Enquiry creation date: 2019-05-15

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Namysłowska 8, IV piętro

50-304 Wrocław

Tax Identification Number: 8971793846

Contact person:

Agnieszka Puzio

Phone:

e-mail: agnieszka.puzio@cui.wroclaw.pl

Enquiry No. Z11/322990

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://cui.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Zapytanie ofertowe na: „Dostawa subskrypcji na oprogramowanie klasy SIEM”

I. Przedmiotem zamówienia jest: Zapewnienie na rok funkcji systemu klasy SIEM (Security Information and Event Management) w zakresie co najmniej takim jak obecnie wykorzystywany system zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SPOZ) – załącznik nr 1 do Projektu Umowy oraz na warunkach określonych w Umowie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy – kryterium oceny ofert

III. Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w zapytaniu ofertowym muszą wykazać się realizacją w ciągu ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), co najmniej 2 kontraktów na dostawę oprogramowania klasy SIEM, na kwotę co najmniej 20.000,00 zł netto każdy.

IV. Zamawiający dopuszcza udział realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca formularzu ofertowym wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm wykonawców.

V. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

VI. Cena oferty jest ceną za realizację całości przedmiotu zamówienia, podana na platformie oraz wpisana do formularza oferty.

VII. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wypełniony Formularz oferty.

W przypadku braku powyższego dokumentu, Zamawiający jednokrotnie zwróci się Wykonawcy z prośbą o uzupełnienie dokumentu w terminie przez siebie wskazanym, a w przypadku nieuzupełnienia dokumentu oferta będzie podlegała odrzuceniu.

VIII. Kryteria oceny ofert:

- Cena brutto (C) – 60%

- Termin realizacji (T) – 40%

Cena brutto (C) – oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów, natomiast pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:

Lc= (Cmin / Cb) x 60

gdzie:

Lc- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena

Cmin- najniższa cena brutto spośród cen w złożonych ofertach

Cb- cena brutto ocenianej oferty

Termin realizacji (T) ocena w niniejszym kryterium polega na przyznaniu ofercie Wykonawcy dodatkowych punktów (max 40 pkt.), w zależności od terminu realizacji przedmiotu zamówienia, zaoferowanego w Formularzu ofertowym w pkt. III. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia podpisania umowy. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje:

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 40 pkt.,

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 31 do 60 dni od dnia podpisania umowy otrzyma 0 pkt.,

UWAGA: Oferta zawierająca termin realizacji przedmiotu zamówienia dłuższy niż 60 dni od dnia podpisania umowy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku braku podania liczby dni lub podania tej liczby niejednoznacznie, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin maksymalny wynoszący 60 dni od dnia podpisania umowy.

Łączna ilość punktów

Łączna ilość punktów zostanie obliczona wg wzoru:

P = C + T

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska w sumie największą liczbę punktów w ramach przewidzianych i opisanych kryteriów w Zapytaniu ofertowym. Punktacja przyznana na platformie LOGINTRADE nie będzie brana przez Zamawiającego do oceny ofert.

IX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnej z art. 148 ustawy Pzp:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach przez udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłacane będzie przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego tj.: PKO BP S.A. 1 O/Wrocław, ul. Stwosza Wita 33/35, 50-901 Wrocław nr 85 1020 5226 0000 6402 0461 6522.

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji lub poręczeń winno być wystawione na Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław i zostać złożone w oryginale w Księgowości CUI, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław, pokój nr 309 lub przesłać na adres korespondencyjny Zamawiającego.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany zabezpieczenia na jedną lub kilka z form zabezpieczenia wymienionych w pkt 3.

8. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

9. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

X. Informacje dla Wykonawcy:

- Zgodnie z art. 4 pkt. 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnych z dnia 9.11.2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 2191) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

- Informacje dotyczące Ochrony Danych Osobowych Dostępne są dostępne na stronie Zamawiającego http://bip.cui.wroclaw.pl/ w zakładce – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zamówienie publiczne, z wyłączeniem pkt. 3 d, stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego oraz jest dostępna na stronie Zamawiającego http://bip.cui.wroclaw.pl/?cid=217&bip_id=3342

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz oferty

2. Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Projekt umowy

3. Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Klauzula informacyjna

4. Załącznik nr 1 do Projektu Umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SPOZ)


WSZELKIE PYTANIA ORAZ SKŁADANIE OFERT ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ LOGINTRADE.

PYTANIA OD WYKONAWCÓW WYSYŁANE NA ADRES PRACOWNIKÓW CUI POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI.

Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. Łączna cena ofertowa netto za dostawę subskrypcji na oprogramowanie klasy SIEM na warunkach określonych w Projekcie Umowy (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego) 1 pcs Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "405931 / Dostawa subskrypcji na oprogramowanie klasy SIEM"

Item Question title Date of question Status
1. Postępowanie EventLog Analyzer 2019-05-16 12:32


Attachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...