Enquiry creation date: 2019-12-02

HUTA ŁABĘDY S.A.

Anny Jagiellonki 45

44-109 Gliwice

Tax Identification Number: 6310200831

www.hutalab.com.pl

Enquiry No. Z2108/84127

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

HUTA ŁABĘDY S.A zaprasza do  składania ofert handlowych na wykonanie  iglic fi 3mm  według rysunku technicznego w ilości 20 sztuk
Rysunek + warunki techniczne wykonania znajdują się w załącznikach.

Koszt dostawy po stronie Dostawcy.

 


Termin realizacji zamówienia - do 8 tygodni


Oferty handlowe należy składać na Platformie Zakupowej.


Cena jednostkowa netto winna zawierać wszystkie koszty .


Spółka nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert oraz innych kosztów związanych z udziałem Dostawcy w Postępowaniu zakupowym.


Termin realizacji zamówienia jest ostateczny i może być przedłużony wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego ( OWZ pkt 5 .1 ).


Jakiekolwiek odstępstwa od treści Zapytania ofertowego muszą być wyraźnie zaznaczone w ofercie.

 Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn Centralny zamawiającego przy Hucie Łabędy SA Gliwice ul. Metalowców 6.


Postępowanie Zakupowe realizowane jest w oparciu o dokument " Ogólne Warunki Zakupu HUTY ŁĄBĘDY S.A" stanowiący załącznik numer 8 do Regulaminu Zakupów.


Złożenie oferty handlowej przez oferenta jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem:


- treści zaproszenia do składania ofert


- warunków formalnych


- dokumentu pn. "Ogólne Warunki Zakupu HUTY ŁABĘDY S.A", który stanowi załącznik nr.8 do Regulaminu Zakupów.


Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany zakresu Postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.


Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zakończenia Postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyny takiej decyzji.


Dostawca w przypadku wyboru jego Oferty ma obowiązek potwierdzić złożone Zamówienie poprzez złożenie dokumentu Potwierdzenie zamówienia.


Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Termin ważności złożonej oferty handlowej- 30 dni.

  
Osoba kontaktowa w sprawach handlowych- Wiesława Kęska telefon 32 2347 362

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych - Dariusz Striżik  telefon  32 2347 210


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Iglica fi.3mm wg rys.2R.010.01 20 pcs Rysunek iglicy.pdf
Warunki techniczne wykonania iglic.pdf
Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "Wykonanie osprzętu- iglica fi 3mm według rysunku technicznego"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...