Enquiry creation date: 2019-06-12

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Contact person:

Marzena Hutniczak

Phone:

e-mail: marzena.hutniczak@grupaazoty.com

Enquiry No. Z194/194985/aktualizacja1

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Change content (update):

dodatkowe informacje
Branża budowlano-konstrukcyjna
1. W ramach przedmiotowego zadania, dla dwóch ciągów estakad – XIII i wewnątrz obiektowego ciągu kwasu siarkowego SHA (od ciągu XIII do budynku centrali chłodniczej nr 1), należy:
- Wykonać remont konstrukcji stalowej estakad (przęsła i słupy),
- Dostosować estakady do nowo projektowanych rurociągów (konstrukcje wsporcze pod rurociągi, ewentualne podesty i środki dostępu, konieczne wzmocnienia),
- Remont fundamentów słupów konstrukcji stalowej.
- Górny chodnik należy zdemontować (i nie odtwarzać) a dolny chodnik należy wyremontować (wymiana krat 100% - ocynk, dostosować poręcze do przepisów BHP)
2. Estakady i trasy słupów w obrębie instalacji laktamu i cykloheksanonu oraz estakady wewnętrzne i trasy słupów w obrębie budynku centrali chłodniczej nr 6 nie wchodzą w zakres niniejszego zadania. Konstrukcje wsporcze pod rurociągi oraz ewentualne podesty obsługowe i środki dostępu wchodzą w zakres branży mechanicznej.
Branża mechaniczna – montażowa (orurowanie)
1. Materiały z gwarantowaną udarnością w temp. -29oC w nw. gatunkach:
- Rury, kolana, trójniki, zwężki – w gatunku P355NL1 lub odpowiedniki
- Kołnierze szyjkowe – w gatunku P355QH+QT lub odpowiedniki
2. Grubości ścianek:
- Rurociągi w obrębie instalacji cykloheksanonu i laktamu: średnica DN400: rura i przynależne kształtki – ф 406,4 x min. 10,0 mm, pozostałe średnice - grubości zgodnie z koncepcją,
- Rurociągi od węzła „P” do centrali chłodniczej nr 1 – średnica DN500: rura i przynależne kształtki –
ф 508,0 x 12,5 mm, średnica DN400: - fi 406,4 x 12,5mm
- Rurociąg/łącznik pomiędzy dwoma kolektorami amoniaku gazowego wraz z zasuwą odcinającą
i zaworem regulacyjnym – grubości zgodnie z projektem koncepcyjnym – PM1489-G-01-001
- Rurociąg/łącznik pomiędzy dwoma rurociągami amoniaku gazowego 202-AG10-500 i 210-AG10-400: średnica DN500 i DN400: - rury i przynależne kształtki – grubość 12,5mm.
3. Armatura odcinająca (z gwarantowana udarnością w temp. -29oC) z dopuszczeniem do amoniaku gazowego:
- Zawory do DN150 włącznie – maja być zaporowe grzybkowe kołnierzowe z podwójnym uszczelnieniem dławnicy (mieszkowe) – jednokierunkowe (montaż zgodnie z kierunkiem przepływu zaznaczonym na kadłubie).
- Armatura od średnicy DN200 włącznie – zasuwy klinowe kołnierzowe
- Armatura spustowa i odwietrzająca - zawory kulowe kołnierzowe DN32 PN40 – wykonanie SS.
4. Na rurociągu od węzła „P” do centrali chłodniczej nr 1 – należy dostarczyć 2 zasuwy DN500 PN25 – w koncepcji są 3 sztuki.
5. Demontaże rurociągów: zostały wyłączone z prac przy w/w temacie, za wyjątkiem:
- Odcinków istniejących rurociągów, które kolidują z miejscami podłączenia nowych rurociągów,
- Istniejący rurociąg DN500 na długości ok. 35mb w obrębie instalacji Centrali Chłodniczej nr 5 i laktamu – nowy rurociąg DN400 będzie przebiegał po tej samej trasie - w związku z tym nowy odcinek rurociągu DN400 (204-AG10-400) od zasuwy nr 106 do separatora amoniaku „Kapro” na Centrali Chłodniczej nr 5 (łącznie z podłączeniem łącznika pomiędzy rurociągami 204-AG10-400 i 208-AG10-250) zostanie wykonany w ostatnim etapie prac tzn. po wykonaniu i podłączeniu rurociągów DN150 (207-AG10-150) i DN250 (208-AG10-250) do separatora amoniaku „Poliamidy” na Centrali Chłodniczej nr 5.
- Istniejący rurociąg DN400 na długości ok. 40mb w obrębie instalacji Centrali Chłodniczej nr 1 – nowy rurociąg DN500 będzie przebiegał po tej samej trasie - w związku z tym nowy odcinek rurociągu DN500 (202-AG10-400) zostanie wykonany w ostatnim etapie prac.
6. Ze względu na brak miejsca na rurociąg amoniaku gazowego DN500 na estakadzie wewnętrznej SHA (rejon kwasu siarkowego - od ciągu XIII do centrali chłodniczej nr 1 rurociąg należy położyć w miejsce istniejącego chodnika po jego demontażu: chodnik nie będzie odtwarzany.
7. Użytkownik potwierdza słuszność zastosowania izolacji takiej samej jak istniejąca na tego typu rurociągach, tj. rodzaj: wełna mineralna, grubość: 100 mm, płaszcz zewnętrzny: aluminium o gr. 1 mm.
8. Uzgodniono z użytkownikiem lokalizację przetwornika ciśnienia oraz zaworu regulacyjnego DN150 na łączniku rurociągów 204-AG10-400 i 208-AG10-250 na estakadzie po zachodniej stronie Centrali Chłodniczej nr 5. Obwody będą podłączone do sterownika Centrali Chłodniczej nr 5.

