Enquiry creation date: 2019-05-15

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

Contact person:

Ewa Stodolna

Phone:

e-mail: ewa.stodolna@grupaazoty.com

Enquiry No. Z19/312417/aktualizacja1

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://platformazakupowa.grupaazoty.com

Enquiry title

Enquiry contents:

OPIS ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dla Centrum Analiz Laboratoryjnych GA ZCH „Police” S.A. w zakresie przeglądów, konserwacji i wzorcowania wyposażenia pomiarowego.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie uproszczonym zgodnie z Jednolitym Regulaminem Zamówień obowiązującym w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty S.A.

3. Realizacja zamówienia konieczna jest do spełnienia wymogów systemów zarządzania – ISO 9001 i PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie oceny stanu metrologicznego i przydatności w użytkowaniu wag laboratoryjnych i wzorców masy.

4. Szczegółowy wykaz urządzeń pomiarowych umieszczono w załączniku.

5. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy pakiety. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części zamówienia. Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się odrębnie dla każdego pakietu sprzętowego z zastosowaniem aukcji elektronicznej, prowadzonej na Platformie Zakupowej https://platformazakupowa.grupaazoty.com

6.Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. W takim przypadku należy wskazać w ofercie nazwę firmy i zakres zamówienia, który będzie jej powierzony.

7. Usługa ma mieć charakter ciągły, wieloletni, zależny od potrzeb metrologicznych Zamawiającego. Będzie odbywać się w trakcie trwania umowy ramowej zawartej na czas nieokreślony.

8. Szacunkowa wartość umowy będzie aktualizowana co trzy lata, począwszy od dnia zawarcia umowy, na początku roku kalendarzowego.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta, negocjacji warunków zamówienia lub unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. zagwarantują trzyletni okres niezmiennej ceny usług;

2. przedstawią numer certyfikatu wydanego przez PCA, potwierdzający aktualną w wymaganym zakresie akredytację laboratorium, które wykona wzorcowanie;

3. wykonają usługę wzorcowania wag w siedzibie Zamawiającego.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o informacje zawarte w ofercie. Z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnia. Ocena zostanie dokonana wg formuły „spełnia/nie spełnia".

  ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

1. Wzorcowanie wag jest procesem dwuetapowym obejmującym:

- czynności poprzedzające wzorcowanie - sprawdzenie techniczne wagi, czyszczenie mechanizmu pomiarowego i korekta błędów pomiarowych;

- podstawowa czynność wzorcowanie - wyznaczenie błędów wskazań w 5 pktach pomiarowych (w niektórych przypadkach cztery punkty), wyznaczenie błędu niecentrycznego obciążenia, wyznaczenie powtarzalności w jednym punkcie pomiarowym i potwierdzenie wykonanych czynności w postaci świadectwa wzorcowania (osobne dla każdego urządzenia).

2. Wzorcowanie wzorców masy obejmuje wyznaczenie masy wzorca wraz z niepewnością i wydanie świadectwa wzorcowania.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

1. nazwę i adres oferenta;

2. termin ważności oferty;

3. wartość oferty – netto i brutto

Uwaga!

Cenę każdej usługi jednostkowej należy wpisać do pustej kolumny tabeli umieszczonej w załączniku (nie zmieniać kształtu tabeli!). W porównaniach cenowych, w celu wyłonienia rankingu ofert, uwzględniana będzie cena ostateczna wynikająca z sumowania wszystkich składowych cen poszczególnych pozycji usług. 

4. informację o warunkach płatności, gwarancji usług, możliwościach uzyskania rabatu.

Termin składania ofert, wyłącznie w wersji elektronicznej na Platformie Zakupowej, upływa w ciągu siedmiu dni od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. usługi wzorcowania wag laboratoryjnych i wzorców masy 1 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):


Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wzorcowanie wag laboratoryjnych i wzorców masy - Umowa ramowa"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...