Enquiry creation date: 2019-04-15

COBEX Polska Sp. z o.o.

Piastowska 29

47-400 Racibórz

Tax Identification Number: 6390003994

www.cobexgroup.com

Contact person:

Janusz Zwolenik

Phone:

e-mail: janusz.zwolenik@cobexgroup.com

Enquiry No. Z159/289544

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu ul. Węgierska 188.

Osobay kontaktowe:

-  p. Marcin Ujwary - tel: Mobile +48 695 745 036, marcin.ujwary@cobexgroup.com

- p. Damiań Ślusarczyk - tel: Mobile +48 885 986 219, damian.slusarczyk@cobexgroup.com


Cel główny: Wykonanie przeglądów specjalnych dla wszystkich suwnic oraz wciągnikóww Zakładzie w Nowym Sączu

Zakres zadania:

- Opracowanie harmonogramu prac z wyszczególnieniem czasookresu wyłączenia suwnicy z pracy.

- Przegląd specjalny suwnic i wciągników pod nadzorem inżynieryjnym z uprawnieniami UDT zgodnie z zakresem osiągniętego resursu, z uwzględnieniem wyposażenia elektrycznego i układów bezpieczeństwa

-Przygotowanie raportu dokumentującego wykonane czynności w ramach przeprowadzonego przeglądu specjalnego. Powinien on zawierać szczegółowe wytyczne remontowe lub modernizacyjne umożliwiające wykonanie remontu/modernizacji przez dowolną firmę remontową z uprawnieniami UDT. Wytyczne te muszą zapewnić, że na podstawie ich po remoncie/modernizacji będzie możliwość określenia nowego resursu dla urządzenia zgodnie z przynależnością GNP.

-Przygotowanie protokołu z przeglądu suwnicy zgodnie z wytycznymi UDT.

Uwaga: warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. okulary ochronne, kask, rękawice i buty robocze.


Pozostałe informacje znajdują się w załączonej dokumentacji.


Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.


Dodatkowe warunki formalne- zastrzeżenia zamawiającego:

1. Przekazane materiały jeśli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty bez zgody Zamawiającego jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.

4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją ogólnej specyfikacji technicznej oraz wzoru umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania(zamówienia).

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania.

7. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.

8. Warunki gwarancji obejmujące oferowany produkt lub usługę muszą być załączone do oferty.


Products:

Item Product name Quantity Unit Attachment/Link Notes
1. wykonanie przeglądów specjalnych dla suwnic oraz wciągników zakładu Cobex w Nowym Sączu 1 Liter per 100 km Read

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Nowy Sącz - wykonanie przeglądów specjalnych dla suwnic oraz wciągników zakładu Cobex w Nowym Sączu"

Item Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.

Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...