Enquiry creation date: 2019-07-11

Pfeifer & Langen Polska S.A.

Mickiewicza 35

60-837 Poznań

Tax Identification Number: 7840003412

Enquiry No. Z122/140489

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:


Dzień dobry,

w związku z wymianą samochodu w grupie Pfeifer & Langen w Polsce:

- Pfeifer & Langen Polska S.A.

- Pfeifer & Langen Marketing Spółka z o.o.

proszę o złożenie oferty na samochód osobowy marki Volkswagen Passat wg załączonej konfiguracji.

Potwierdzeniem dokonania zakupu będzie podpisane zamówienie przez Zarząd.

Zakup za gotówkę.

Zakup dla spółki:

Pfeifer & Langen Polska S.A.

ul. Mickiewicza 35

60-837 Poznań

NIP: 784-00-03-412

Regon: 630368689

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS nr 0000080986

Obecnie w grupie Pfeifer & Langen posiadamy 80 samochodów służbowych, w tym 72 z grupy Volkswagen.

Zamawiane auto musi posiadać pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe. Złożenie oferty wiąże się z akceptacją tego warunku.

Proszę składać oferty w cenach netto.

Dostawa samochodu do zakładu spółki Kupującego: ul. Niedziałkowskiego 27; 63-000 Środa Wlkp.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy

Daniel Zachciał

tel. 605 267 188

daniel.zachcial@diamant.pl

W przypadku uzyskania zbliżonych cen przeprowadzimy aukcję internetową.

Termin składania ofert: do czwartku 18.07.2019r.

W przypadku gdy zdecydujemy się na aukcję internetową zostanie ona przeprowadzona prawdopodobnie w poniedziałek 22.07.2019r. - godzina zostanie podana.

Zasady przystąpienia do zapytań ofertowych:

1. Kupujący korzysta z platformy zakupowej przygotowanej przez Logintrade S.A., jako narzędzia do kontaktów z dostawcami i oferentami, w szczególności poprzez zapytania zakupowe mające na celu dokonywanie przez Kupującego zakupu towarów i usług.

2. Oferty handlowe (dalej: oferty) odbierane są przez Kupującego wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej. Rejestracja w bazie dostawców Kupującego, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne. Potencjalny dostawca musi zarejestrować się w bazie dostawców Kupującego, co wiąże się z uzyskaniem loginu i hasła do korzystania z platformy zakupowej, przeglądania zapytań i składania ofert.

3. Wprowadzenie oferty dostawcy do systemu platformy zakupowej nie oznacza, że Kupujący potwierdza otrzymanie oferty. Potwierdzenie otrzymania oferty przez Kupującego dokonywane będzie na każdorazowe żądanie oferenta i nie oznacza jej przyjęcia przez Kupującego. Wyłącza się stosowanie art. 66, 661 oraz 682 Kodeksu cywilnego.

4. Zapytanie zakupowe (postępowanie zakupowe) prowadzone przez Kupującego nie jest aukcją w rozumieniu kodeksu cywilnego.

5. Składając ofertę oferent określa termin do jej przyjęcia, nie krótszy jednak niż czas trwania postępowania zakupowego.

6. Przyjęcie oferty nie oznacza zawarcia umowy między Kupującym a wybranym oferentem. Umowa sprzedaży towarów lub usług między Kupującym a wybranym oferentem wymaga dla swojej ważności formy pisemnej (umowy lub zamówienia dokonanego przez uprawnionego reprezentanta Kupującego). W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu miesiąca od poinformowania wybranego oferenta o wyborze oferty, wynik postępowania zakupowego i wybór oferenta przestają wiązać strony.

7. Kupujący ma prawo do:

a) Nie informowania oferentów i potencjalnych dostawców o przebiegu i wyniku postępowania zakupowego. Informacja o wyborze oferty przesyłana jest przez Kupującego wyłącznie podmiotowi, którego oferta została przyjęta. Brak udzielenia odpowiedzi co do wyboru oferty oznacza, że oferta ta nie została wybrana przez Kupującego;

b) Anulowania postępowania zakupowego, bez podania przyczyn. Oferty złożone przez oferentów uważane są wówczas za niewiążące. Oferentom nie przysługują wobec Kupującego żadne roszczenia z tego tytułu;

c) Zmiany warunków postępowania zakupowego, w szczególności rodzaju i ilości towarów i usług. Zmiana warunków akcji ofertowych musi się odbyć w taki sposób, który umożliwi oferentom dostosowanie ofert do nowych warunków zapytania. Oferentom nie przysługują wobec Kupującego żadne roszczenia co do postępowania zakupowego sprzed zmiany jej warunków;

d) Zmiany terminu do złożenia ofert, podjęcia decyzji co do wyboru oferty, a także odstąpienia od postępowania zakupowego bez uprzedniego powiadomienia oferentów i bez podania;

e) zadawania oferentom za pośrednictwem platformy zakupowej wszelkich zapytań dodatkowych przewidzianych funkcjonalnością programu, jakie okażą się niezbędne do podjęcia decyzji o wyborze dostawcy.

8. Oferentom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników postępowania zakupowego.

9. Regulamin platformy zakupowej dostępny jest w panelu rejestracyjnym lub w innym miejscu wskazanym przez Logintrade S.A. i ma zastosowanie do postępowań zakupowych.

="msonormal">

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Volkswagen Passat Combi 2,0TDI 110kW/150KM DSG 1 pcs VW Passat 2-0 TDI 150KM DSG.pdf
Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup samochodu Volkswagen Passat Combi 2,0 TDI 150KM DSG"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...