Enquiry creation date: 2019-06-17

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

600-lecia 9

62-540 Kleczew

Tax Identification Number: 665-00-03-147

www.kwbkonin.pl

Enquiry No. Z3297/13119

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://kwbkonin.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna w imieniu PAK Górnictwo Sp. z o.o.( Zamawiający)zaprasza do złożenia oferty pisemnej
w trybie przetarg z dogrywką na zakup i dostawę olejów i smaru:
1. Przedmiot zamówienia:
  1. Olej przekładniowy GL 5 80W90, MIL-L2105C/D, CN 2710 1987 w ilości 800 litrów
   (opakowania 200 do 215 l) - referencje Liugong, Dreesta.
  2. Olej hydrauliczny L-HV 32,DIN 51524 cz.3, CN 2710 1983 w ilości 1000 litrów - referencje Liugong, Dreesta.
   (opakowania 200 do 215 l) - referencje Liugong, Dreesta.
  3. Olej hydrauliczno-przekładniowy TO-4 10W, HMS B21-0006, TO-4 lub C-4, CN 2710 1999 w ilości 1200 litrów (opakowania 200 do 215 l).
  4. Olej przekładniowy Hipol ATF II D, , CN 2710 1987 w ilości 60 litrów - wyłącznie wskazany produkt.
  5. Olej silnikowy Valvoline Premium Blue 7800 15W40, CN 2710 1981 w ilości 1248 litrów
   (opakowania 208 l) -wyłącznie wskazany produkt
  6. Olej silnikowy Platinum Ultor Extreme ACEA, E4,E7, CF/SL 10W40 w ilości 820 litrów(opakowania 205 l) - wyłącznie wskazany produkt.
  7. Olej silnikowy Platinum Ultor Diesel 15W50, API: CF-4/CF/SJ: MAN 270 i 271: DEUTZ:DQC, w ilości 410 litrów(opakowania 205 l)
   - wyłącznie wskazany produkt.
  8. Smar EP-2 w ilości 581 kilogramów ( 2 x 180 kg + 13 x 17 kg).
  9. Olej silnikowy superol CD 10W, CN 2710 1981 w ilości 3000 litrów (opakowania 200 do 215 l) - referencje Liugong.
 10. Olej silnikowy Turdus Powertec CI-4 15W40, CN 2710 1981 w ilości 1000 litrów (opakowania 200 l) - wyłącznie wskazany produkt.
 11. Olej hydrauliczno-przekładniowy TO-4 SAE 30, TO-4 i C-4, CN 2710 1999 w ilości 800 litrów (opakowania 200 do 215 l)
   - referencje Liugong.
  
  UWAGA!
1. Procedurę związana z ofertowaniem prowadzi PAK KWB Konin S.A., natomiast zamówienie przygotuje spółka PAK Górnictwo.
2. Związanie umową nastąpi pomiędzy wybranymi dostawcami a spółką PAK Górnictwo.
3. PAK Górnictwo ma uprawnienia do zakupu olejów w procedurze zawieszonej akcyzy .
4. Jeżeli w postępowaniu wskazano nazwy handlowe produktu należy składać oferty wyłącznie na te produkty! !!!
5. W złożonej ofercie należy wskazać producenta, nazwę handlową, wielkość opakowania każdego oferowanego produktu
  oraz termin ważności złożonej oferty.
6. Do każdego zaoferowanego produktu obowiązek dołączenia karty technicznej w języku polskim.

