Enquiry creation date: 2019-06-17

HUTA ŁABĘDY S.A.

Anny Jagiellonki 45

44-109 Gliwice

Tax Identification Number: 6310200831

www.hutalab.com.pl

Enquiry No. Z1674/84125

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://hutalab.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

HUTA ŁABĘDY S.A zaprasza do składania ofert handlowych na dostawę kluczy.

Koszt dostawy po stronie Dostawcy

Termin realizacji zamówienia -31.07.2019r

Oferty handlowe należy składać na Platformie Zakupowej.

Cena jednostkowa netto winna zawierać wszystkie koszty .

Spółka nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert oraz innych kosztów związanych z udziałem Dostawcy w Postępowaniu zakupowym.

Termin realizacji zamówienia jest ostateczny i może być przedłużony wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego ( OWZ pkt 5 .1 ).

Jakiekolwiek odstępstwa od treści Zapytania ofertowego muszą być wyraźnie zaznaczone w ofercie.

Materiały otrzymane w związku z Postępowaniem zakupowym nie podlegają zwrotowi.

Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn Centralny zamawiającego przy Hucie Łabędy SA Gliwice ul. Metalowców 6.

Postępowanie Zakupowe realizowane jest w oparciu o dokument " Ogólne Warunki Zakupu HUTY ŁĄBĘDY S.A" stanowiący załącznik numer 8 do Regulaminu Zakupów.

Złożenie oferty handlowej przez oferenta jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem:

- treści zaproszenia do składania ofert

- warunków formalnych

- dokumentu pn. "Ogólne Warunki Zakupu HUTY ŁABĘDY S.A", który stanowi załącznik nr.8 do Regulaminu Zakupów.

Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany zakresu Postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zakończenia Postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyny takiej decyzji.

Dostawca w przypadku wyboru jego Oferty ma obowiązek potwierdzić złożone Zamówienie poprzez złożenie dokumentu Potwierdzenie zamówienia …………………………..

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Termin ważności złożonej oferty handlowej- 30 dni lub dłuższy.

Po zakończonym postępowaniu zakupowym, rozstrzygniętym w drodze licytacji elektronicznej Huta Łabędy S.A. zastrzega sobie prawo do dostarczenia przez wyłonionego dostawę poniższych dokumentów firmowych:

1. KRS lub CEIDG

2.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające brak zaległości podatkowych po stronie kontrahenta- wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.Kopia pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu kontrahenta (jeśli umowę podpisuje osoba niewskazana w KRS lub CEIDG jako podmiot uprawniony do reprezentacji kontrahenta).

5.Oświadczenie o braku toczących się postępowań egzekucyjnych, administracyjnych oraz skarbowych w stosunku do tego kontrahenta.

6.Oświadczenie, iż dochowuje on należytej staranności przy wyborze swoich kontrahentów pod kątem procederu wyłudzeń podatku VAT.

7. Kopia deklaracji VAT-7 ze stemplem odpowiedniego Urzędu Skarbowego lub komunikat potwierdzający jej złożenie w formie elektronicznej – UPO.

8.Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres mailowy imetel@hutalab.com.pl w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania informacji mailowej.

Brak otrzymania wymaganych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty handlowej.

Osoba kontaktowa w sprawach handlowych - Irena Mętel - telefon 32 2347361


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. klucz RWPD 14*15 płaski KSTOOLS-517.0709 3 pcs Read
2. klucz RWPD 21*23 płaski KSTOOLS-517.0715 3 pcs Read
3. klucz RWPD 20*22 płaski KSTOOLS-517.0714 3 pcs Read
4. klucz RWPD 24*26 płaski KSTOOLS-517.0761 3 pcs Read
5. klucz RWPD 25*28 płaski KSTOOLS-517.0737 3 pcs Read
6. klucz RWPD 27*29 płaski KSTOOLS-517.0765 3 pcs Read
7. klucz RWPD 30*34 płaski KSTOOLS-517.0768 3 pcs Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup kluczy"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...