Enquiry contents:

zgodna z SIWZ 113/P/2019
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości. Oferowana cena jednostkowa pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia. Zadanie jest realizowane w formule „pod klucz” z określoną cena ryczałtową. Zakres zamówienia m.in. obejmuje:
 Wymianę rurociągów amoniaku ciekłego i gazowego w obrębie instalacji cykloheksanonu
i laktamu,
 Wykonanie rurociągu amoniaku gazowego zastępującego obecny rurociąg od węzła „P” do Centrali Chłodniczej nr 1,
 Wykonanie łącznika pomiędzy dwoma kolektorami amoniaku gazowego wraz z zasuwą odcinającą i zaworem regulacyjnym,
 Wykonanie łącznika pomiędzy dwoma rurociągami amoniaku gazowego 202-AG10-
500 i 210-AG10-400,
 Wzmocnienie i dostosowanie estakad do projektowanych obciążeń, w tym renowacja fundamentów zgodnie z dokumentacją techniczną (projekt modernizacji jest elementem załączników technicznych)
 Po stronie oferenta będzie wykonanie projektu wykonawczego (projektu budowlanego – jeśli wymagane) z przewidzianym nadzorem autorskim wszystkich branż, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (pozwolenie na budowę – jeśli wymagane). Po stronie wykonawcy będzie sporządzenie w/w opracowań i uzgodnień oraz innej wymaganej do realizacji dokumentacji. Projekty wykonane przez Wykonawcę będą podlegały ocenie Inwestora i wymagały jego akceptacji
 Realizacja całego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wszystkich branż, uruchomienie urządzeń i instalacji u uzgodnieniu z użytkownikiem, uzyskanie odpowiednich pozwoleń
 Dokumentacja powykonawcza i jakościowo-odbiorowa (m.in. atesty, świadectwa, inwentaryzacja geodezyjna, protokoły z prób i badań etc), odbiór w stosownych służbach (również czynny udział w komisjach odbiorowych GA SA), przekazanie pod dozór UDT – uzyskanie decyzji zezwalających na eksploatację UDT, rozruch technologiczny, szkolenie załogi, przekazanie do eksploatacji, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Szczegółowy zakres zamówienia określono w załączniku technicznym nr 13 załączonym do dokumentacji do SIWZ – wersja elektroniczna dokumentów możliwa do pobrania po przesłaniu na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com Oświadczenia o zachowaniu poufności - według wzoru stanowiącego Załącznik 12 do SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji oraz poinformowania w formie pisemnej i uzyskania pisemnych wyjaśnień wszelkich zastrzeżeń, rozbieżności, błędów, sprzeczności pomiędzy dokumentami, rysunkami i specyfikacjami. Brak wypełnienia powyższego obowiązku ze strony Wykonawcy będzie uważany za brak zastrzeżeń do SIWZ. Wszelkie zmiany dokonane w dokumentacji przez Zamawiającego w okresie niniejszego postępowania przetargowego włączając, ale nie ograniczając się do odpowiedzi na pytania Oferentów będą stanowiły integralną część dokumentacji przetargowej.
Uwaga: Realizacja obejmuje wykonanie jedynie Część I opracowania ujętego w części opisowej pn. „Projekt koncepcyjny modernizacji układu chłodniczego Centrali Chłodniczdej nr 6 oraz rurociągów amoniaku chłodnieczego etap III. Część II nie jest objęta niniejszym postępowaniem przetargowym.
3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia.
3.1. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna spełniać wymogi techniczne określone w dokumentacji Zamawiającego, w tym wymogi środowiskowe, wymogi procedur utylizacji, BHP oraz być zgodna z Zarządzeniami Wewnętrznymi obowiązującymi w GA SA.
3.2. Prace winny być wykonane zgodne z SIWZ i jego załącznikami, obowiązującymi przepisami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych.
3.3. Zastosowane materiały i urządzenia powinny być nowe i nieużywane, winny pochodzić od firm uznanych na rynku Unii Europejskiej, posiadać wymagane prawem: atesty, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta.
3.4. Wymaga się, aby wszelkie zastosowane materiały i rozwiązania techniczne, a nieuszczegółowione w przekazanej dokumentacji były zarówno dobrej jakości jak i ekonomiczne pod względem ceny zakupu i eksploatacji oraz posiadały dopuszczenie do stosowania w kraju realizacji inwestycji. Zastosowane materiały wymagają uzyskania akceptacji inwestora w formie pisemnej.

