Enquiry creation date: 2019-07-17

JZR Sp. z o.o.

Węglowa 4

44-268 Jastrzębie - Zdrój

Tax Identification Number: 633-19-71-048

www.jzr.pl

Enquiry No. Z495/204115

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://jzr.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Proszę o przedstawienie oferty na dostawę nowych kształtowników produkcji europejskiej z datą produkcji nie starszą niż 1 rok. Proszę w opisie podać długości oferowanych kształtowników.Oferta powinna zawierać:

- cenę netto w zł/kg,

- termin płatności: preferowany przelew 90 dni od daty dostarczenia faktury. Prosimy również o podanie skonta procentowego za skrócenie terminu płatności do 30 i 14 dni.

- termin realizacji - do 3 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia,

- termin obowiązywania gwarancji,

- kraj pochodzenia / producent.


I. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU OZNACZA AKCEPTACJĘ PONIŻSZYCH WARUNKÓW REALIZACJI DOSTAW:

1.Kupujący zastrzega sobie prawo korygowania ilości o +/- 20% ogólnej ilości zamawianych wyrobów hutniczych, przy czym przekroczenie to możne wystąpić sumarycznie na jednej lub kilku pozycjach, co nie zmienia warunków przetargu.

2. Warunki dostaw (na koszt oferenta LOCO magazyn JZR Sp. z o.o.).

3. Wymagane świadectwo jakości wraz z dostawą towaru (atest producenta 3.1 - dla wyrobów hutniczych).

4. Kupujący może obciążyć Sprzedawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

5. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia brutto w przypadku wycofania się z dostaw.

6. W przypadku wcześniejszego wpływu faktury od wykonania świadczenia, termin zapłaty będzie liczony od daty wykonania dostawy.

7. Brak dostarczenia atestu wraz z dostawą towaru, będzie podstawą do odmowy przyjęcia towaru przez magazyn lub przesunięcia terminu płatności o czas dostarczenia atestu.

8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz terminu realizacji.

9. Przy dostawie do naszych magazynów przedmiot dostawy będzie przekazany wraz z dokumentem dostawy.

10. Należności wynikające z niniejszego zamówienia nie mogą być przedmiotem cesji, sprzedaży itp. bez pisemnej zgody Zamawiającego. Postanowienie to dotyczy należności głównych jak i ewentualnych odsetek.

11. Wszelka zmiana warunków realizacji zamówienia określonych w jego treści - nawet nieistotna - wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego.

12. Sprzedawca oświadcza, że oferowany towar jest wolny od wad prawnych, praw autorskich i praw majątkowych osób trzecich.

13. Oświadczamy, że nasza firma jest czynnym płatnikiem VAT.

14. Oferenci, którzy nie dostarczali materiałów do JZR Sp. z o.o., mogą być zobowiązani do przesłania danych finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) oraz innych informacji uzupełniających.

15. Minimalny okres ważności oferty rozpoczyna się w dniu złożenia oferty, a kończy się nie wcześniej niż z dniem zakończenia procedury wyboru dostawcy.

16. Oferent oświadcza ,że zapoznał się z Kodeksem Etyki Grupy JSW znajdującym się na stronie www.jzr.pl.

17. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo upublicznienia informacji przedstawionych w ofercie na potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do publicznej wiadomości przez podmiot dominujący wobec JZR Sp. z o.o. – JSW S.A. – w związku z notowaniem papierów wartościowych JSW S.A. na giełdzie.

18. Wszystkie dostarczone materiały powinny posiadać trwałe i czytelne oznaczenie gatunku materiału oraz numeru wytopu naniesione przez producenta wyrobów hutniczych (wyroby nie mogą mieć oznak szlifowania oryginalnych wytopów i przebijania numerów), które muszą być zgodne z dokumentem dostawy.

19. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.jzr.pl/o-nas/ochrona-danych-osobowych/


II. POZOSTAŁE WARUNKI:

1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w ramach pozycji.

2. Oferta powinna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

3. Zakup zostanie przeprowadzony w oparciu o:

- ofertę elektroniczną,

- aukcję elektroniczną.

4. Postępowanie jest poufne.

5. JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej – aukcji.

6. Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane potwierdzenie o ich udziale w licytacji elektronicznej.

7. Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwila otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej.

8. Z tytułu odrzucenia ofert, oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

9. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin przetargowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.jzr.pl w zakładce przetargi.

10 Dodatkowych informacji udziela: Dział EZ -Daniel Kozyra - tel. 32 72 15 182 e-mail: dkozyra@jzr.pl

11. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- uznania, ze przetarg nie dał rezultatu,
- unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. KĄTOWNIK 60x60x8 S355J2G3 1100 kg Read
2. KĄTOWNIK 80x80x10 S235JRG2 860 kg Read
3. KĄTOWNIK 40x40x5 S235JRG2 530 kg Read
4. CEOWNIK 50 S355J2G3 200 kg Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "ZAKUP NOWYCH KSZTAŁTOWNIKÓW"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...