Enquiry creation date: 2019-06-18

PKPE Holding Sp. z o.o.

ul. Hoża 63/67

00-681 Warszawa

Tax Identification Number: 527-272-92-78

www.pkpenergetyka.pl

Enquiry No. Z778/165496

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://pkpenergetyka.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Dzień dobry,

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Sekcja Specjalna ds. Utrzymania Pojazdów Kolejowych, zaprasza do złożenia oferty cenowej na okoliczność dostawy benzyny ekstrakcyjnej w opakowaniach 5 L.

Dostawa materiału na koszt Sprzedawcy, do Dąbrowy Górniczej Strzemieszyce ul. Towarowa 2.

W ofercie proszę wpisać dokładnie ile wyniesie termin realizacji zamówienia.

Pozostałe istotne warunki zamówienia:

1. okres gwarancji – nie mniej niż 12 miesięcy od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu;

2. termin realizacji zamówienia - nie więcej niż 3 dni robocze od daty otrzymania zamówienia;

3. termin płatności – 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT;

4. termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert;

5. kryterium oceny ofert – 100% ceny netto,

6. żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia, bez podania przyczyn, w tym również w sytuacji, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

8. Materiał należy dostarczyć do Sekcji Specjalnej ds. Utrzymania Pojazdów Kolejowych w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach ul. Towarowa 2

9. Osoba do kontaktu Pan Krzysztof Skiba tel. 697 040 967 adres e-mail k.skiba@pkpenergetyka.pl

10. Osoba do kontaktu w sprawach technicznych Pani Bożena Kornobis tel. 697 049 540 adres e-mail b.kornobis@pkpenergetyka.pl


Koszt transportu: leży po stronie Dostawcy

Termin składania ofert – 24.06.2019 do godziny 10:00.

W ofercie należy wskazać:

1. cenę netto

a) benzyny ekstrakcyjnej w opakowaniach 5 L;

2. termin realizacji zamówienia;

3. okres gwarancji;

4. zgodę na termin wskazany powyżej;

5. potwierdzenie terminu związania z ofertą.

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

Koszt transportu: po stronie dostawcy
Miejsce dostawy: siedziba
Termin płatności: 30 dni

Dodatkowe warunki formalne:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury bez podania przyczyny unieważnienia.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. BENZYNA EKSTRAKCYJNA W OPAKOWANIACH 5 L 40 OP Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup i dostawa benzyny ekstrakcyjnej dla Sekcji Specjalnej D.G. Strzemieszyce"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...