Enquiry creation date: 2019-06-18

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Enquiry No. Z521/248819

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://lotos.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Grupa LOTOS SA. (zwana dalej „Zamawiającym”) z siedzibą w Gdańsku 80-718 Gdańsk, zaprasza Dostawców do złożenia oferty w procesie wyboru kontrahenta na dostawę:

Taśma czarna do Zebry TLP2824 (Zebra 2300 Series Ribbon) - 20 sztuk

-ZEBRA 2300 SERIES RIBBON PART# 800132-002 57 mm X74M WAX RIBBON – rolka pasująca do ZEBRA TLP2824-Z

Etykiety Białe do Zebry TLP2824-Z (etykiety kartonowe 43/71 ze znacznikiem 1000 szt z wykrojnikiem 709 dm -15 sztuk

- (etykiety kartonowe 43/71 ze znacznikiem 1000 szt. z wykrojnikiem 709 dm S/N 1012705575 ZP 134116 ID 09321);


Sposób złożenia oferty, ceny i warunki dostawy
1. Drogą elektroniczną za pomocą platformy zakupowej Logintrade.
2. Cena netto w PLN za wykonanie zlecenia uwzględniająca wszelkie niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę prac koszty (dojazd, oczekiwanie, ubezpieczenie, robociznę).
3. Możliwy termin wykonania dostawy licząc od dnia złożenia zamówienia.
4. Warunki płatności - płatność po usłudze, oczekiwana 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. Numer konta bankowego wykonawcy na które będą regulowane należności.
6. Okres gwarancji i rękojmia na dostarczony produkt.
7. Termin ważności oferty – min. 60 dni od upływu wyznaczonego terminu na składanie ofert.
8. Upoważnienie dla osób, które składają oświadczenia w imieniu oferenta, jeżeli wynika to z rejestru.
9. Oferent składając ofertę automatycznie akceptuję warunki które określają dokumenty Bezpieczeństwa i OWZ znajdujących się na stronie:
http://www.lotos.pl/1327/grupa_kapitalowa/dla_dostawcow/wzory_umow,
UWAGA:
1. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią niniejszego dokumentu.
2. Złożenie oferty będzie uznane za akceptację zasad prowadzonego postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.
3. Przed sporządzeniem oferty możliwa jest konsultacja z osobą wskazaną w postępowaniu.
4. Przedstawiciele Wykonawcy przebywający na terenie i platformie Zamawiającego zobowiązani są do przestrzegania zasad Bezpieczeństwa.
5. Cena podana w ofercie powinna być określona jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości (bez tzw. widełek cenowych).
6. Ceny podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na potrzeby porównania ofert.

Informacje dodatkowe:
1. Dostawa do siedziby zamawiającego DDP
2. Nowy

Klauzule CSR
1.1 BHP i Ochrona środowiska
Wykonawca oświadcza, że przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska, w szczególności w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń, dokonania zgłoszeń i składania informacji oraz respektowania ograniczeń korzystania ze środowiska, wykorzystania potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym w tym, w szczególności należytej gospodarki odpadami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że postępuje zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i podejmuje działania ograniczające negatywny wpływ własnej działalności na środowisko naturalne.
1.2 Przestrzeganie praw człowieka
Wykonawca oświadcza, iż w zakresie dotyczącym zatrudnienia stosuje w prowadzonej działalności gospodarczej obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa krajowego oraz wspólnotowego, w tym w szczególności Kodeks pracy oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie.
1.3 Wpływ na społeczeństwo - działania integrujące
Wykonawca oświadcza, iż uwzględnia w swojej działalności gospodarczej również problematykę społeczną i dąży do maksymalizacji integracji wartości społecznych, środowiskowych, etycznych i tych związanych z prawami człowieka, z działalnością swoją, innych zainteresowanych stron i społeczeństwa jako całości.
1.4 Brak konfliktu interesów
Wykonawca oświadcza, że w przypadku wyboru jego oferty i zawarcia umowy na realizację przedmiotu zapytania ofertowego, wyraża zgodę na umieszczenie w umowie zapisów o następującej treści:
1. Wykonawca oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, w dacie podpisania Umowy, nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla należytego wykonywania Umowy przez Wykonawca, wpływać na jego bezstronność, jakość wykonywanych przez niego prac lub usług, niezależność lub rzetelność,
2. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w zakresie wymaganym dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmować działania zmierzające do unikania konfliktu interesów,
3. Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji Umowy, w przypadku podejrzenia zaistnienia ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie poinformuje na piśmie Grupę LOTOS S.A. o takim podejrzeniu, wskazując jego uzasadnienie i przedstawi propozycję wszelkich niezbędnych działań mających na celu zapobieżenie konfliktowi, uwzględniając szeroko pojęty interes Grupy LOTOS S.A. oraz stosowane przez niego zasady etyki biznesu,
1.5 Klauzula antykorupcyjna
1. Wykonawca oświadcza, że nie oferował, ani nie przekazywał żadnych korzyści majątkowych ani osobistych w celu wywarcia wpływu na decyzję Grupy LOTOS S.A. o wyborze oferty w postępowaniu wyboru kontrahenta nrZ521/248819 dotyczącym dostawy materiałów eksploatacyjnych, nie wpływał na wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawca lub innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na wynik w/w postępowania.


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. taśma czarna do Zebry TLP2824-Z 20 pcs Read
2. taśma biała do Zebry TLP2824-Z 15 pcs Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Taśma czarna Zebra i etykiety białe Zebra TLP2824-Z"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...