zakupową, faxem oraz pocztą elektroniczną.
c) Pytania należy kierować do kupca prowadzącego postępowanie: Dariusz Kopański, tel.63247-3509 e-mail Kopanski.Dariusz@zepak.com.pl
d) Usługi mogą być realizowane na podstawie podpisanej umowy lub zamówienia.

Opracował:
Dariusz Kopański
26.03.2020
Załączniki:
--------------Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Zadanie I 1 pcs Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "LUZK28_PAKG-039_Regeneracja skrzyni biegów_TD25cs"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.