Wymagania dla Wykonawcy dotyczące realizacji zamówienia:

 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysów całego zakresu prac, wszystkich branż (z określeniem specyfikacji wycenionych urządzeń, osprzętu, materiałów itp.),
 Udział w komisjach odbiorowych GA S.A.,
 Czynny udział w odbiorach technicznych (wewnątrzzakładowych, PINB, UDT etc.)
 Wszelkie uzgodnienia i odbiory w stosownych służbach wraz z uzyskaniem odpowiednich zgód (gdzie wymagane),
 Zapewnienie stosownego personelu wykonawcy
 Opracowanie Projektu Organizacji Robót, planu BIOZ
 Projekt budowlany/wykonawczy (uwzględniający montowane orurowanie) Opracowanie projektu budowlanego (jeśli wymagane)
 Uzyskanie pozwolenia na budowę (jeśli wymagane)
 Przygotowanie dokumentów wymaganych do zgłoszenia prac zgodnie z art.30 Prawa Budowlanego,
 Protokolarne odebranie placu budowy,
 Odbiory techniczne rusztowań, wykonanie zaplecza budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
 Ustanowienie Koordynatora ds. bhp (jeśli wymagane),
 Szkolenia BHP pracowników przeprowadzone zgodnie z wymogami Zamawiającego/przepisami prawa,
 Pokrycie kosztów przepustek stałych upoważniających do wejścia na teren GA S.A.,
 Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawczą,
 Ewentualne ograniczenia czasowe związane z wymogiem uzyskiwania zezwolenia na wykonywanie robót (podłączenie nowych rurociągów amoniaku możliwe będzie jedynie podczas stójki zakładowej w czerwcu 2020 roku.)
 Usuniecie wszelkich ewentualnych kolizji, które mogą wystąpić podczas montażu przedmiotowych rurociągów,
 Zabezpieczenie powierzchni magazynowej do składowania dostaw materiałów,
 Likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
 Wywiezienie z terenu Grupy AZOTY SA oraz utylizacja odpadów budowlanych potwierdzona kartą odpadu,
 Złożenie złomu stalowego we wskazane miejsce na terenie GA S.A.
 Przekazanie dokumentacji jakościowo-odbiorowej i powykonawczej (protokoły odbioru, próby, certyfikaty itp.),
 Przekazanie do eksploatacji
 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
 Szkolenie załogi.

    UWAGI: Wymagane jest stosowanie się przy realizacji robót do przepisów wewnątrz zakładowych:

 Zarządzeń Wewnętrznych.
 Procedur Systemu Zarządzania w szczególności P-719 i P-720.
 Zarządzenia Wewnętrzne i Procedury do wglądu lub do przekazania w formie elektronicznej.


4. Harmonogram zadania:
Oferent zobligowany jest dostarczyć wraz z ofertą do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego harmonogram wykonania całości prac z uwzględnieniem dostaw, prac budowlanych, montażu itp. wraz z proponowanymi terminami płatności zgodnie z zapisami SIWZ.


5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- opracowanie dokumentacji – projekt budowlany/wykonawczy (wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego) – do 18 tygodni od daty złożenia zamówienia przez GASA
- zakończenie budowy tj. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, odbiory, przekazanie dokumentacji powykonawczej i jakościowo – odbiorowe, przekazanie do eksploatacji – do 10 miesięcy od daty złożenia zamówienia przez GA SA. Samo włączenie nowych rurociągów będzie możliwe podczas stójki zakładowej tj. w czerwcu 2020 roku.
6. Warunki gwarancji
Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 36 m-cy liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).
Każda pozycja dostaw, która nie spełnia wymagań zapytania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów lub wykonawstwa zostanie natychmiast (w czasie ustalonym przez strony) zastąpiona przez Wykonawcę właściwą pozycją wolną od wad na koszt Wykonawcy.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Modernizacja rurociągów amoniaku chłodniczego- etap III w formule "pod klucz" 1 US Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Modernizacja rurociągów amoniaku chłodniczego- etap III w formule "

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...