Enquiry creation date: 2019-11-08

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Świerże Górne

26-900 Kozienice

Tax Identification Number: 8120005470

Enquiry No. Z311/194591

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Witam serdecznie,

ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem opisanym w niniejszym zaproszeniu.

Miejsce oraz warunki dostawy:

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,26-900 Kozienice.

Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.

W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:

tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27

email: helpdesk@logintrade.net

Obowiązek informacyjny dla kontrahenta, osoby fizycznej wskazanej do kontaktu:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi - http://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie/pl/

Pozdrawiam

Robert Paduch

Specjalista Ds. Zakupów

Wydział Realizacji Dostaw i Monitoringu

Tel. (48) 614 10 29, email: robert.paduch@enea.pl


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. ZESTAW NAPRAWCZY DO POMP 10 pcs Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oryginalnych, fabrycznie nowych, nieużywanych nieregenerowanych ZESTAWÓW NAPRAWCZYCH - zgodnie z zapytaniem.

2. Zestawy naprawcze muszą być dedykowane do pomp DDA SD-S-SS/T/SS-1

3. Nie dopuszcza się produktów równoważnych.

4. TERMIN DOSTAWY: do 13.12.2019 R - w przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu proszę o zaproponowanie w ofercie innego.


Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień w sprawie zapytania są:

sprawy formalno-prawne:

Robert Paduch, tel. 48 614 10 29 email: robert.paduch@enea.pl


UWAGA WARUNKI DODATKOWE POSTĘPOWANIA:

1. W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) ze skutkiem natychmiastowym (bez wyznaczania dodatkowego terminu), niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym punkcie.

2. W przypadku odstąpienia od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia (przez wartość brutto zamówienia Strony traktują łączną wartość wszystkich dostaw określonych w zamówieniu.

3. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadcza, że zapoznał się z ww. warunkami zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń. 

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Questions to the inquiry "ZAKUP I DOSTAWA ZESTAWÓW NAPRAWCZYCH DO POMP - KZR-PR.2110.159.2019"

Item Question title Date of question Status
1. pytanie 2019-11-12 13:47


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...