Enquiry creation date: 2019-06-18

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

600-lecia 9

62-540 Kleczew

Tax Identification Number: 665-00-03-147

www.kwbkonin.pl

Purchaser:

Dariusz ...

Enquiry No. Z9/294046

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://kwbkonin.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna (Zamawiający) w imieniu i na rzecz PAK KWB Adamów S.A.
zaprasza do złożenia oferty pisemnej w trybie przetargu z dogrywką na wycenę materiałów w pakiecie.

I. Przedmiot zamówienia:
a) wycena wartości materiałów wg Załącznika Nr 1 - wykaz materiałów (w załączeniu).
II. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1.Wycenę materiałów dokonuje rzeczoznawca majątkowy poprzez sporządzenie pisemnej opinii o wartości materiału w formie operatu szacunkowego, który określa wartość i powinien być zgodny z przepisami oraz standardami Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych.
2.Operaty sporządzone będą na potrzeby sprzedaży PAK KWB Adamów S.A.
a) szczegółowa lokalizacja materiałów :
- PAK KWB Adamów Warenka (gm. Turek).
3. Kalkulując cenę oferty Wykonawca powinien uwzględnić specyfikację przedmiotu wykonania wycen.
III. Warunki wykonania:
a) termin: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał operat w okresie 10 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia od Zamawiającego,
b) obowiązek pozyskania wszelkich innych niezbędnych danych i materiałów koniecznych do wykonania obciąża Wykonawcę,
c) Wykonawca wybrany do realizacji przedmiotu przetargu sporządzi operat szacunkowy na cały pakiet materiałów zawartych w załączniku w rozbiciu na poszczególne materiały po otrzymaniu pisemnego zamówienia od Zamawiającego,
d) operat szacunkowy należy wykonać w formie papierowej w 2 egzemplarzach, dodatkowo dołączyć tożsamą wersję elektroniczną.
IV. Termin i forma płatności: Wykonawca wystawi fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT, płatność przelewem bankowym w walucie PLN na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni po otrzymaniu poprawnej faktury.
V. Złożenie oferty handlowej jest:
a) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści niniejszego zaproszenia do składania ofert, regulaminu Internetowej Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Zakupów umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego,
b) potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
c) potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania ofert w imieniu Wykonawcy przez osobę składającą ofertę na Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
d) w przypadku udziału Oferenta w dogrywce potwierdzeniem akceptacji zawartych w opisie dogrywki warunków,
e) oświadczeniem Oferenta, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu udziału
w niniejszym postępowaniu zakupowym, oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego,
f) oświadczeniem Oferenta, że jest czynnym podatnikiem VAT, a brak posiadania statusu czynnego podatnika VAT wymaga wyraźnego określenia w treści składanej oferty,
g) oświadczeniem Oferenta, że oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego
w niniejszym zaproszeniu, a w sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, jego oferta pozostanie wiążąca w okresie ujętym
w niniejszym zaproszeniu.
VI. Oferty:
a) Oferty będą przyjmowane od dnia: 01.07.2019r. od godz. 8:00.
b) Oferty będą przyjmowane do dnia: 05.07.2019r. do godz. 13:00.
c) Składanie ofert częściowych: Niedopuszczalne.
d) Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
e) Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert i o ile nie określono inaczej nie zwraca materiałów przesłanych w związku z ofertą.
f) Otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów.
g) Przewidywany termin wyboru najkorzystniejszej oferty: 10.07.2019r.
h) Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
i) Oferta musi zawierać:
a) dane Oferenta składającego ofertę,
b) propozycję ceny jednostkowej netto i brutto w PLN za wykonaną wycenę ze wszystkimi składnikami,
c) adres mail’owy do prowadzenia korespondencji,
j) Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
a) Złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
b) Załączenie w internetowym formularzu dokumentów:
(1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
(2) informację, czy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców; w przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi należy wskazać nazwy i siedziby podwykonawców wraz z numerem uprawnień,
(3) kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania wartości przedmiotu niniejszego przetargu aktualne na dzień składania ofert.
VII. Wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
VIII. Oferent, jeżeli inaczej nie ujęto w niniejszym zaproszeniu, zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za tę część przedmiotu zamówienia, której dotyczy odstąpienie,
b) za zwłokę w wykonaniu - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 200 zł,
IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Odrzucenia oferty, jeżeli jej treść jest niezgodna z zaproszeniem do złożenia Oferty.
b) Zażądania od każdego Oferenta dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń lub oryginału dokumentów dopuszczających do postępowania.
c) Zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania.
d) Swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
e) Stosowania dogrywki (np. aukcji lub negocjacji) do postępowań realizowanych w trybach, które przewidują taką możliwość.
f) W sytuacji dogrywki w formie aukcji odmowy uznania zgłoszenia przez Oferenta problemów technicznych (uniemożliwiających udział w aukcji) w przypadku braku uczestnictwa Oferenta w aukcji testowej.
g) Żądania od Wykonawcy pisemnego potwierdzenia ceny na usługę objętą postępowaniem.
h) W przypadku wyboru oferty żądania od Wykonawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.
X. Pozostałe:
a) Przetarg nie odbywa się w myśl przepisów zawartych w ustawie prawo zamówień publicznych.
b) Oglądanie wystawionych do wyceny materiałów możliwe jest w dniach roboczych w godzinach: 7:00 do 13:00 po telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą postępowanie: Dariusz Tusznio, e-mail: Tusznio.Dariusz@kwbkonin.pl,
c) Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań w formie pisemnej do trzech dni roboczych przed dniem rozpoczęcia zbierania ofert, a odpowiedzi zostaną opublikowane do dnia rozpoczęcia zbierania ofert. Pytania należy kierować do osoby prowadzącej postępowanie: Dariusz Tusznio, e-mail: Tusznio.Dariusz@kwbkonin.pl,
d) Komunikacja z Oferentami w trakcie procesu zakupu będzie prowadzona przez platformę zakupową, faxem oraz pocztą elektroniczną.
e) Usługa może być realizowana na podstawie zamówienia.
Załączniki:
1. Wykaz materiałów.

Kazimierz Biskupi, 18.06.2019r.


Opracował: Dariusz Tusznio


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "EZ44 Wycena materiałów wg załącznika"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...