Enquiry creation date: 2019-07-17

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z76/279910

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodna z SIWZ 139/P/2019
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup fabrycznie nowego, zarejestrowanego jako pojazd uprzywilejowany, specjalnego sanitarnego ambulansu typu C – 1 szt. dla Zakładowej Straży Pożarnej w Grupie Azoty S.A.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres i specyfikację zamówienia określono w załączonej dokumentacji technicznej – Załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ.
3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
Warunki techniczne określone w Załączniku nr 8 do SIWZ.
4. Harmonogram zadania:
Nie dotyczy
5. Termin/-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
15.09.2019 r.
6. Warunki gwarancji
Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 24 m-ce liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

Powyższy wymóg min. 24 m-ce gwarancji stanowi warunek formalny obligatoryjny dopuszczający ofertę do oceny.

Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Wykonawcę właściwą pozycją wolną od wad na koszt Wykonawcy.

7. Wizja lokalna
Nie dotyczy.

I. PODWYKONAWSTWO, KONSORCJUM.
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
Przez Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną, która zawarła z Wykonawcą, zaakceptowaną przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.
Powierzenie przez Wykonawcę części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcy wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. W tym celu Wykonawca, przed powierzeniem prac podwykonawcy przestawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z podwykonawcą.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie Podwykonawców poprzez wypełnienie Załącznika nr 7 (Lista Podwykonawców), wraz z dokumentami uprawniającymi Podwykonawcę do realizacji danego zakresu prac jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników
jak za własne działania lub zaniechania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach zlecić część robót bezpośrednio podwykonawcy.

Wykonawca nie może zlecić Podwykonawcom realizacji całości zakresu zamówienia.

----------------------------------------------------------
Konsorcjum. Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia w formie konsorcjum. 
W przypadku konsorcjum należy do oferty dołączyć Umowę zawierającą, co najmniej:
1. oznaczenie stron,
2. oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,
3. oznaczony czas trwania Umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia, niedopuszczalne jest załączanie Umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),
4. określenie zakresu działania poszczególnych stron Umowy,
5. potwierdzenie solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego,
6. sposób ustania konsorcjum.

Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki niniejszej specyfikacji.

II. CENA OFERTY

W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Oferowane ceny netto należy określić w PLN.
Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie. Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedstawiona w ofercie cena całkowita zadania netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalno-merytoryczne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ, a na Platformie Zakupowej umieścić podpisany skan.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Zakup fabrycznie nowego ambulansu typu C 1 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 139/P/2019

Offer evaluation criteria

  1. Price - 70%
  2. Warranty - 10%
  3. References - 20%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Przetarg 139/P/2019 Zakup fabrycznie nowego ambulansu typu C - 1 sztuka dla Zakładowej Straży Pożarnej w Grupie Azoty S.A. "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...