Enquiry creation date: 2019-05-15

Pit-Radwar S.A.

Poligonowa 30

04-051 Warszawa

Tax Identification Number: 5250009298

Contact person:

Anna Doroszkiewicz

Phone:

e-mail: anna.doroszkiewicz@pitradwar.com

Enquiry No. Z22/313206/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Dzień Dobry,

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na doposażeniu w układ klimatyzacji oczyszczalni ścieków w bud. 9a na terenie Spółki przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie, z zaizolowaniem wewnętrznych kanałów wentylacyjnych oraz wyniesieniem skraplacza wyparki na dach na podstawie projektu budowlano-wykonawczego i STWIOR.

Szczegóły zamówienia znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 oraz  dokumentacji.

Z wybranym w postępowaniu wykonawcą zostanie podpisana umowa , która stanowi Załącznik nr 2- Prosimy o zgłaszanie uwag do umowy w formie pisemnej na etapie składania oferty.

Załączniki do umowy zostaną przesłane mailowo na życzenie oferenta.

Do oferty należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie „Certyfikatu dla przedsiębiorcy” oraz „Certyfikatu dla personelu” zgodnie z Ustawą f - gaz.

Wykonawcy przedstawią dwie referencje  w zakresie przedmiotu zamówienia na kwotę 100 000 zł netto.
Gwarancja:3 lata licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy
Szczegółowy harmonogram prac:10 dni po podpisaniu umowy tygodniowy harmonogram.

Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę muszą dokonać wizji lokalnej. Wizja będzie możliwa w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego Jerzym Stefanowskim

Osoby kontaktowe: 

Sprawy techniczne: Jerzy Stefanowski tel. /22/ 540 27 60 , kom. 695 201 456 , jerzy.stefanowski@pitradwar.com

 Sprawy handlowe: Anna Doroszkiewicz, tel. 607 778 146, anna.doroszkiewicz@pitradwar.com


Z poważaniem

Anna Doroszkiewicz

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Wykonanie robót budowlanych polegających na doposażeniu w układ klimatyzacji pomieszczeń oczyszczalni ścieków w bud. 9a na terenie Spółki przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie, z zaizolowaniem wewnętrznych kanałów wentylacyjnych oraz wyniesieniem skraplacza wyparki na dach na podstawie projektu budowlano-wykonawczego i STWIOR 1 pcs Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

Z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu, Zamawiający potrąci Wykonawcy, na poczet kaucji na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, kwotę w wysokości 10% wartości Umowy netto


PIT-RADWAR S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty (w tym przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami), jak też unieważnienia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn, lub wyboru oferty innego oferenta, a także unieważnienia i powtórzenia bez podawania przyczyn poszczególnych czynności w zapytaniu ofertowym, w tym licytacji ustnej (telefonicznej)/e-mailowej/aukcji/negocjacji bezpośrednich – bez jakichkolwiek negatywnych skutków dla PIT-RADWAR S.A. Spełnianie przez Oferenta i ofertę wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym, jak również osiągnięcie przez ofertę najwyższej punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Zapytaniu ofertowym nie obliguje PIT-RADWAR S.A. do wyboru danej oferty (ani też do zaproszenia oferenta do któregokolwiek etapu negocjacji wymienionego powyżej), jak również nie stanowi przyjęcia oferty ani też nie jest równoznaczne z zawarciem zamówienia / umowy; do zawarcia zamówienia / umowy konieczne będzie podpisanie przez Strony odrębnego dokumentu zamówienia / umowy, sporządzonego w formie pisemnej. Oferentowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za przygotowanie oferty. PIT-RADWAR S.A. nie pokrywa kosztów przygotowania oferty.

Offer evaluation criteria

  1. Delivery date - 20%
  2. Price - 80%

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Postępowanie na wykonanie robót budowlanych polegających na doposażeniu w układ klimatyzacji pomieszczeń oczyszczalni ścieków w bud. 9a na terenie Spółki przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.