[Jakiekolwiek odstępstwa od specyfikacji przedmiotu zamówienia wymagają wyraźnego opisania w treści składanej oferty.]
2) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Materiał musi być fabrycznie nowy, a w przypadku wskazanych produktów PAK Górnictwo nie dopuszcza odpowiedników innych producentów.
b) Do materiałów dostarczanych należy załączą atest lub certyfikat jakości, aktualną kartę charakterystyki.
c) Warunki gwarancyjne – minimum12 miesięcy od daty dostawy; Dostawca w treści oferty może podać lepsze warunki gwarancyjne.
3) Warunki dostaw/wykonania:
a) Transport na koszt Dostawcy.
b) Termin: W ciągu 5 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia.
c) Miejsce i godziny odbioru: Magazyn wskaże PAK Górnictwo w zamówieniu w godzinach od 6:00 do 13:00, wyłącznie w dni robocze.
d) Wymagane dokumenty w momencie fizycznej dostawy: WZ lub kopia faktury.
e) Wymagane jest poprawne zaadresowanie oraz umieszczenie numeru zamówienia w widocznym miejscu elementu dostawy - brak pełnego i poprawnego adresu dostawy lub brak numeru zamówienia umieszczonego w widocznym miejscu może spowodować odmowę przyjęcia przesyłki.
f) W przypadku gdy rozładunek zamówionego materiału wymaga dodatkowego rozładunku i załadunku materiału przeznaczonego dla innych Odbiorców, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy jego rozładunku.
4) Termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu oryginału poprawnej faktury.
5) Złożenie oferty handlowej jest:
a) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, regulaminu Internetowej Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz regulaminu prowadzenia postępowań zakupowych umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego,
b) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem wzoru umowy (jeżeli jest dołączony do zaproszenia), oświadczeniem o braku zastrzeżeń do projektu umowy i zobowiązaniem do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty oraz zobowiązaniem odesłania podpisanej umowy Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 5 dni od jej otrzymania,
c) potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
d) potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania ofert przez osobę składającą ofertę na Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
e) w przypadku udziału Oferenta w dogrywce potwierdzeniem akceptacji zawartych w opisie dogrywki warunków,
f) oświadczeniem Oferenta, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu udziału w niniejszym postępowaniu zakupowym, oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego,
g) oświadczeniem Oferenta, że jest czynnym podatnikiem VAT, a brak posiadania statusu czynnego podatnika VAT wymaga wyraźnego określenia w treści składanej oferty,
h) oświadczeniem Oferenta, że oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu, a w sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, jego oferta pozostanie wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
6) Oferty:
a) Oferty będą przyjmowane od dnia: 19.06.2019 od godz. 11.00.
b) Oferty będą przyjmowane do dnia: 28.06.2019 do godz. 10.00.
c) Składanie ofert częściowych: dopuszczalne.
d) Składanie ofert równoważnych: Niedopuszczalne.
e) Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
f) Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert i o ile nie określono inaczej nie zwraca materiałów przesłanych w związku z ofertą.
g) Otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów.
h) Przewidywany termin wyboru najkorzystniejszej oferty: 05.07.2019.
i) Kryterium wyboru oferty - cena.
j) Oferta musi zawierać:
i) dane Oferenta składającego ofertę,
ii) proponowane wynagrodzenie netto w PLN ze wszystkimi składnikami,
iii) adres mail’owy do prowadzenia korespondencji,
k) Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
i) Złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
ii) Załączenie w internetowym formularzu dokumentów:
(1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
7) Wadium: nie dotyczy.
8) Oferent, jeżeli inaczej nie ujęto w załączonej umowie, zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy/Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia,
b) za zwłokę w dostawie/wykonaniu - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki, nie mniej niż 200 zł,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Odmowy przyjęcia dostawy w przypadku braku pełnego i poprawnego adresu dostawy i numeru magazynu oraz braku numeru zamówienia umieszczonego w widocznym miejscu elementu dostawy.
b) Odmowy przyjęcia dostawy w przypadku braku dokumentów identyfikujących dostawę ("WZ", faktura lub list przewozowy) lub braku dokumentów określonych w punkcie 3D.
c) Odmowy rozładunku w przypadku gdy rozładunek dostarczonego materiału wymaga dodatkowego rozładunku i załadunku materiału przeznaczonego dla innych Odbiorców.
d) Odmowy rozładunku materiałów dostarczonych po godzinie 13:00.
e) Odrzucenia oferty gdy termin dostawy zaproponowany przez Dostawcę nie spełnia wymagań Zamawiającego.
f) Zażądania od każdego Oferenta dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń lub oryginału dokumentów dopuszczających do postępowania.
g) Zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania.
h) Swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
i) Częściowego wyboru oferty - w ramach danej pozycji, lub – po wspólnym uzgodnieniu: częściowego wyboru oferty również z jednej pozycji.
j) Stosowania dogrywki (np. aukcji lub negocjacji) do postępowań realizowanych w trybach które przewidują taką możliwość.
k) W sytuacji dogrywki w formie aukcji odmowy uznania zgłoszenia przez Oferenta problemów technicznych (uniemożliwiających udział w aukcji) w przypadku braku uczestnictwa Oferenta w aukcji testowej.
l) Żądania od Dostawcy/ Wykonawcy pisemnego potwierdzenia cen na materiały/usługi objęte postępowaniem.
m) W przypadku wyboru oferty żądania od Dostawcy/ Wykonawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.
10) Pozostałe:
a) Przetarg nie odbywa się w myśl przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych, lecz przepisów wydanych przez Prezesa PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. określających sposób realizacji zakupów.
b) Komunikacja z Oferentami w trakcie procesu zakupu będzie prowadzona przez platformę zakupową, faxem oraz pocztą elektroniczną.
c) Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań w formie pisemnej do trzech dni roboczych przed dniem określonym rozpoczęcia zbierania ofert, a odpowiedzi zostaną opublikowane do dnia rozpoczęcia zbierania ofert. Pytania należy kierować do kupca prowadzącego postępowanie: Krzysztof Grochowski, 63 247 53 64, grochowski.krzysztof@kwbkonin.pl
d) W przypadku konieczności ponownego zakupu materiału ujętego w wybranej ofercie i potwierdzenia przez Dostawcę utrzymania ceny oraz dostępności, Zamawiający pozostawia sobie możliwość złożenia ponownego zamówienia.
e) Dostawy mogą być realizowane na podstawie podpisanej umowy lub zamówienia.
Opracował: Krzysztof Grochowski
Zatwierdził: Przemysław Lipiński
Kleczew 13.06.2019

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "EZ10 - Zakup i dostawy olejów i smaru."

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...